Monitor Polski

M.P.2016.1082

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 27 października 2016 r.
o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm. 1 ) w związku z art. 29 § 1 i § 3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zostało zwolnione jedno stanowisko sędziego.

Informuję, że zgodnie z treścią art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy:

1) działu II, rozdziału 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, z zastrzeżeniem że do postępowania tego nie ma zastosowania system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego;
2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. poz. 1293 oraz z 2016 r. poz. 1522).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym określa zarządzenie nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym opublikowane na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 633, 960 i 1579.