Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

Monitor Polski

M.P.2017.443

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 4 maja 2017 r.
o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z art. 29 § 1 i § 3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku jest wolne jedno stanowisko asesorskie.

Informuję, że zgodnie z treścią art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych do zgłaszania kandydatów na stanowiska asesorskie stosuje się odpowiednio przepisy:

1)
działu II, rozdziału 2b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, z zastrzeżeniem że do postępowania tego nie ma zastosowania system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego;
2)
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz. U. poz. 171).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym jest opublikowany na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.