Monitor Polski

M.P.2017.1035

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 11 października 2017 r.
o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261) w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139 i 1452) obwieszcza się, co następuje:
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim jest wolne jedno stanowisko asesorskie.

Jednocześnie informuję, że do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego może być powołany ten, kto spełnia przesłanki określone w art. 6a ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

Kandydaturę na stanowisko asesora sądowego, zgodnie z art. 6a § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgłasza się prezesowi właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym opublikowany został na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Wraz z kartą zgłoszenia kandydat na stanowisko asesorskie przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora. Wydanie zaświadczenia oraz badanie kandydata na stanowisko asesora sądowego odbywa się na zasadach obowiązujących kandydata na stanowisko sędziowskie.

Wymóg dołączania informacji i zaświadczeń, o których mowa powyżej, nie dotyczy kandydatów zajmujących stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego albo stanowisko prokuratora.

Zgłaszający swoją kandydaturę urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza do karty zgłoszenia oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Kandydat na wolne stanowisko asesorskie zobowiązany jest udokumentować spełnienie warunków i wymogów określonych w art. 6a § 1 i 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

Ponadto kandydat zobowiązany jest przedłożyć - odpowiednio do realizowanych czynności zawodowych - stosowne materiały umożliwiające właściwym organom sądownictwa administracyjnego wskazanym w art. 6a § 4 i 5 oraz art. 25 cytowanej powyżej ustawy dokonanie oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko asesora sądowego (np. wykaz sygnatur akt spraw sądowych, odpisy opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, potwierdzone przez przełożonego odpisy opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego, wykaz aktów notarialnych, wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone).

Po upływie 30-tego dnia od daty opublikowania w Monitorze Polskim niniejszego obwieszczenia o wolnym stanowisku asesorskim zgłoszone do tego dnia kandydatury zostaną rozpatrzone i ocenione przez właściwe organy sądownictwa administracyjnego, o których mowa w art. 6a § 4 i 5 oraz art. 25 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, w celu przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim wraz z oceną kwalifikacji.