Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2018.1227

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 grudnia 2018 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze po Wojciechu Jędrzejczuku prowadzącym kancelarię w Kamiennej Górze przy ul. Stefana Okrzei 3. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Termin powyższy uważa się za zachowany, jeżeli wniosek w wyżej wskazanym terminie wpłynie do Ministerstwa Sprawiedliwości.