Wnioski o wszczęcie postępowania celnego.

Monitor Polski

M.P.1992.38.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 26 listopada 1992 r.
w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

Na podstawie art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
1.
Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą towarem, którego rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przepisu ust. 2, składają w jednym egzemplarzu pisemne wnioski o wszczęcie postępowania celnego:
1)
na formularzu SAD - stanowiącym załącznik nr 1, zwanym Jednolitym Dokumentem Administracyjnym SAD - w przypadku zgłaszania towaru lub towarów klasyfikowanych w jednej pozycji taryfy celnej i pochodzących z jednego kraju;
2)
na zestawie SAD - składającym się z formularza SAD, o których mowa w pkt 1 oraz z formularzy SAD-BIS, stanowiących załącznik nr 2 - w przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych w wielu pozycjach taryfowych lub pochodzących z wielu krajów;
3)
na zestawie SAD Specyfikacja - składającym się z formularza SAD, o którym mowa w pkt 1, oraz formularzy SAD-Specyfikacja, stanowiących załącznik nr 3, - w przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych w wielu pozycjach taryfowych lub pochodzących z wielu krajów, gdy towar jest:
a)
sprowadzany z zagranicy w celu złożenia w składzie celnym lub wprowadzenia do wolnego obszaru celnego,
b)
wprowadzany ze składu celnego lub wolnego obszaru celnego za granicę,
c)
przemieszczany pomiędzy:
składami celnymi i wolnymi obszarami celnymi,
składami celnymi,
wolnymi obszarami celnymi,

ustanowionymi na terytorium Polski,

d)
przedmiotem czasowego przywozu lub czasowego wywozu, z wyjątkiem towarów przeznaczonych do uszlachetnienia, naprawienia, przerobu, przetworzenia lub objętych wymogiem uzyskiwaniem pozwoleń Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, kiedy to należy stosować dokumenty omówione w pkt 1 i 2,
e)
przeznaczony na zaopatrzenie statków morskich, śródlądowych i powietrznych (zgodnie z przepisem pkt 5.4 Wyjaśnień do posługiwania się formularzami Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD - zwanych dalej Wyjaśnieniami - stanowiących załącznik nr 4),
f)
towarem stanowiącym pomoc humanitarną albo darem przeznaczonym dla kościelnych osób prawnych lub innych związków wyznaniowych, zwolnionym od cła i podatku obrotowego od towarów sprowadzanych z zagranicy na podstawie odrębnych przepisów (zgodnie z przepisem pkt 5.3 Wyjaśnień),
g)
wolny od cła i stanowi rzecz otrzymaną bezpłatnie lub wysyłaną przez fundację w ramach jej uprawnień statutowych, nie stanowiących działalności gospodarczej,
h)
wolny od cła i stanowi rzecz otrzymaną przez jednostkę budżetową, przeznaczoną do jej działalności,
i)
powrotnie wywożony lub przywożony w stanie nie zmienionym, a uprzednio został przywieziony lub wywieziony na czas oznaczony.

Zamiast zestawu SAD Specyfikacja może być na życzenie strony stosowany zestaw SAD.

2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, sporządza się w przywozie lub wywozie również wtedy, gdy przedmiotem obrotu towarowego są towary określone w art. 14 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 ustawy - Prawo celne, których rodzaj lub ilość wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej, a także towary określone w art. 14 ust. 1 pkt 10-18, 26, 27, 30, 33-37 i 39 ustawy - Prawo celne, bez względu na przeznaczenie.
3.
W przypadku przewozu towarów przez polski obszar celny z zastosowaniem:
1)
karnetu TIR określonego w Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76),
2)
dokumentów celnych innych krajów, dopuszczonych do stosowania w Polsce,

wypełnia się formularze, o których mowa w ust. 1, tylko w razie zgłoszenia tych towarów do odprawy celnej oraz w razie składania towaru w składzie celnym albo wprowadzania do wolnego obszaru celnego.

4.
Jeżeli obrót towarowy z zagranicą odbywa się z zastosowaniem karnetu ATA określonego w Konwencji celnej w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 242), wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się tylko w przypadku zgłoszenia towarów do odprawy celnej ostatecznej.
5.
Jeżeli przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą są towary wysoko zaawansowane technologicznie, substancje chemiczne podwójnego zastosowania oraz towary i technologie jądrowe, urządzenia, materiały podwójnego przeznaczenia, którymi obrót podlega szczególnej kontroli lub ograniczeniom na mocy umów międzynarodowych albo dwustronnych porozumień międzypaństwowych, lub wymaga spełnienia określonych wymogów, należy zawsze sporządzić wniosek, o którym mowa w ust. 1.
6. 1
W przypadku gdy wywóz towaru za granicę następuje przez inne przejście graniczne niż deklarowane w polu 29 SAD, przewoźnik wypełnia w dwóch egzemplarzach kartę "Świadectwo przekroczenia granicy" według wzoru stanowiącego załącznik nr 8. Po dopuszczeniu towaru do wywozu za granicę w terminie 5 dni urząd celny przesyła 1 egzemplarz świadectwa przekroczenia granicy do urzędu celnego deklarowanego przez zgłaszającego jako urząd wywozowy.
7. 2
Wnioski o wszczęcie postępowania celnego powinny być sporządzone zgodnie z Wyjaśnieniami.
1. 3
Do wniosku o wszczęcie postępowania celnego, o którym mowa w § 1, należy dołączyć oryginał faktury lub kopię faktury mającą cechy oryginału oraz jej fotokopię, a w przypadku braku faktury - inny dokument służący do ustalania wartości celnej, o którym mowa w ust. 3. Urząd celny potwierdza na fotokopii faktury "za zgodność z oryginałem". Na żądanie zgłaszającego zwraca oryginał faktury. Dopuszcza się możliwość dokonania odprawy celnej żywych zwierząt oraz towarów łatwo psujących się na podstawie fotokopii faktury lub faktury nadanej telefaksem. Zgłaszający towar do odprawy w ciągu 7 dni jest zobowiązany do przedłożenia oryginału faktury. W przypadku przewozu towarów przez polski obszar celny, jeśli towar nie jest przewożony do składu celnego lub wolnego obszaru celnego ustanowionego na terytorium Polski, można odstąpić od wymogu dołączenia faktury.
2.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, należy ponadto dołączyć:
1)
w sprawach przywozu towarów z zagranicy:
a)
deklarację wartości celnej według wzoru i zasad wypełniania stanowiących załącznik nr 5; nie dotyczy to spraw powrotnego przywozu towaru poza obrotem czasowym oraz spraw powrotnego przywozu towaru dopuszczonego do wywozu na czas oznaczony, chyba że towar wywieziono na czas oznaczony w celu uszlachetnienia, naprawy, przerobu lub przetworzenia,
b) 4
dokument potwierdzający pochodzenie towarów dla zastosowania stawek celnych podstawowych, autonomicznych lub niższych określonych w taryfie celnej lub umowach międzynarodowych; dokumentami takimi są dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów w różnych formach (np. formularz A, EUR. 1, formularz EUR. 2, zwykłe świadectwo pochodzenia), deklaracja pochodzenia, faktury zawierające zapis o kraju pochodzenia towaru lub inne dokumenty zawierające ten zapis; rodzaj wymaganego dokumentu potwierdzającego pochodzenie, jego formę i dane, jakie musi on zawierać, określają zawarte przez Polskę umowy międzynarodowe; w sytuacjach nie uregulowanych w umowach międzynarodowych - odnośnie do dokumentów pochodzenia - stosuje się przepisy ust. 4-11,
c)
specyfikację towarów, jeśli faktura nie spełnia równocześnie roli specyfikacji,
d)
pozwolenie przywozu, jeżeli towar podlega ograniczeniom przywozowym,
e)
dokument przewozowy do wglądu, jeżeli towar jest przewożony przez przewoźnika,
f)
dowód poprzedniej odprawy celnej (do wglądu)

- w sytuacji gdy towar podlegał uprzednio odprawie celnej dokonanej przez polską administrację celną,

