Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.2016.221

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 1 marca 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z art. 29 § 1 i 3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 oraz z 2015 r. poz. 1224) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zostały zwolnione dwa stanowiska sędziowskie.

Informuję, że zgodnie z treścią art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy:

1)
działu II, rozdziału 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, z zastrzeżeniem że do postępowania tego nie ma zastosowania system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego;
2)
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. poz. 1293).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym określa zarządzenie nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym opublikowane na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.