Wolne stanowisko sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2022.373

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 2022 r.
o wolnym stanowisku sędziowskim

Na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1754 oraz z 2022 r. poz. 655) w związku z art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655) obwieszcza się, co następuje:
W sądach wojskowych zostało zwolnione stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.