g)
zaświadczenie o nadaniu podmiotowi dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą statystycznego numeru identyfikacyjnego Regon (do wglądu) oraz inne dokumenty, w tym: zaświadczenia, pozwolenia i świadectwa określone w odrębnych przepisach,
h)
pełnomocnictwo - w razie ustanowienia pełnomocnika,
i)
Prezes Głównego Urzędu Ceł lub dyrektor urzędu celnego może zażądać fotokopii karty 3/8 lub 3 z formularza SAD, zaopatrzonej w decyzję zagranicznego urzędu celnego o dopuszczeniu towaru do wywozu, lub kopii innego dokumentu odprawy celnej, jeżeli towar był odprawiany w wywozie w kraju, w którym dokument SAD nie jest stosowany;
j) 5
zaświadczenie o wydaniu banderol (rodzaju, serii, ilości i wartości) na przywożone wyroby tytoniowe (papierosy) i alkoholowe (spirytusowe) oraz o sprzedaży banderol legalizacyjnych (rodzaju, ilości i wartości), a także zaświadczenie o zapłaceniu równowartości wydanych banderol podatkowych lub należności za sprzedaż banderol legalizacyjnych,
k) 6
dyrektor urzędu celnego może zażądać dodatkowych dokumentów do odprawy przywożonych towarów (np. ekspertyz, opinii rzeczoznawców itp.).
2)
w sprawach wywozu towarów za granicę:
a)
pozwolenie wywozu, jeżeli towar podlega ograniczeniom wywozowym,
b)
wniosek o zwrot cła z załącznikami wymaganymi przy składaniu tego wniosku na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli uprawniony podmiot domaga się zwrotu cła,
c)
dokumenty określone w punkcie 1 lit. c, e, f, g, h;
3)
w sprawach przewozu towarów przez polski obszar celny:
a)
pozwolenie, jeżeli jest wymagane przez przepisy prawa wewnętrznego lub postanowienia umów międzynarodowych,
b)
dokument przewozowy (do wglądu),
c)
dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. i.
3.
Za inny dokument, o którym mowa w ust. 1 uważa się fotokopię faktury mającą cechy oryginału lub kopię faktury sporządzoną za pomocą komputera, jeżeli zawiera wszystkie elementy faktury oryginalnej; za inny dokument można uznać:
1)
fotokopię faktury przekazaną telefaksem lub fakturę sporządzoną za pomocą komputera - w razie przekazania sprawy w przywozie przez graniczny urząd celny do innego urzędu celnego,
2)
fotokopię faktury przekazaną telefaksem lub fakturę sporządzoną za pomocą komputera, a także fakturę celną, prowizoryczną lub pro forma - w razie odprawy ostatecznej towarów o zerowej lub całkowicie zawieszonej stawce celnej i podatkowej,
3)
fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma - w razie wywozu towarów za granicę,
4)
fakturę celną, prowizoryczną lub pro forma - w razie przywozu towarów:
a)
nabytych nieodpłatnie,
b)
zakupionych na giełdach towarowych lub w ramach kredytu handlowego,
c) 7
na czas oznaczony, z wyjątkiem przywożonych po uszlachetnieniu, przerobie, naprawie lub przetworzeniu.
4.
Świadectwo pochodzenia towaru powinno być wystawione w kraju pochodzenia towaru i zawierać:
1)
nazwę i adres eksportera oraz importera,
2)
fakultatywnie numer kontraktu,
3) 8
nazwę towaru określającą dostatecznie jego rodzaj oraz w miarę możliwości kod taryfy celnej PCN,
4)
wskazanie rodzaju transportu, a przy transporcie morskim - również nazwy statku,
5)
stwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi regułami pochodzenia towar pochodzi z danego kraju,
6)
znaki i numery opakowania, liczbę sztuk i rodzaj opakowania oraz masę towaru,
7)
pieczęć instytucji uprawnionej do wystawiania świadectwa pochodzenia, miejscowość i datę wystawienia oraz podpis osoby wystawiającej, łącznie z czytelnym zapisem jej imienia i nazwiska.
5.
Świadectwo pochodzenia towaru wystawiają:
1)
organy administracji celnej,
2)
izby przemysłowe i handlowe,
3)
inne instytucje uprawnione w danym kraju do wystawiania świadectw pochodzenia.
6.
Świadectwo pochodzenia towaru powinno być sporządzone pismem maszynowym bez poprawek, w języku angielskim lub francuskim; dopuszcza się również możliwość wystawienia świadectwa w języku kraju pochodzenia towaru; poprawki dokonane na świadectwie pochodzenia towaru powinny być parafowane przez osobę, która wypełnia świadectwo, i potwierdzone pieczęcią organu wystawiającego świadectwo.
7. 9
Dla zastosowania stawek celnych autonomicznych i podstawowych można nie żądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru, gdy z dokumentów przewozowych lub innych dokumentów towarzyszących towarom wynika, że towary są przywożone bezpośrednio z kraju pochodzenia, lub gdy na towarach zamieszczono w sposób trwały oznaczenie kraju pochodzenia,
8.
Na wniosek zgłaszającego towar do odprawy celnej urząd celny może uznać duplikat świadectwa pochodzenia towaru, jeżeli zgłaszający uprawdopodobni, że oryginał został skradziony, zgubiony lub zniszczony; duplikat, który musi mieć datę wystawienia oryginalnego świadectwa pochodzenia, obowiązuje również od tej daty.
9. 10
Różnica między rzeczywistą ilością (masą) dostarczonego towaru a wskazaną w dokumencie potwierdzającym pochodzenie towaru nie powinna przekraczać 10%. Gdy przywieziono ilość towaru mniejszą od 90% ilości wskazanej w dokumencie potwierdzającym pochodzenie towaru, to nie będzie ono uznane za dowód. Gdy przywieziono ilość towaru większą od 110% ilości wskazanej w dokumencie potwierdzającym pochodzenie towaru, wówczas będzie ono miało zastosowanie tylko do ilości towaru w nim określonej.
10. 11
Dokument potwierdzający pochodzenie towaru powinien być sporządzony na towary objęte jednym wnioskiem o wszczęcie postępowania celnego; w przypadku gdy dokument potwierdzający pochodzenie towaru nie jest dołączony do wniosku o wszczęcie postępowania celnego, może być on dostarczony urzędowi celnemu nie później niż w ciągu roku od dnia dokonania odprawy celnej.
11. 12
W przypadku towarów wyprowadzanych ze składu celnego na polski obszar celny jako dokument potwierdzający pochodzenie towaru dla zastosowania stawek autonomicznych i podstawowych urząd celny może przyjąć dokument potwierdzający pochodzenie towaru, wystawiony na większą aniżeli wyprowadzana partię towaru, pod warunkiem że ilość towaru potwierdzona tym dokumentem obejmuje całą wielkość dostawy kontraktowej, wprowadzonej uprzednio na dany skład celny.
12. 13
1)
W przypadku przywozu towarów z działów 8, 17, 18, 19, 20 i 21 taryfy celnej, zawierających cukier, podstawą do wyliczenia cła specyficznego DCC, liczonego w zależności od zawartości cukru w danym produkcie, będzie informacja o zawartości cukru podana:
-
na etykiecie lub
-
w fakturze, lub
-
w certyfikacie jakościowym producenta, lub
-
w świadectwie pochodzenia, lub
-
w specyfikacji towarów.
2)
Do dnia 31 grudnia 1993 r. w przypadku braku informacji dotyczącej zawartości cukru w produkcie w powyższych dokumentach podstawą do wyliczenia cła specyficznego DCC będzie złożone przez importera w polu 44 formularza SAD pisemne oświadczenie o zawartości cukru w sprowadzanym produkcie.
3)
Dane zawarte w oświadczeniu importera, dotyczące zawartości cukru w produkcie, będą podlegać weryfikacji.
1.
Wykaz kodów i symboli stosowanych do wypełniania formularzy SAD, zestawów SAD oraz zestawów SAD Specyfikacja zawiera załącznik nr 6.
2.
Zasady wykonania formularzy określa załącznik nr 7.
Organ celny wydaje na formularzu SAD, zestawie SAD lub zestawie SAD Specyfikacja decyzję lub postanowienie, zgodnie z przepisami Prawa celnego.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 sierpnia 1991 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 29, poz. 214),
2)
zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 września 1991 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 31, poz. 225), z tym że formularze SAD i SAD-BIS, których wzory są określone w tym zarządzeniu, mogą być stosowane do dnia 31 marca 1993 r. z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  14 JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY SAD

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  15 JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY SAD-BIS

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY SAD-SPECYFIKACJA

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  16 WYJAŚNIENIA DO POSŁUGIWANIA SIĘ FORMULARZAMI JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO SAD

1. Zastosowanie formularzy Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD

1.1. Wnioski o wszczęcie postępowania celnego dla towarów określonych w § 1 ust. 1 i 2 zarządzenia, których łączna wartość w złotych polskich jest równa lub większa od równowartości 500 USD, sporządza się w formie pełnej przy zgłaszaniu ich do odprawy celnej lub w formie uproszczonej przy wnioskowaniu o przekazanie lub przewóz.

Forma pełna oznacza kompletne wypełnienie formularza SAD lub zestawu SAD albo też zestawu SAD Specyfikacja zgodnie z niniejszymi Wyjaśnieniami.

Forma uproszczona oznacza wypełnienie tylko niektórych pól na formularzu SAD zgodnie z punktem 3 niniejszych Wyjaśnień.

1.2. Wnioski o wszczęcie postępowania celnego dla towarów określonych w pkt 1.1 Wyjaśnień, których łączna wartość w złotych polskich jest mniejsza niż równowartość 500 USD, sporządzane są w formie skróconej (nie dotyczy to tranzytu i przekazania sprawy, gdyż wtedy bez względu na wartość towaru należy stosować tryby postępowania określone w punktach 3.2 i 3.3).

Forma skrócona oznacza wypełnienie przez zgłaszającego tylko na formularzu SAD następujących pól: 1, 2 (tylko w wywozie) lub 8 (tylko w przywozie), 14, 22, 23, 31, 33 (wypełnia się, gdy w danej dostawie jest tylko jedna pozycja taryfowa), 47 i 54 zgodnie z niniejszymi Wyjaśnieniami.

Wypełnienie większej ilości pól nie może być podstawą do odrzucenia wniosku, jeśli są one wypełnione zgodnie z wyjaśnieniami.

Jeżeli na dokumencie zgłaszana jest więcej niż jedna pozycja taryfowa, należy poszczególne pozycje taryfowe i kalkulację należności do nich (tzn. kod PCN, podstawę opłaty, stawkę i kwotę) umieścić nad odwrocie karty 1/6 i 3/8, zaś sumę naliczeń cła i podatku należy umieścić w polu 47.

1.3. Należy wypełnić odrębny wniosek, gdy wartość towarów zgłaszanych do odprawy celnej jest wyrażona:

- w różnych walutach,

- na różnych warunkach dostawy,

lub gdy towary podlegają różnym procedurom celnym.

1.4. Dokumenty celne używane w innych krajach są uznawane w Polsce w oparciu o zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł.

1.5. Polski Jednolity Dokument Administracyjny SAD może być stosowany za granicą, jeżeli tak przewidują porozumienia z innymi krajami. Jeśli porozumienia te nie określają odrębnych zasad stosowania polskiego dokumentu SAD, to obowiązują zasady określone w zarządzeniu.

2. Opis dokumentów SAD

2.1. Wnioski sporządza się na formularzach czterokartowych, w których każda z kart formularza jest oryginałem o różnym przeznaczeniu:

- karty 1/6 i 4/5 - dla administracji celnej i podatkowej;

- karta 2/7 - dla celów statystycznych;

- karta 3/8 - dla podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą.

2.2. Na żądanie zgłaszającego lub urzędu celnego do formularzy mogą być w razie potrzeby dodawane dodatkowe karty 1/6. W przypadku wywozu towarów urząd celny może żądać dodatkowej karty 1/6 lub jej kserokopii.

2.3. Formularz SAD-Specyfikacja spełnia funkcję formularza SAD-BIS w sytuacjach określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 zarządzenia.

2.4. W jednym zestawie SAD lub zestawie SAD Specyfikacja może występować maksymalnie 99 pozycji.

2.5. Na formularzu SAD - Specyfikacja znajduje się pole złożone z trzech części i nazwane "Zabezpieczenie majątkowe". Pole to wypełnia funkcjonariusz celny w sytuacji pobierania zabezpieczenia majątkowego za dany towar zgłaszany na formularzu SAD-Specyfikacja. W części "a" należy podać stawkę cła dla towaru, w części "b" - stawkę podatkową, w części "c" - kwotę zabezpieczenia (w tys. złotych, określoną zgodnie z zasadami podanymi dla pola 47), obliczoną od wartości podanej w polu 42 przy użyciu stawek podatkowych w części "a" i "b". Łączne kwoty zabezpieczenia za całość towarów zgłoszonych w danym zestawie SAD-Specyfikacja powinny być podane w polu 47 formularza SAD, zgodnie z zasadami wypełniania tego pola.

