Monitor Polski

M.P.2008.15.165

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2008 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;
2) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim;
3) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku;
5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim;
7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu;
9) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.