Monitor Polski

M.P.1956.1.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 listopada 1955 r.
w sprawie wolnych od opłat przesyłek pocztowych wysyłanych przez żołnierzy lub pod ich adresem.

Na podstawie art. 16 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12, poz. 74) zarządza się, co następuje:
§  1. Każdy szeregowiec i podoficer w służbie czynnej z wyjątkiem podoficerów nadterminowych ma prawo wysłać pocztą, bez uiszczenia opłaty pocztowej, w ciągu miesiąca 2 listy zwykłe do wagi 20 g każdy lub 2 zwykłe kartki pocztowe. Przesyłki szeregowców i podoficerów, wysyłane w ilości większej niż 2 miesięcznie, listy o wadze ponad 20 g oraz listy i kartki pocztowe polecone lub z innymi szczególnymi żądaniami nadawców (ekspres, poświadczenie doręczenia itd.) - podlegają taryfowym opłatom pocztowym.
§  2.
1. Na każdym wolnym od opłaty liście i na każdej kartce pocztowej, w prawym górnym rogu strony adresowej, umieszcza jednostka wojskowa odcisk stempla z napisem "Wojskowa-bezpłatna". Przesyłki te nadaje jednostka wojskowa w placówce pocztowej za pomocą pocztowej książki nadawczej, podając w niej ogólną ilość przesyłek.
2. Listy i kartki pocztowe z napisem "Wojskowa-bezpłatna", wrzucone do skrzynek pocztowych, zwraca poczta nadawcy, a w razie niemożności zwrotu obciąża dopłatą, którą pobiera się od adresata.
§  3.
1. Każdy szeregowiec i podoficer zasadniczej służby wojskowej w ciągu całego okresu odbywania tej służby ma prawo wysłać pocztą z jednostki wojskowej do rodziny, bez uiszczenia opłaty pocztowej, jedną paczkę ubraniową o wadze do 20 kg.
2. Na paczce i na przynależnym adresie pomocniczym umieszcza jednostka wojskowa odcisk stempla z napisem "Wojskowa-bezpłatna". Paczki te nadaje jednostka wojskowa w placówce pocztowej na podstawie listy nadanych paczek z ubraniami cywilnymi (załącznik nr 1). Placówka pocztowa wystawia dowód nadania na każdą paczkę oddzielnie. Pracownik pocztowy umieszcza na liście numery nadawcze paczek, odcisk datownika i swój podpis, po czym zwraca listę wraz z dowodami nadania nadającemu.
§  4.
1. Do każdego szeregowca i podoficera zasadniczej służby wojskowej w ciągu całego okresu odbywania przez niego tej służby może jego rodzina wysłać pocztą do jednostki wojskowej, bez uiszczenia opłaty pocztowej, jedną paczkę o wadze do 20 kg.
2. W tym celu jednostka wojskowa wydaje każdemu uprawnionemu żołnierzowi zezwolenie na bezpłatne wysłanie paczki (załącznik nr 2). Po otrzymaniu od żołnierza zezwolenia nadawca paczki wręcza je wraz z paczką pracownikowi pocztowemu. Pracownik pocztowy dołącza zezwolenie do księgi przyjęć paczek.
3. Na adresie pomocniczym i na paczce powinien nadawca umieścić napis "Wojskowa-bezpłatna".
§  5. Zakłady pracy i organizacje społeczne mogą wysyłać pocztą, bez uiszczania opłaty pocztowej, paczki z podarunkami dla żołnierzy w jednostkach wojskowych. Waga jednej paczki nie może przewyższać 20 kg. Na każdej paczce i na przynależnym adresie pomocniczym powinien nadawca umieścić napisy "Wojskowa-bezpłatna" i "Podarunek dla żołnierza" oraz napisy te podkreślić kolorowym ołówkiem.
§  6.
1. Zwolnienie od opłat pocztowych dotyczy tylko paczek zwykłych wysyłanych przez uprawnionych do tego żołnierzy i pod ich adresem bez szczególnych żądań nadawców. Podanie wartości i dodatkowe świadczenia poczty (ekspres, ostrożnie, składowe itp.) podlegają taryfowym opłatom pocztowym.
2. Adresy pomocnicze do paczek wolnych od opłat zakupują nadawcy po cenie ustalonej w cenniku druków pocztowych.
3. Paczki muszą być mocno opakowane i zamknięte w ten sposób, aby nie można było naruszyć ich zawartości bez widocznego śladu uszkodzenia opakowania lub zamknięcia.
4. Do środka każdej paczki powinien nadawca włożyć kartkę z odpisem adresu nadawcy i odbiorcy.
5. Wolnych od opłat paczek nie doręcza się. Odbierają je adresaci w placówkach pocztowo-telegraficznych.
§  7. Jednostki wojskowe obowiązane są dopilnować, aby wolne od opłat przesyłki pocztowe były wysyłane z jednostek wojskowych tylko przez uprawnionych do tego szeregowców i podoficerów oraz aby ilość wysyłanych przez nich przesyłek nie przekraczała ilości dopuszczonej przepisami.
§  8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem do przesyłek wolnych od opłat mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy o przesyłkach pocztowych.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

LISTA NADANYCH PACZEK Z UBRANIAMI CYWILNYMI

Lp.Nazwisko i imię nadawcyPlacówka nadawczaNumer paczkiPokwitowanie odbioru dowodu nadania
^^^^^
Datownik placówki pocztowej.

..........

(podpis pracownika pocztowego)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

ZEZWOLENIE Nr ... NA BEZPŁATNE WYSŁANIE PACZKI

zezwala się na bezpłatne wysłanie jednej paczki o wadze do 20 kg na nazwisko ..........

Zezwolenie ważne jest od .... do ....

M.p.

Dowódca Jednostki Wojskowej

..........

(podpis)

Uwaga: Z prawej strony zezwolenia w górnym rogu umieszcza się pieczęć "Wojskowa-bezpłatna". Na zezwoleniu umieszcza się numer porządkowy, pod którym zostało ono wpisane do ewidencji wydanych zezwoleń. Zezwolenie podpisuje dowódca jednostki wojskowej. Obok podpisu umieszcza się okrągłą pieczęć z numerem jednostki wojskowej. Zezwolenie może być wykonane odręcznie lub na maszynie do pisania.