3. Obieg kart dokumentów SAD

3.1. Gdy odprawa celna dokonywana jest na granicy, a wniosek o wszczęcie postępowania sporządzono w formie pełnej lub skróconej, to urząd celny zatrzymuje:

- w przywozie - karty 1/6, 2/7 i 4/5.

- w wywozie - karty 1/6 i 2/7, kartę 4/5 zaś - po potwierdzeniu wywozu towaru za granicę państwową w polu "Potwierdzam odbiór postanowienia o przekazaniu" - wręcza zgłaszającemu w celu wykorzystania jej do uzyskania ewentualnych ulg podatkowych.

Kartę 3/8 w przywozie i w wywozie urząd celny przekazuje zgłaszającemu po potwierdzeniu przez niego odbioru decyzji w polu 54 formularza SAD.

W przypadku przesłania decyzji pocztą potwierdzeniem odbioru jest podpis na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru".

Zgłaszający zobowiązany jest przekazać kartę 3/8 podmiotowi dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą.

3.2. W przypadku złożenia wniosku o przekazanie sprawy na formularzu SAD (dotyczącego przywożonego do Polski towaru) stosuje się następującą uproszczoną formę postępowania:

3.2.1. W urzędzie celnym granicznym wnioskujący składa tylko formularz SAD, wypełniając następujące pola: 1, 2, 6, 8, 15, 18, 21, 22, 31, 35, 40, 44 i 50.

Formularzy SAD-BIS ani SAD-Specyfikacja w takim przypadku nie należy wypełniać.

Dla każdej partii dostawy, dla której przewidywana jest odrębna odprawa celna przywozowa, należy wypełnić odrębny formularz SAD.

Przesyłki zbiorcze mogą być przekazywane na jednym formularzu SAD, który w urzędzie odbiorczym stanowi załącznik do ewidencji przekazowo-odbiorczej. Karty 2/7 z tego formularza nie przekazuje się do wojewódzkiego urzędu statystycznego. Dla ustalania wartości celnej towaru w urzędzie celnym nadawczym można wykorzystać fakturę lub inne dokumenty, ale obowiązkowo należy przedstawić fakturę w urzędzie celnym odbiorczym. W urzędzie odbiorczym dla każdej przesyłki zgłaszający wypełnia odrębny zestaw SAD.

3.2.2. W urzędzie celnym nadawczym funkcjonariusz celny wypełnia następujące pola: 30, 37 (drugą część), 44 (wyznaczoną część), 48 (w przypadku pobrania zabezpieczenia), 50, 52, 53, B, C, D/J (adnotacja o dniu dostarczenia towaru na granicę polską) oraz pole "Odesłać do: "na karcie 4/5 (nazwa urzędu celnego odbiorczego).

Po wypełnieniu tych pól część karty 4/5 (zawierająca pola od 1 do 51) zostaje zatrzymana w urzędzie celnym. Drugą część karty 4/5 (zawierającą pola: 52, 53, 54 oraz D/J) wraz z pozostałymi kartami formularza SAD funkcjonariusz celny wręcza osobie przewożącej towar jako pisemne postanowienie o przekazaniu sprawy do innego urzędu celnego. Fakt ten zgłaszający potwierdza własnoręcznym podpisem w polu "Potwierdzam odbiór postanowienia o przekazaniu" na pozostającej w urzędzie nadawczym części karty 4/5. Osoba przewożąca towar celny zobowiązana jest do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów wraz z towarem do określonego w polach 30 i 53 urzędu celnego odbiorczego w terminie wskazanym przez urząd celny nadawczy w wydzielonej części pola 44.

3.2.3. W urzędzie celnym odbiorczym zgłaszający uzupełnia brakujące dane i w razie potrzeby sporządza formularze SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja. Wówczas wniosek o rodzaj odprawy celnej składa w formie ustnej.

Możliwe jest wykonanie zgłoszenia na nowym zestawie SAD lub zestawie SAD Specyfikacja, gdy formularz, na którym dokonano przekazania sprawy, nie nadaje się do dalszego użytku. Wówczas w nowych formularzach musi być podany konkretny rodzaj procedury odprawy celnej w polu 1.

W przypadku gdy w urzędzie celnym nadawczym został sporządzony jeden wniosek, a w urzędzie celnym odbiorczym zgłaszający wnioskuje o różne rodzaje odprawy, konieczne jest sporządzenie nowych zestawów SAD lub zestawów SAD Specyfikacja dla każdej z tych odpraw. W tej sytuacji zgłaszający przepisuje 13-znakowy numer sprawy i datę z pola C z formularza SAD - sporządzonego w urzędzie celnym nadawczym - na nowe zestawy SAD lub zestawy SAD Specyfikacja.

3.2.4. Urząd celny odbiorczy - po otrzymaniu towaru i dokumentów przekazowych - przesyła w terminie 5 dni do urzędu celnego nadawczego otrzymaną część karty 4/5, potwierdzoną pieczęcią, wpisem numeru ewidencji przekazowo-odbiorczej i podpisem funkcjonariusza celnego w polu D/J Karty 1/6 i 2/7 pozostają w urzędzie celnym odbiorczym, po czym - jeżeli dokonana została odprawa celna z wykorzystaniem formularza SAD, na którym dokonano przekazania sprawy - karta 2/7 jest wysyłana do wojewódzkiego urzędu statystycznego. Jeżeli odprawy dokonano z użyciem nowych formularzy, to karta 2/7 z dokumentu przekazowego pozostaje w ewidencji urzędu celnego odbiorczego. W tej sytuacji wysłaniu do wojewódzkiego urzędu statystycznego podlegają karty 2/7 z nowych formularzy, na których dokonano odprawy celnej.

3.2.5. Urząd celny nadawczy, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru towaru, po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w wydzielonej części pola 44 wszczyna postępowanie.

3.2.6. Gdy konieczne jest powtórne przekazanie sprawy, sporządza się nowy wniosek o przekazanie. Przy przekazaniu sprawy z urzędu wniosek ten sporządza urząd celny, przy przekazaniu na wniosek strony - wnioskujący. We wniosku winien być wyznaczony taki termin dostarczenia towaru do urzędu celnego, aby łączny okres od pierwszego przekazania do dostarczenia towaru do ostatniego urzędu celnego odbiorczego nie przekraczał okresu ustalonego w ustawie - Prawo celne. Dla poprawnego ustalenia tego okresu dane o dniu dostarczenia towaru na granicę polską - zamieszczone w polu D/J - powinny być przepisywane do każdego nowego wniosku o przekazanie. Pozostałe czynności wykonuje się, jak przy zwykłym przekazaniu sprawy (także w zakresie obiegu kart), nadając w polu C nowy numer ewidencji przekazowo-odbiorczej urzędu celnego dokonującego powtórnego przekazania sprawy.

3.3. W przypadku wniosku o przewóz towaru przez polski obszar celny (zwany dalej tranzytem, z wyjątkiem obrotu z wykorzystaniem polskich składów celnych i wolnych obszarów celnych omówionego w punktach 3.5 i 3.6) stosuje się następujący tryb postępowania:

3.3.1. Dla towarów objętych wymogiem uzyskiwania pozwolenia przewozu z Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w urzędzie celnym nadawczym zgłaszający składa wniosek w formie pełnej na formularzu SAD lub zestawie SAD.

3.3.2. W pozostałych przypadkach w urzędzie celnym nadawczym zgłaszający składa wniosek na formularzu SAD, wypełniając następujące pola: 1, 2, 6, 8, 14, 15, 15a, 17, 17a, 18, 21, 29, 31, 35, 40, 44, 50 i 54.

Formularzy SAD-BIS w tym przypadku nie należy wypełniać.

3.3.3. Funkcjonariusz celny urzędu nadawczego wypełnia następujące pola: 37, 44 (wyznaczoną część), 48 (w przypadku pobrania zabezpieczenia), 50, 52, 53, B oraz C. Zatrzymuje on część karty 4/5 (zawierającą pola od 1 do 51). Pozostałą część karty 4/5 (zawierającą pola: 52, 53, 54 oraz D/J) wraz z pozostałymi kartami formularza SAD, stanowiącymi postanowienie o dopuszczeniu do przewozu towaru przez polski obszar celny i przekazaniu sprawy, wręcza osobie przewożącej towar, która fakt ten potwierdza w polu "Potwierdzam odbiór postanowienia o przekazaniu" własnoręcznym podpisem i umieszcza w nim imię, nazwisko, numer i rodzaj dokumentu tożsamości oraz datę.

3.3.4. Osoba przewożąca towar zobowiązana jest do dostarczenia potrzebnych dokumentów wraz z towarem do wskazanego w polu 29 i 53 urzędu celnego odbiorczego w terminie wyznaczonym w polu 44. Po otrzymaniu towaru i dokumentacji funkcjonariusz celny wypełnia pole A oraz potwierdza w polu D/J opuszczenie przez towar polskiego obszaru celnego, po czym dokonuje podziału kart w sposób następujący:

- kartę 3/8 wręcza osobie przewożącej towar,

- kartę 1/6 i 2/7 zatrzymuje w urzędzie,

- kartę 2/7 należy wysłać do wojewódzkiego urzędu statystycznego tylko w przypadku określonym w punkcie 3.8 Wyjaśnień,

- część karty 4/5 odsyła po potwierdzeniu do urzędu celnego nadawczego.

3.3.5. Urząd celny nadawczy, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru towaru, po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w wydzielonej części pola 44 wszczyna postępowanie.

3.4. W przypadku gdy odprawa celna WYWOŻONEGO z Polski towaru dokonywana jest wewnątrz kraju, urząd celny dokonujący odprawy zatrzymuje karty 1/6 i 2/7. Karty 3/8 i 4/5 otrzymuje zgłaszający po potwierdzeniu tego faktu własnoręcznym podpisem w polu 54. Karta 3/8 przeznaczona jest dla eksportera, a karta 4/5 przekazywana jest wraz z towarem do urzędu celnego granicznego za pośrednictwem osoby przewożącej towar. Na wniosek osoby przewożącej towar - zgłoszony w chwili wywozu towaru za granicę - urząd celny graniczny jest obowiązany potwierdzić wywóz towaru pieczęcią na odwrocie karty 3/8. Urząd celny graniczny potwierdza wywóz towaru w polu "Potwierdzam odbiór postanowienia o przekazaniu" karty 4/5. Funkcjonariusz celny dopuszczający towar do wywozu za granicę umieszcza pieczęć urzędową z datownikiem w węższej części pola, natomiast naczelnik oddziału celnego, kierownik posterunku lub osoba przez nich upoważniona umieszcza datownik z napisem VAT w szerszej części pola. Po zarejestrowaniu w ewidencji towarowej i samochodowych środków przewozowych lub ewidencji przekazowo-odbiorczej, w ciągu 5 dni od daty wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej, urząd celny przesyła część karty (zawierającą pola od 1 do 51) do urzędu celnego, w którym dokonano odprawy. Karta ta może być wydana następnie zgłaszającemu z adnotacją o jej wydaniu i potwierdzeniu odbioru przez osobę ją odbierającą w polu E/J karty 1/6. Po otrzymaniu z granicy potwierdzenia w wywozie towaru (w postaci górnej części karty 4/5) urząd celny odprawy przesyła posiadaną kartę 2/7 do wojewódzkiego urzędu statystycznego.

