Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2022.713

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 lipca 2022 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku.