Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2008.51.458

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 2008 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kutnie;
2)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lublińcu;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łęczycy;
4)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
5)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.