Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2020.776

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288, 875 i 1086) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
3)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
6)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
7)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;
8)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.