Monitor Polski

M.P.2018.634

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2018 r. nr 127.2.2018
o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848 i 1045) w związku z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 oraz z 2018 r. poz. 3) obwieszcza się, co następuje:
Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi: 2 stanowiska w Izbie Finansowej.