Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2019.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 grudnia 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 70 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1921) w związku z art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach wojskowych zostało zwolnione stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.