3.4.1. Urząd celny nadawczy, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru towaru, po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w wydzielonej części pola 44 wszczyna postępowanie.

3.5. Postępowanie przy składaniu i podejmowaniu towaru ze składu celnego.

3.5.1. Dokument SAD jest jednocześnie wnioskiem o zezwolenie na złożenie towaru w składzie celnym.

3.5.2. W przypadku przywozu towaru z zagranicy w celu złożenia w składzie celnym należy stosować tryb postępowania omówiony w punkcie 3.2 Wyjaśnień (wypełniając dodatkowo pole 49). W urzędzie celnym odbiorczym w celu złożenia towaru w składzie celnym należy przedstawić formularz SAD lub zestaw SAD Specyfikacja.

3.5.3. W przypadku wyprowadzania towaru ze składu celnego w celu wprowadzenia na inny skład celny lub do wolnego obszaru celnego należy stosować tryb obiegu kart podany w punkcie 3.2 Wyjaśnień, z użyciem kompletnie wypełnionego w urzędzie celnym nadawczym formularza SAD lub zestawu SAD Specyfikacja.

3.5.4. W przypadku przekazywania towaru ze składu celnego za granicę należy stosować tryb obiegu kart podany w punkcie 3.4, z zastosowaniem w urzędzie celnym nadawczym kompletnie wypełnionego formularza SAD lub zestawu SAD Specyfikacja.

3.5.5. W przypadku składania towaru do składu celnego z polskiego obszaru celnego lub podejmowania towaru ze składu celnego do wprowadzenia na polski obszar celny należy stosować tryb omówiony w pkt 3.1 Wyjaśnień.

3.5.6. Na żądanie osoby przewożącej towar urząd potwierdza na odwrocie karty 3/8 wywóz towaru za granicę.

3.5.7. W razie powrotnego wyprowadzania na polski obszar celny towaru, który został uprzednio wprowadzony do składu celnego z polskiego obszaru celnego, ma zastosowanie procedura powrotnego przywozu towaru poza obrotem czasowym.

3.5.8. Urząd celny wydaje eksporterowi lub upoważnionemu zgłaszającemu kartę 4/5 w celu wykorzystania ulg podatkowych tylko wtedy, gdy został wywieziony za granicę państwową ze składu celnego towar, który został tam wcześniej wprowadzony z polskiego obszaru celnego.

3.5.9. Urząd celny nadawczy, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru towaru, po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w wydzielonej części pola 44 wszczyna postępowanie.

3.6. W postępowaniu przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu towaru z wolnego obszaru celnego (WOC) stosuje się odpowiednio tryb postępowania omówionego w punktach: 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.7., 3.5.8. i 3.5.9.

3.7. Postępowanie w przypadku powrotnego wywozu towaru za granicę przed dokonaniem odprawy celnej:

Funkcjonariusz celny wpisuje w przedstawiony formularz SAD wypełniony uprzednio w urzędzie celnym na granicy:

a) w pole D adnotację "zwrot towaru za granicę przed dokonaniem odprawy celnej, wywóz towaru przez... (podaje się nazwę punktu granicznego)";

b) w pierwszą część pola 37 - kod "1400",

Następnie zatrzymuje kartę 2/7 i pozostawia ją w swojej dokumentacji. Pozostałe karty wręcza osobie przewożącej towar.

Funkcjonariusz celny urzędu granicznego, przez który towar ponownie wyjeżdża z Polski, zatrzymuje kartę 1/6, a dolną część karty 4/5 (zawierającą pola: 52, 53, 54 i D/J) odsyła do urzędu celnego, przez który towar wjechał do kraju. Karta 3/8 wręczana jest osobie przewożącej towar.

Termin wywozu towaru za granicę, określany jest w polu 44. W polu 50 należy wpisać dokładne dane osoby odpowiedzialnej za wywiezienie towaru za granicę.

Urząd celny nadawczy, przez który towar wjechał do kraju, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru towaru, po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w wydzielonej części pola 44 wszczyna postępowanie.

3.8. Karta 2/7 jest przekazywana przez urząd celny do wojewódzkiego urzędu statystycznego:

- w przywozie - po dokonaniu odprawy celnej - przez urząd celny dokonujący odprawy;

- w wywozie - po dokonaniu odprawy celnej - przez urząd celny dokonujący odprawy po potwierdzeniu wywozu towaru za granicę przez graniczny urząd celny;

- w tranzycie - tylko w odniesieniu do towarów objętych wymogiem uzyskiwania pozwoleń przewozu z Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą - przez urząd celny odbiorczy;

- w obrocie z wykorzystaniem polskich składów celnych lub wolnych obszarów celnych - przez urząd celny dokonujący kontroli celnej po potwierdzeniu przez urząd celny odbiorczy (jeśli takowy w danym przypadku występuje) otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami punktów 3.5 lub 3.6.

4. Tryb postępowania przy odprawach celnych czasowych i likwidacji tych odpraw

4.1. Odprawa czasowa towarów dokonywana jest na zestawie SAD Specyfikacja (z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt 3 lit. d oraz i, a także § 1 ust. 4 zarządzenia):

- w urzędzie celnym odprawy zgłaszający wpisuje w polu 1 kod "2" lub "5" (jeśli uzupełnia formularz SAD wystawiony wcześniej jako wniosek o przekazanie sprawy w przywozie, to ustnie deklaruje rodzaj odprawy celnej),

- funkcjonariusz celny w polu 37 wpisuje kod "2100" lub "5100" oraz podając datę w polu D/J określa w decyzji termin, na jaki towar został dopuszczony do czasowego obrotu na polskim obszarze celnym lub do czasowego wywozu za granicę, a ponadto w przywozie nanosi adnotacje o zabezpieczeniu majątkowym w pola 48 i 50. Obieg kart jest analogiczny do ustalonego w odprawach ostatecznych.

4.2. Likwidacja odprawy czasowej dokonywana jest na zestawie SAD Specyfikacja (z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt 3 lit. d oraz i, a także § 1 ust. 4 zarządzenia):

- w urzędzie celnym odprawy zgłaszający wpisuje w pole 1 kod odprawy ostatecznej (jeśli uzupełnia formularz SAD wystawiony wcześniej jako wniosek o przekazanie sprawy w przywozie, to ustnie deklaruje rodzaj odprawy celnej) i zamieszcza w polu 31 adnotację "całkowita (częściowa) likwidacja odprawy celnej czasowej nr... z dnia...", stanowiącą wniosek o jej likwidację oraz załącza kartę 3/8 z zestawu SAD, na którym dokonano odprawy czasowej;

- funkcjonariusz celny wpisuje w pole 37 czterocyfrowy kod złożony z kodu odprawy ostatecznej oraz kodu poprzednio zastosowanej odprawy czasowej, tzn. w likwidacji przywozu na czas określony będzie to kod "1051", a w likwidacji wywozu na czas określony - kod "4021".

W przypadku likwidacji odprawy czasowej towarów, które zostały przywiezione/wywiezione uprzednio w celu uszlachetnienia, naprawienia, przerobu lub przetworzenia, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na wypełnienie pól: 24, 37 i 40.

Obieg kart i pozostałe zasady posługiwania się dokumentem SAD są analogiczne do stosowanych w odprawach ostatecznych.

4.3. W przypadku wnioskowania o uznanie odprawy celnej czasowej za ostateczna:

- zgłaszający składa zestaw SAD z podanym w polu 1 odpowiednim kodem i dołącza karty 3/8 z zestawu SAD, na którym dokonano odprawy czasowej;

- funkcjonariusz celny wpisuje w pole 37 odpowiednio kody: "1021" dla wywozu i "4051" dla przywozu.

Obieg kart i pozostałe zasady posługiwania się dokumentem SAD są analogiczne do stosowanych w odprawach ostatecznych.

5. Szczególne przypadki postępowania

5.1. Odprawy towarów przesyłanych stałymi instalacjami transportowo-przesyłowymi (linie energetyczne, rurociągi) są dokonywane na formularzu SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań odpowiednich urządzeń pomiarowych.

5.2. Odprawy czasopism i książek dokonywane są na formularzu SAD bądź zestawie SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w ustaleniu z urzędem celnym właściwym dla podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą.

5.3. W przypadku zgłaszania do odprawy celnej towarów stanowiących pomoc humanitarną lub darów przeznaczonych na cele charytatywno-opiekuńcze, kultowe lub oświatowo-wychowawcze, przesyłanych dla kościelnych osób prawnych i innych związków wyznaniowych podlegających zwolnieniu od cła:

5.3.1. W przywozie, gdy towary podlegają opodatkowaniu bez względu na przeznaczenie, należy dokonać zgłoszenia na formularzu SAD lub zestawie SAD.

5.3.2. W przywozie, gdy towary podlegają zwolnieniu z podatku, oraz w wywozie należy dokonać zgłoszenia na formularzu SAD lub zestawie SAD Specyfikacja.

W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych w wielu pozycjach taryfowych dopuszcza się stosownie jednej pozycji taryfowej, wartościowo dominującej w danej dostawie.

5.4. Dostawy armatorskie - na zaopatrzenie statków morskich, śródlądowych i powietrznych, zwanych dalej statkami.

5.4.1. Dostawy towarów z polskiego obszaru celnego na zaopatrzenie polskich statków w polskim lub obcym porcie nie wymagają złożenia wniosku o dokonanie odprawy celnej na formularzu SAD. Ewidencja tych dostaw prowadzona jest w uzgodnieniu z właściwym urzędem celnym.

