Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

Monitor Polski

M.P.2021.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO S ĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 10 grudnia 2020 r.
o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

Na podstawie art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi jest wolne jedno stanowisko sędziego.