Monitor Polski

M.P.1960.46.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 13 maja 1960 r.
w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

Na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32) zarządza się, co następuje:
§  1. Zmiany we władaniu gruntami dokonane po założeniu ewidencji gruntów wpisuje się do ewidencji gruntów tylko na podstawie aktów urzędowych, a w szczególności aktów notarialnych orzeczeń sądowych.
§  2. 1 Zmiany we władaniu gruntami, wprowadzone do ewidencji gruntów po jej założeniu, zgodnie z §§ 2 i 3 zarządzenia Ministrów Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Finansów i Skupu z dnia 31 października 1956 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami oraz ustalania w związku z tymi zmianami wymiaru podatku gruntowego i obowiązkowych dostaw (Monitor Polski Nr 95, poz. 1052) utrzymuje się w ewidencji do czasu przedłożenia przez zainteresowane strony dokumentów urzędowych, stwierdzających te zmiany, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1975 r. W razie niezłożenia odpowiednich dokumentów przed upływem tego okresu nie udokumentowane wpisy, dotyczące zmian we władaniu gruntami, podlegają skreśleniu.
§  3. Wnioski o ujawnienie w ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami, nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, podlegają załatwieniu według zasad ustalonych w § 1.
§  4. Traci moc zarządzenie Ministrów Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Finansów i Skupu z dnia 31 października 1956 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami oraz ustalania w związku z tymi zmianami wymiaru podatku gruntowego i obowiązkowych dostaw (Monitor Polski Nr 95, poz. 1052).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 czerwca 1962 r. (M.P.62.48.234) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 1962 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 marca 1964 r. (M.P.64.17.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 grudnia 1965 r. (M.P.65.69.400) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1966 r,

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1967 r. (M.P.67.47.235) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 listopada 1970 r. (M.P.70.42.319) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.