5.4.2. Dostawy towarów z polskiego obszaru celnego na zaopatrzenie obcych statków znajdujących się w polskim porcie wymagają złożenia wniosku o dokonanie odprawy celnej wywozowej na formularzu SAD zgodnie z punktem 3.1. Zgłaszający w uzgodnieniu z urzędem celnym może dokonać zgłoszenia wszystkich dostaw na formularzu SAD lub zestawie SAD Specyfikacja.

5.4.3. Dostawy towarów pochodzące z zagranicy - na zaopatrzenie polskich statków znajdujących się w polskim porcie - wymagają złożenia wniosku o dokonanie odprawy celnej przywozowej na formularzu SAD lub zestawie SAD zgodnie z punktem 3.1.

5.4.4. Dostawy towarów pochodzące z zagranicy - na zaopatrzenie obcych statków znajdujących się w polskim porcie - wymagają złożenia wniosku o dokonanie tranzytu na formularzu SAD zgodnie z punktem 3.3.

5.5. W przypadku dokonywania odprawy celnej z urzędu:

5.5.1. Funkcjonariusz celny wypełnia formularz SAD lub zestaw SAD w sposób następujący:

- pola 1, 3, 5, 6, 16, 23, 31, 32, 33, 34a, 37 (tylko zapis 4700 00), 38, 41, 42, 46, 47, A, B, C, zgodnie z Wyjaśnieniami.

- w polu 8 wpisuje dane importera, odbiorcy lub przewoźnika bez podawania jego identyfikatora Regon, jeśli niemożliwe jest jego ustalenie,

- w polu 14 wpisuje słowa "z urzędu",

- w polu 22 (w części pierwszej) wpisuje kod waluty, w której wyrażona jest wartość w polu 42,

- w polu D/J wpisuje sentencję decyzji,

- na odwrocie karty 1/6 i 3/8 umieszcza podstawę prawną i uzasadnienie decyzji.

5.5.2. W przypadku posiadania informacji pozwalających na wypełnienie innych pól funkcjonariusz celny powinien je wypełnić zgodnie z Wyjaśnieniami.

5.5.3. Karta 2/7 przekazywana jest do wojewódzkiego urzędu statystycznego po otrzymaniu przez urząd celny potwierdzenia odbioru decyzji. W przypadku przesłania decyzji pocztą - po otrzymaniu potwierdzenia odbioru w formie podpisu na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru".

5.6. Odprawa towarów przewożonych w paczkach i przeznaczonych dla osób fizycznych, z wyłączeniem przewozu dokonywanego przez urzędy pocztowe.

5.6.1. Spedytor lub podmiot prowadzący dystrybucję paczek (z wyłączeniem paczek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) składa wniosek o wszczęcie postępowania celnego na formularzu SAD, wypełniając go w sposób następujący:

w polu 2 - w wywozie podaje nazwę, adres i 9-znakowy identyfikator Regon polskiego spedytora lub podmiotu prowadzącego dystrybucję paczek,

w polu 5 - wpisuje 1,

w polu 6 - podaje ilość paczek,

w polu 8 - w przywozie podaje nazwę, adres i 9-znakowy identyfikator Regon polskiego spedytora lub podmiotu prowadzącego dystrybucję paczek,

w polu 22 - podaje sumę wartości towarów w przywiezionych paczkach,

w polu 24 - podaje kod transakcji 93,

w polu 31 - wpisuje "różne towary",

w polu 32 - wpisuje 1,

pole 33 - pozostawia nie wypełnione,

w polu 34a - podaje symbol kraju identyczny jak w polu 11,

pole 41 - pozostawia nie wypełnione,

w polu 42 - podaje wartość z pola 22,

pole 47 - pozostawia nie wypełnione

Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z Wyjaśnieniami.

5.6.2. Po wydaniu decyzji urząd celny przesyła kartę 2/7 do wojewódzkiego urzędu statystycznego.

6. Warunki przyjęcia wniosku na dokumentach SAD.

6.1. Zgłaszający odpowiada za wypełnienie wniosku zgodnie z Wyjaśnieniami.

6.2. Dokumenty SAD muszą być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym, komputerowo lub wyraźnie ręcznie drukowanymi (dużymi) literami. Dopuszczalne jest wypełnianie przy zastosowaniu jednocześnie (w różnych polach lub ich częściach) różnych wyżej wymienionych metod wypełniania.

Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wypełnione równomiernie.

6.3. W polach 2, 8, 14, 28, 50, 54, A, B, C, D/J, E/J, F, G, H oraz I dopuszcza się stosowanie odpowiednich stempli i pieczęci. W przypadku stosowania pieczęci w polach 2, 8 i 14 identyfikator Regon musi znajdować się w prawym górnym rogu pola.

6.4. Na każdym formularzu SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja w polu A i C winien być wpisany przez funkcjonariusza celnego numer porządkowy zgłoszenia, zgodny z numerem nadanym w polu A i C formularza SAD.

7. Przyczyny pozostawienia wniosku o wszczęcie postępowania celnego bez rozpoznania

7.1. Wniosek o wszczęcie postępowania celnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia, pozostawia się bez rozpoznania po wyczerpaniu możliwości określonych w ustawie - Prawo celne, jeżeli:

1) do wniosku nie dołączono dokumentów określonych w § 2 zarządzenia z zastrzeżeniem pkt 7.2 Wyjaśnień,

2) formularz jest wypełniony niezgodnie z Wyjaśnieniami. Nie jest błędem wypełnianie tych pól, które nie są obowiązkowe w danym przypadku, jeśli zostaną one wypełnione zgodnie z Wyjaśnieniami,

3) brakuje którejkolwiek z kart, z wyjątkiem przypadków obiegu kart określonych w pkt 3 Wyjaśnień,

4) do tekstu wniosku wprowadzono poprawki w sposób niezgodny z ustaleniami pkt 8.1 Wyjaśnień,

5) wniosek wypełniono nieczytelnie,

6) nastąpiło fizyczne uszkodzenie którejkolwiek karty formularza,

7) formularz wykonany jest niezgodnie z wymogami określonymi w załącznikach nr 1, 2, 3 i 7.

Nieprawidłowości wymienione w punktach 2-7 dotyczą każdej z kart formularza.

7.2. Nie stanowi podstawy do pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przekazanie sprawy niedołączenie do wniosku dokumentów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, b oraz f, a także wypełnienie tych pól, które nie są obowiązkowe w danym przypadku, jeśli zostaną one wypełnione zgodnie z Wyjaśnieniami.

7.3. W razie pozostawienia wniosku bez rozpoznania, funkcjonariusz celny ma obowiązek podać w polu D/J sentencję decyzji i jej uzasadnienie.

8. Kontrola i tryb korekty danych

8.1. Zmiany wpisu w formularzach SAD, SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja po przyjęciu wniosku o wszczęcie postępowania celnego mogą być dokonywane przez funkcjonariusza celnego lub za jego zgodą przez zgłaszającego, lecz muszą być każdorazowo czytelnie podpisane ze wskazaniem daty ich wniesienia.

W przypadku dokonania zmian przez funkcjonariusza celnego muszą być one potwierdzone datownikiem z jego numerem identyfikacyjnym bądź jego pieczęcią imienną.

Możliwość wprowadzenia takich korekt istnieje do chwili wydania decyzji lub postanowienia:

- o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym i o wymiarze należności celnych,

- o dopuszczeniu towaru do wywozu za granicę,

- o zezwoleniu na złożenie towaru w składzie celnym,

- o wprowadzeniu towaru na wolny obszar celny,

- o dopuszczeniu towaru do powrotnego przywozu lub wywozu,

- o dopuszczeniu towaru do tranzytu.

Po wydaniu wyżej określonej decyzji lub postanowienia zmiany w informacjach formularzy SAD, SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja zawarte w polach:

- szczegóły dotyczące wartości - pole 12,

- waluta - pole 22,

- ogólna wartość faktury - druga część pola 22,

- kurs waluty - pole 23,

- kod pozycji taryfy celnej - pole 33,

- deklaracja skrócona - pole 40,

- wartość pozycji - pole 42,

- uzgodnienia (opusty) - pole 45,

- podstawa opłaty - pole 47,

- stawka - pole 47,

- kwota naliczonych należności - pole 47,

- gwarant - pole 50,

- gwarancje tranzytowe nieważne na ... - pole 52, a ponadto w polach A, C, D/J mogą być dokonywane jedynie w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i Prawie celnym.

8.2. Tryb kontroli i korekty danych w Systemie Informatycznym Statystyki Handlu Zagranicznego są określone odrębnie.

8.3. Korekta decyzji dokonana w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego w postaci wydania nowej decyzji dyrektora urzędu celnego lub Prezesa Głównego Urzędu Ceł będzie przekazywana również do celów statystycznych. Tryb dokonywania korekt regulują odrębne przepisy.

9. Szczegółowy opis i wypełnianie poszczególnych pól

Następujące pola są wypełniane wyłącznie przez administrację celną: 30, 37, 44 (wyznaczona część pola), 48, 50 (w zakresie adnotacji o zabezpieczeniu), 52 (numer przyjęcia wniosku o przekazanie), 53, A, B, C, D/J, E/J, pole górne na karcie 4/5 ("Potwierdzam odbiór postanowienia o przekazaniu") (tylko w wywozie w razie dokonywania odprawy celnej wewnątrz kraju) i pole dolne na karcie 4/5 ("Odesłać do:").

Pole 1 - Deklaracja

Pole składa się z trzech części.

W części pierwszej należy podać jeden z poniższych symboli:

EX - jeżeli zgłoszenie dotyczy wywozu towarów oraz wprowadzenia towaru na skład celny, do wolnego obszaru celnego (WOC) z polskiego obszaru celnego;

IM - jeżeli zgłoszenie dotyczy przywozu towarów oraz wprowadzania towaru ze składu celnego/WOC na polski obszar celny;

TR - jeżeli zgłoszenie dotyczy tranzytu oraz złożenia towaru przekazanego z zagranicy w składzie celnym/WOC, wprowadzenia ze składu celnego/WOC do innego składu celnego/WOC lub za granicę.

W części drugiej należy podać cyfrę kodu wnioskowanej procedury celnej, według kodów podanych poniżej:

1 - odprawa celna ostateczna w wywozie,

2 - odprawa celna czasowa w wywozie,

3 - powrotny wywóz za granicę poza obrotem czasowym,

4 - odprawa celna ostateczna w przywozie,

5 - odprawa celna czasowa w przywozie,

6 - powrotny przywóz do kraju poza obrotem czasowym,

7 - przekazanie sprawy do innego urzędu celnego,

8 - przekazanie sprawy w ramach tego samego urzędu celnego,

9 - obrót towarowy z wykorzystaniem polskich składów celnych lub WOC albo dostawa towarów w celu zaopatrzenia statków morskich (rzecznych) i powietrznych, albo tranzyt towaru przez polski obszar celny.

