Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2006.24.271

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 kwietnia 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 marca 2006 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostają:
1)
stanowisko komornika sądowego rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Radomsku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
2)
stanowisko komornika sądowego rewiru VIII przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
3)
stanowisko komornika sądowego rewiru III przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
4)
stanowisko komornika sądowego rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
5)
stanowisko komornika sądowego rewiru V przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
6)
stanowisko komornika sądowego rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
7)
stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu, w rewirze komorniczym obejmującym obszar właściwości tego sądu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
8)
stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, w rewirze komorniczym obejmującym obszar właściwości tego sądu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452, z 2003 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2067 i Nr 236, poz. 2356 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.