Monitor Polski

M.P.2018.832

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

nr 127.4.2018

Na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848, 1045 i 1443) w związku z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 oraz z 2018 r. poz. 3 i 1443) obwieszcza się, co następuje:

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi:
1) 4 stanowiska w Izbie Finansowej;
2) 3 stanowiska w Izbie Gospodarczej;
3) 1 stanowisko w Izbie Ogólnoadministracyjnej.