Części trzeciej nie należy wypełniać.

Niektóre przypadki wypełnienia pola 1:

a) w przypadku przekazania towaru przywożonego z zagranicy do składu celnego i WOC-TR 7 (do innego urzędu celnego) lub TR 8 (w ramach tego samego urzędu celnego),

b) w przypadku wywozu towaru ze składu celnego lub WOC za granicę -TR 9,

c) w przypadku przemieszczania towaru pomiędzy składami celnymi i WOC -TR 9,

d) likwidacja odprawy celnej czasowej w przywozie poprzez powrotny wywóz towaru -EX 1,

e) przekazanie sprawy w imporcie do innego urzędu celnego - IM 7,

f) tranzyt -TR 9.

Pole 2 - Eksporter/Nadawca

W wywozie należy podać nazwę i adres polskiego podmiotu dokonującego obrotu z zagranicą (eksportera) oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy identyfikator Regon.

W przypadku wystawienia dokumentu SAD na wywóz towarów w niżej omówionych sytuacjach nie podaje się identyfikatora Regon eksportera:

1) w przypadku wywozu towarów określonych w art. 14 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Prawa celnego - w takim przypadku w polu 24 należy podać kod "92".

2) w przypadku wywozu towarów przeznaczonych do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk uczestników imprez - w takim przypadku w polu 24 należy podać kod "95".

W przywozie należy podać nazwę i adres kontrahenta zagranicznego. W przypadku gdy towary pochodzą od kontrahentów z jednego kraju i są dostarczane na jednakowych warunkach dostawy, można wpisać słowo "różni" (należy wówczas załączyć wykaz tych eksporterów) lub sporządzić odrębne dokumenty SAD.

W tranzycie należy podać nazwę i adres eksportera/nadawcy towaru. W przypadku gdy towary pochodzą od różnych eksporterów/nadawców, można również wpisać słowo "różni".

W tranzycie należy podać nazwę i adres eksportera/nadawcy towaru. W przypadku gdy towary pochodzą od różnych eksporterów/nadawców, można również wpisać słowo "różni".

Na formularzu SAD-BIS i SAD-Specyfikacja w polu 2/8 należy zawsze podać dane podmiotu polskiego, to jest jego nazwę, adres i 9-znakowy identyfikator Regon.

Pole 3 - Formularze

Pole należy wypełnić w następujący sposób:

- na formularzu SAD w pierwszej części pola należy wpisać "1", w drugiej zaś - łączną liczbę formularzy SAD i SAD-BIS lub SAD i SAD-Specyfikacja,

- na formularzu SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja w pierwszej części pola należy wpisać kolejny numer formularza, w drugiej zaś łączną liczbę formularzy SAD i SAD-BIS lub SAD i SAD-Specyfikacja.

Np.:1. Jeżeli mamy do czynienia z jednym formularzem SAD, to w obu częściach wpisujemy 1.

2. Jeżeli mamy do czynienia z dziesięcioma formularzami SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja, to na formularzu SAD należy wpisać w części pierwszej "1", a w części drugiej "11", czyli pełny zapis będzie następujący: "1/11". Na ostatnim formularzu SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja w części pierwszej i drugiej należy wpisać "11", czyli pełny zapis będzie następujący: "11/11".

Pola tego można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 4 - Wykazy załadunkowe

Nie należy wypełniać.

Pole 5 - Pozycje

Należy podać łączną liczbę zgłoszonych pozycji, wyróżnionych w polach 32 zestawu SAD lub zestawu SAD-Specyfikacja. Liczba ta nie może być większa od 99. Jeżeli nie stosuje się formularzy SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja, to w polu 5 formularza SAD należy wpisać "1".

Pola tego można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 6 - Liczba opakowań

Należy podać łączną liczbę opakowań zewnętrznych (zgodnie z listem przewozowym lub stanem faktycznym), np.: liczbę kartonów, skrzynek, bel itp. (ilość koli).

W przypadku braku opakowań (towar masowy) lub przewożenia towaru bez opakowania (np. samochód, samolot) należy wpisać "0"

Pole 7 - Numer akt zgłaszającego

Wypełnia się fakultatywnie.

Wypełnia spedytor lub eksporter/importer dla identyfikacji i katalogowania dokumentów według własnych zasad i na własne potrzeby (np.: według numeru kontraktu).

Pole 8 - Importer/Odbiorca

W przywozie należy podać nazwę i adres polskiego podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą (importera/odbiorcy) oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy identyfikator Regon.

W przypadku wystawiania dokumentu SAD na przywóz towarów w niżej omówionych sytuacjach nie podaje się identyfikatora Regon importera:

1) w przypadku przywozu towarów określonych w art. 14 ust. 1 Prawa celnego, w niżej wymienionych punktach:

- pkt 7, 8 i 9 - w takim przypadku w polu 24 należy podać kod "92";

- pkt 12 - w takim przypadku w polu 24 należy podać kod "94";

- pkt 17 - w takim przypadku w polu 24 należy podać kod "95".

2) w przypadku przywozu towarów sprowadzanych przez osoby fizyczne do prowadzenia działalności gospodarczej, która nie podlega obowiązkowi rejestracji (np. produkcja rolna)

- w takim przypadku w polu 24 należy podać kod "96".

W przypadku konieczności zastosowania rodzaju transakcji 92, 94, 95 i 96 nie może być stosowana skrócona forma SAD.

W wywozie należy podać nazwę i adres kontrahenta zagranicznego. W przypadku gdy towary przeznaczone są dla importerów w jednym kraju i dostarczane na jednakowych warunkach dostawy, można wpisać słowo "różni" (należy wówczas załączyć wykaz tych importerów) lub sporządzić odrębne dokumenty SAD.

W tranzycie należy podać nazwę i adres importera/odbiorcy towaru. W przypadku gdy towar jest przeznaczony dla różnych kontrahentów (importerów), można wpisać słowo "różni".

Na formularzu SAD-BIS i SAD-Specyfikacja w polu 2/7 należy zawsze podać dane podmiotu polskiego, to jest jego nazwę, adres i 9-znakowy identyfikator Regon, jeśli jest wymagany.

Pole 9 - Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe

Jeżeli podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą jest reprezentowany przez agencję celną upoważnioną do uiszczania w jego imieniu należności celnych i podatkowych lub składania zabezpieczenia majątkowego tych należności, to należy podać nazwę agencji i jej adres oraz imię, nazwisko i telefon osoby prowadzącej daną sprawę z ramienia agencji celnej.

W innych sytuacjach pole to wypełnia się fakultatywnie.

W przypadku wypełniania wpisuje się nazwę polskiego podmiotu gospodarczego i jego adres oraz imię, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe w firmie lub prowadzącej kontrakt.

Pole 10 - Kraj pierwszego przeznaczenia

Nie należy wypełniać.

Pole 11 - Kraj zakupu/sprzedaży

W pierwszej części pola należy podać dwuliterowy symbol kraju, w którym kontrahent zagraniczny ma swoją siedzibę.

Jeżeli występują różne kraje zakupu/sprzedaży, a waluta, warunki dostawy i procedura celna są te same, to można podać symbol kraju, którego towary dominują wartościowo w danej dostawie.

Należy stosować symbole krajów podane w załączniku nr 6.

Części drugiej nie należy wypełniać.

Pola tego można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 12 - Szczegóły dotyczące wartości

Należy podać łączną wartość zagranicznych kosztów transakcyjnych (wyrażonych w walucie faktury), poniesionych przez polskiego eksportera/importera, lub koszty kontrahenta zagranicznego poniesione na terytorium Polski, jeśli ich wartość została wyodrębniona w fakturze. Rodzaje kosztów zagranicznych, które należy uwzględniać, określa rozdział 3 - ustawy - Prawo celne. Przed wypełnieniem tego pola należy zapoznać się z wyjaśnieniami do pola 42.

Wartość należy podawać w liczbach całkowitych, stosując matematyczne zasady zaokrągleń (patrz wyjaśnienia do pola 22).

Pola tego można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 13 - Wspólna polityka rolna

Nie należy wypełniać.

Pole 14 - Zgłaszający

Należy podać nazwę, adres i w prawym górnym rogu 9-znakowy identyfikator Regon zgłaszającego. Jeżeli jest nim eksporter - można wpisać "eksporter", jeśli importer -"importer". W prawym dolnym rogu należy zawsze umieścić imię i nazwisko oraz podpis zgłaszającego.

Jeśli w tranzycie zgłaszającym jest podmiot zagraniczny, to podaje się tylko jego nazwę i adres.

Przy przekazaniu sprawy pola tego nie wypełnia się w urzędzie celnym nadawczym.

Pole 15 - Kraj wysyłki

Należy wypełniać w przywozie i tranzycie.

Należy podać nazwę kraju, w którym towar ostatni raz został załadowany, według wykazu krajów podanego w załączniku nr 6.

Pole 15a i 15b - Symbol kraju wysyłki

Należy wypełniać w przywozie i tranzycie.

W polu 15a należy podać dwuliterowy symbol kraju, w którym towar ostatni raz został załadowany, stosując symbole według wykazu symboli krajów podanego w załączniku nr 6.

Pola tego można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy.

Pola 15b nie należy wypełniać.

Pole 16 - Kraj pochodzenia towaru

W wywozie należy wpisać "Polska" lub w przypadku wywozu towarów wcześniej przywiezionych - podać polską nazwę kraju, z którego towary te pochodzą, według wykazu krajów podanego w załączniku nr 6.

W przywozie należy podać polską nazwę kraju, z którego towar pochodzi, według wykazu podanego w załączniku nr 6.

Jeżeli w danej dostawie występuje kilka krajów pochodzenia, to w formularzu SAD należy wpisać słowo "różne", symbole zaś tych krajów - umieścić w polach 34a formularzy SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja.

Krajem pochodzenia towarów jest kraj określony w Prawie celnym lub w umowach międzynarodowych (np. umowie polsko-fińskiej zwanej KEVSOS, czy Umowie przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali).

Pola tego można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 17 - Kraj przeznaczenia towaru

Należy wypełniać w tranzycie i wywozie.

Należy podać polską nazwę kraju według wykazu krajów podanego w załączniku nr 6. Gdy kraj ten nie jest znany, należy wymienić nazwę ostatniego znanego kraju, do którego towar został skierowany.

Pole 17a i 17b - Symbol kraju przeznaczenia

Należy wypełniać w tranzycie i wywozie.

