Wolne stanowiska sędziowskie. - M.P.2018.1085 - OpenLEX

Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2018.1085

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
sześć stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.