Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

Monitor Polski

M.P.2014.512

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 czerwca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 24 czerwca 2014 r.
o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach zostało zwolnione jedno stanowisko sędziego.

Informuję, że do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).