Wprowadzenie cenników robót wiertniczych.

Monitor Polski

M.P.1973.36.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 31 lipca 1973 r.
w sprawie wprowadzenia cenników robót wiertniczych.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1970 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 139) zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się do stosowania:
1)
Cennik robót wiertniczych wykonywanych do głębokości 1.200 m - CRW 1/74 - wiercenia z użyciem płuczki,
2)
Zryczałtowany cennik robót wiertniczych wykonywanych do głębokości 300 m - ZCRW 1/74 - wiercenia bez użycia płuczki (wiercenia na sucho).
2.
Cenniki wymienione w ust. 1 obowiązują w rozliczeniach za roboty wiertnicze między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz między tymi jednostkami a innymi osobami, z wyłączeniem robót wiertniczych wykonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
3.
Cenniki wymienione w ust. 1 wydane zostaną w formie odrębnych broszur przez Centralny Urząd Geologii.
Traci moc zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 13 grudnia 1967 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego cennika robót wiertniczych - JCRW 1/68 - (Monitor Polski Nr 71, poz. 347).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.