Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2022.1162

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 listopada 2022 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kole;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.