Wolne stanowisko sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2022.843

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 lipca 2022 r.
o wolnym stanowisku sędziowskim

Na podstawie art. 70 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1754 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259) w związku z art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259) obwieszcza się, co następuje:
W sądach wojskowych zostało zwolnione stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Poznaniu.