W polu 17a należy podać dwuliterowy symbol kraju przeznaczenia według wykazu podanego w załączniku nr 6.

Pola 17b nie należy wypełniać.

Pole 18 - Środek transportu

Należy podać nazwę środka transportu, na który towary są załadowane (ciężarówka, statek, wagon kolejowy, samolot itp.). oraz kraj jego rejestracji w formie dwuliterowego symbolu kraju, wpisanego w drugiej części pola, według wykazu krajów podanego w załączniku nr 6.

Ponadto:

- przy transporcie drogowym należy podać numer rejestracyjny danego pojazdu samochodowego,

- przy transporcie morskim można wpisywać nazwę statku i numer ewidencji statków.

W przypadku innego numeru rejestracyjnego ciągnika i innego przyczepy/naczepy należy wpisać oba numery. Jeśli numery te nie zamieszczą się, należy wpisać numer rejestracyjny ciągnika i kraj jego rejestracji, a numer rejestracyjny przyczepy - w polu nr 31.

W przypadku wprowadzenia towaru z WOC/składu celnego na polski obszar celny bez użycia środka transportu pola tego można nie wypełniać.

Pole 19 - Kontener

Należy wpisać:

0 - dla towarów nie przewożonych w kontenerze lub liczbę kontenerów, w których towary są przewożone.

Pola można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 20 - Warunki dostawy

W pierwszej części pola należy podać 3-literowy symbol warunków dostawy zgodny z warunkami przyjętymi w kontrakcie. Przy wypełnianiu należy stosować symbole i nazwy warunków dostawy według Incoterms' 90, podane w załączniku nr 6.

Jeżeli ze względów handlowych dostawa następuje na innych warunkach niż przewiduje kontrakt, to należy podać symbol faktycznych warunków dostawy.

Jeśli są to warunki dostaw inne niż określone w Incoterms' 90, należy wówczas zastosować symbole Incoterms' 90 najbardziej zbliżone do warunków uzgodnionych w kontrakcie.

W drugiej części należy podać pełną nazwę warunków dostawy oraz nazwę miejsca, w którym następuje według danych warunków przeniesienia odpowiedzialności za towar ze sprzedającego na kupującego.

Część trzecią wypełnia się tylko w przypadku, gdy zgodnie z warunkami kontraktu:

- w wywozie - miejscem załadunku lub postawienia towaru do dyspozycji kupującego nie jest Polska, np.: FOB Hamburg,

- w przywozie - miejscem przeznaczenia towaru nie jest Polska, np.: CIF Hamburg,

Należy wtedy wpisać dwuliterowy symbol kraju, w którym znajduje się miejscowość określona w warunkach dostawy i opisana w drugiej części pola. Symbol kraju należy podać zgodnie z załącznikiem nr 6.

Jeśli dostawa jest realizowana na różnych warunkach dostawy, to należy wypełnić odrębne zestawy SAD dla każdego warunku dostawy.

Pola można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 21 - Środek transportu na granicy

Należy wypełnić zgodnie z zasadami dla pola 18.

Jeżeli jest to ten sam środek transportu, co opisany w polu 18, to pola 21 można nie wypełniać.

W przypadku wyprowadzenia towaru z WOC/składu celnego na polski obszar celny bez użycia środka transportu pola tego można nie wypełniać.

Pole 22 - Waluta i ogólna wartość faktury

Pole składa się z dwóch części.

W części pierwszej należy podać trzyliterowy symbol waluty zgodny z fakturą lub innym dokumentem służącym do ustalania wartości celnej. Wykaz walut i ich symboli publikowanych przez NBP zawiera załącznik nr 6. Stosowanie walut i ich symboli - innych niż wymienione w wykazie załącznika nr 6 - wymaga przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lub pozwolenia, z podanym w nim symbolem waluty i kursem w stosunku do złotego.

Jeżeli w danej dostawie występują towary zakupione/sprzedane/wycenione w różnych walutach (dotyczy również dostaw bezpłatnych), to dla każdego rodzaju waluty należy wypełnić odrębny zestaw SAD.

W części drugiej należy podać wartość dostawy zgodną z wyżej wymienionym dokumentem, podaną w liczbach całkowitych, tj. bez znaków po przecinku.

Liczby należy zaokrąglać według zasad matematycznych, to znaczy, jeśli część wartości po przecinku jest mniejsza od 0,50, to część całkowitą pozostawiamy bez zmian; jeśli zaś część wartości po przecinku jest równa lub większa od 0,50, to część całkowitą powiększamy o 1.

Jeżeli w fakturze lub innym dokumencie służącym do określenia wartości celnej wartość każdej pozycji towarowej podana jest jednocześnie w ECU i innej walucie wymienionej w załączniku nr 6, to dla ustalenia wartości celnej i statystycznej przyjmuje się wartości wyrażone w danej walucie, a nie w ECU.

Jeżeli na fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalania wartości celnej jest poświadczenie zwrotu podatku od wartości dodanej i wartość tego podatku nie jest doliczona do wartości wykazanych w fakturze, to wartość należy podać bez tego podatku.

Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju opusty (rabaty) na cenie, podawane w polu 45.

Wartość z pola 22 może się różnić od sumy wartości z pól 42 na formularzach SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja maksymalnie o liczbę równą ilości pozycji występujących w danym zestawie SAD lub zestawie SAD-Specyfikacja, skorygowaną kwotą z pola 12, a w przypadku przywozu/wywozu towarów po uszlachetnieniu, naprawie, przerobie lub przetworzeniu - dodatkowo kwotami z pola 40 (jeżeli w danej sytuacji jest ono wypełniane).

W przypadku gdy zgłaszający nie posiada odpowiedniego zaświadczenia/pozwolenia na stosowanie waluty innej niż wymienione w załączniku nr 6, a także gdy funkcjonariusz celny kwestionuje wiarygodność dokumentów określających wartość celną to wartość celną ustala urząd celny zgodnie z przepisami ustawy - Prawo celne. Tak ustaloną wartość w walucie wymienionej w załączniku nr 6 wpisuje w drugą część pola 22 jednocześnie dokonując niezbędnych wpisów lub korekt w polach 12, 42, 45, 46 i 47.

Pola tego można nie wypełniać przy tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 23 - Kurs waluty

Należy podać kurs waluty, kierując się datą dokonania zgłoszenia celnego podaną w polu C.

Dla ustalania wartości celnej i statystycznej towarów w obrocie towarowym z zagranicą stosuje się średnie kursy walut niezmienne w ciągu tygodnia. Od środy od godziny 0.00 do wtorku następnego tygodnia do godziny 24.00 obowiązują kursy podane w tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego we wtorek poprzedzający okres obowiązywania kursu. Jeżeli we wtorek przypada dzień świąteczny i tabela kursowa nie jest publikowana, przyjmuje się w takim przypadku kurs średni, podany w ostatniej tabeli kursowej, która została opublikowana przed danym wtorkiem.

W razie skokowych zmian kursu (dewaluacji lub rewaluacji złotego powyżej 2% w odniesieniu do pięciu podstawowych walut, tj. funta brytyjskiego, dolara amerykańskiego, marki niemieckiej, franka francuskiego i franka szwajcarskiego) wprowadzonych w innym dniu tygodnia niż wtorek, kurs ulega zmianie w trybie natychmiastowym, o czym informuje urzędy celne Główny Urząd Ceł.

W przypadku likwidacji odprawy celnej czasowej poprzez uznanie jej za odprawę celną ostateczną należy przyjmować kurs z dnia dokonania zgłoszenia towaru do odprawy celnej czasowej i według reguł postępowania obowiązujących w tym dniu (nie dotyczy to sytuacji, gdy do odprawy ostatecznej zgłaszane są towary po naprawieniu, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu, kiedy to należy stosować kurs z dnia zgłoszenia towaru do odprawy ostatecznej).

W przypadku transakcji dokonywanych w innych walutach niż wymienione w wykazie B - Wykaz walut - załącznika nr 6, na podstawie pozwolenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą lub zaświadczenia bankowego, obowiązuje kurs średni, niezmienny w ciągu dwóch tygodni, ustalany na podstawie tabel kursowych dostępnych w urzędach celnych.

Kurs obowiązuje od środy od godziny 0.00 przez okres dwóch tygodni do wtorku do godziny 24.00.

W przypadku skokowych zmian kursu tych walut nowy kurs obowiązuje od dnia zmiany do końca okresu dwutygodniowego, wynikającego z poprzedniej tabeli.

Pole 24 - Rodzaj transakcji

W pierwszej części pola należy podać dwuznakowy kod rodzaju transakcji, odpowiadający danej dostawie, podany w załączniku nr 6.

W przypadku różnych rodzajów transakcji należy wpisać jeden rodzaj transakcji dominujący wartościowo w danej dostawie.

Drugiej i trzeciej części pola nie należy wypełniać.

Pola można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 25 - Rodzaj transportu na granicy

W pierwszej części należy wpisać dwuznakowy kod rodzaju transportu, odpowiadający treści pola 21 (lub 18, jeśli pole 21 nie jest wypełniane).

Przy wypełnianiu należy stosować kody rodzaju transportu podane w załączniku nr 6.

Drugiej części pola nie należy wypełniać.

W przypadku wyprowadzania towaru z WOC/składu celnego na polski obszar celny bez użycia środka transportu, pola tego można nie wypełniać.

Pola można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie (nie dotyczy obrotu z wykorzystaniem składów celnych/WOC oraz tranzytu towarów objętych pozwoleniami przewozu).

Pole 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego

Nie należy wypełniać.

Pole 27 - Miejsce załadunku/wyładunku

Wypełnia się fakultatywnie.

Można podać nazwę lub adres miejsca załadunku/wyładunku towaru na polskim obszarze celnym. Jeżeli miejscem załadunku jest siedziba eksportera (pole 2), należy podać "u eksportera". Jeśli miejscem wyładunku jest siedziba importera (pole 8), należy wpisać "u importera".

Pole 28 - Bank i nr konta

Należy podać nazwę, siedzibę banku oraz numer konta polskiego podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą.

Pola tego można nie wypełniać przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy i w tranzycie.

Pole 29 - Urząd celny graniczny

Wypełnia się w tranzycie i wywozie (także z WOC i składu celnego za granicę).

Należy podać sześciocyfrowy kod proponowanego urzędu celnego granicznego, przez który towary będą wywożone z Polski, według wykazu urzędów celnych i ich kodów, podanego w zarządzeniach Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Pole 30 - Miejsce odprawy celnej

Wypełnia urząd celny nadawczy w przypadku przekazywania sprawy w przywozie oraz przewozu między polskimi składami celnymi lub WOC, stosując kody według wykazu urzędów celnych i ich kodów, podanego w zarządzeniach Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Należy podać kod urzędu celnego, w którym towary należy przedstawić do odprawy celnej.

Pole 31 - Opakowania i opis towaru

Należy podać oznakowanie (numery kontenerów, rodzaj i liczbę opakowań), a w przypadku towarów nie zapakowanych wpisać ilość tych towarów lub wyrazy "towar masowy".

Jeżeli zgłaszane towary nie wypełniają w całości danego opakowania (kontenera, naczepy itp.), to należy przy jego oznakowaniu (numerze) zamieścić słowa "załadunek niepełny". Ponadto należy podać opis towaru, wystarczający do jego identyfikacji, (nazwa taryfowa, handlowa, techniczna itp.).

Jeśli w polu 44 zabraknie miejsca na dodatkowe informacje, to można je zamieścić w tym polu.

Jeżeli sporządzany jest zestaw SAD lub zestaw SAD-Specyfikacja, pole to wypełnia się na formularzu SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja, w polu zaś 31 na formularzu SAD podaje się słowo "różne",

Pole 32 - Pozycja nr

Jeśli wypełniamy tylko formularz SAD, to należy w pierwszej części wpisać "1", a część drugą pozostawić nie wypełnioną.

Jeżeli w danej dostawie stosuje się formularz SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja, to należy przy każdej wymienionej pozycji towarowej napisać jej kolejny numer. Ostatni numer pozycji musi być zgodny z liczbą wpisaną w polu 5 formularza SAD i nie może być wyższy niż 99. Pola tego w formularzu SAD w tym przypadku nie należy wypełniać.

Pole 33 - Kod towaru

Pole składa się z 5 części.

W części I i II należy zawsze wpisać 9-cyfrowy kod towaru według taryfy celnej importowej, opartej o nomenklaturę PCN. Pola 33 nie wypełnia się w przypadku dostaw omówionych w punkcie 5.6 Wyjaśnień.

Części III, IV i V nie należy wypełniać.

W przypadku likwidacji odprawy czasowej lub uznania odprawy czasowej za ostateczną, należy zawsze wpisywać 9-cyfrowy kod towaru w nomenklaturze PCN, niezależnie od tego, w jakiej nomenklaturze był zapisany kod towaru w odprawie czasowej.

W przypadku zgłaszania do odprawy wyrobu w stanie nie zmontowanym lub rozmontowanym albo niekompletnego:

- jeżeli w zgłaszanej dostawie wyrób niekompletny nie posiada zasadniczych cech wyrobu kompletnego lub gotowego, należy go zgłaszać jako część wyrobu kompletnego, stosując 9-cyfrowy kod PCN właściwy dla danej części,

- jeżeli w zgłaszanej dostawie wyrób niekompletny posiada zasadnicze cechy wyrobu kompletnego lub gotowego, należy go zgłaszać jako wyrób gotowy, stosując 9-cyfrowy kod PCN właściwy dla danego wyrobu.

Jeżeli w danej dostawie stosuje się formularz SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja, to należy przy każdej wymienionej pozycji towarowej napisać jej 9-cyfrowy kod. Pola tego w formularzu SAD w tym przypadku nie należy wypełniać.

W przypadku konieczności zastosowania rodzaju transakcji "93" nie może być stosowana skrócona forma SAD.

Pole 34a i 34b - Symbol kraju pochodzenia

W polu 34a należy podać dwuliterowy symbol kraju pochodzenia towaru według załącznika nr 6, zgodny z opisem słownym w polu 16.

Jeżeli w polu 16 formularza SAD umieszczono słowo "różne", to należy w kolejnych pozycjach formularza SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja wpisać symbole krajów pochodzenia danej pozycji taryfowej opisywanej w polu 31.

Jeżeli wypełniany jest zestaw SAD lub zestaw SAD Specyfikacja, pole to wypełnia się w każdej pozycji formularza SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja, zaś na formularzu SAD nie wypełnia się go.

Pola 34b nie należy wypełniać.

Pole 35 - Masa brutto w kilogramach

Na formularzu SAD należy podać masę brutto towarów w danej dostawie jako liczbę całkowitą wyrażoną w kilogramach.

W przypadku gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeśli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej niż 0,50, a mniej niż 1 kg, należy zaokrąglić do jedności.

Dla mas większych niż 1 kg części kilogramów (wartości po przecinku) należy zaokrąglić według zasad matematycznych (patrz wyjaśnienia do pola 22).

Pola tego nie należy wypełniać na formularzu SAD-BIS.

Pole 36 - Preferencje

Należy wypełniać przy przywozie.

Jeżeli zastosowano preferencje celne, należy podać ich symbol według poniższego wykazu:

LDC - dla towarów z krajów i regionów najmniej rozwiniętych,

DEV - dla towarów z krajów i regionów rozwijających się,

FTA - dla towarów z krajów, z którymi Polska zawarła dwu- lub wielostronne umowy o preferencjach lub wzajemnym zniesieniu przeszkód w handlu, np. umowa polsko-fińska zwana KEVSOS, czy Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali,

DFZ - dla towarów przywożonych z polskich wolnych obszarów celnych,

CUQ - dla towarów sprowadzanych w ramach kontyngentów celnych.

Jeżeli wypełniany jest zestaw SAD, pole to wypełnia się na formularzu SAD-BIS, zaś na formularzu SAD nie wypełnia się go.

Pole 37 - Procedura

Wypełnia funkcjonariusz celny tylko w formularzu SAD.

Pole składa się z dwóch części: pierwszej - mieszczącej cztery cyfry i drugiej - mieszczącej dwie cyfry.

W części pierwszej należy wpisać 4-cyfrowe połączenie dwóch dwucyfrowych kodów procedur celnych podanych poniżej:

10 - odprawa celna ostateczna w wywozie,

14 - zwrot towarów za granicę przed dokonaniem odprawy celnej,

21 - odprawa celna czasowa w wywozie,

30 - powrotny wywóz za granicę poza obrotem czasowym,

40 - odprawa celna ostateczna w przywozie,

47 - odprawa celna ostateczna z urzędu w przywozie,

51 - odprawa celna czasowa w przywozie,

61 - powrotny przywóz do kraju poza obrotem czasowym,

71 - przekazanie sprawy do innego urzędu celnego,

81 - przekazanie sprawy w ramach tego samego urzędu celnego,

91 - złożenie towaru w składzie celnym lub wolnym obszarze celnym, znajdującym się na terytorium Polski,

95 - dostawa towarów w celu zaopatrzenia statków morskich, rzecznych i powietrznych,

97 - tranzyt towaru przez polski obszar celny.

Pierwszy dwucyfrowy kod odpowiada aktualnie zastosowanej procedurze celnej, natomiast drugi - procedurze celnej zastosowanej uprzednio.

Jeżeli w odniesieniu do danego towaru nie stosowano uprzednio żadnej procedury celnej, to jako drugi kod należy wpisać "00".

W części pierwszej pola 37 nie mogą występować kody: 71 i 81.

Część drugą wypełnia urząd celny nadawczy:

- w przypadku przekazania sprawy - wpisując kod 71 lub 81,

- w pozostałych przypadkach - kod "00".

Przykłady wypełniania pola 37:

- w wywozie:

1000 00 odprawa ostateczna w wywozie,

2100 00 odprawa czasowa w wywozie,

1021 00 uznanie odprawy czasowej w wywozie za ostateczną,

1051 00 powrotny wywóz towaru odprawionego czasowo w przywozie,

9100 00 złożenie towaru w składzie celnym lub WOC z polskiego obszaru celnego,

9500 00 zaopatrzenie obcych statków morskich, rzecznych lub powietrznych w towary z polskiego obszaru celnego,

9591 00 zaopatrzenie obcych statków morskich, rzecznych lub powietrznych w portach polskich w towary ze składów celnych lub WOC,

3040 00 powrotny wywóz poza obrotem czasowym,

1400 00 zwrot towaru za granicę przed dokonaniem odprawy celnej przywozowej.

- W przywozie:

4000 00 odprawa ostateczna w przywozie w urzędzie celnym granicznym, a w wewnętrznym - gdy towar dostarczono z zastosowaniem karnetu TIR lub innego dokumentu określonego porozumieniami międzynarodowymi,

4000 71 odprawa ostateczna w przywozie po przekazaniu sprawy do innego urzędu celnego,

4000 81 odprawa ostateczna w przywozie po przekazaniu sprawy w ramach tego samego urzędu,

4700 00 odprawa ostateczna z urzędu w przywozie,

5100 00 odprawa czasowa w przywozie w urzędzie celnym granicznym, a w wewnętrznym - gdy towar dostarczono z zastosowaniem karnetu TIR lub innego dokumentu określonego porozumieniami międzynarodowymi,

5100 71 odprawa czasowa w przywozie po przekazaniu sprawy do innego urzędu celnego,

5100 81 odprawa czasowa w przywozie po przekazaniu sprawy w ramach tego samego urzędu,

4051 00 uznanie odprawy czasowej za ostateczną w przywozie,

4021 00 powrotny przywóz w ramach likwidacji odprawy czasowej w wywozie,

4021 71 powrotny przywóz w ramach likwidacji odprawy czasowej w wywozie po przekazaniu sprawy do innego urzędu celnego,

4021 81 powrotny przywóz w ramach likwidacji odprawy czasowej w wywozie po przekazaniu sprawy w ramach tego samego urzędu,

4091 00 wyprowadzenie towaru ze składu celnego/WOC na polski obszar celny,

6110 00 powrotny przywóz poza obrotem czasowym,

6110 71 powrotny przywóz poza obrotem czasowym po przekazaniu sprawy do innego urzędu celnego,

6110 81 powrotny przywóz poza obrotem czasowym po przekazaniu sprawy w ramach tego samego urzędu,

6191 00 powrotny przywóz towaru uprzednio wprowadzonego do składu celnego/WOC z polskiego obszaru celnego,

9100 71 złożenie towaru w składzie celnym lub wprowadzenie do WOC po przekazaniu sprawy z granicy do innego urzędu celnego,

9100 81 złożenie towaru w składzie celnym lub wprowadzenie do WOC po przekazaniu sprawy w ramach tego samego urzędu,

9191 71 złożenie towaru w składzie celnym lub wprowadzenie do WOC, po przekazaniu z innego składu celnego lub WOC zlokalizowanego na terytorium Polski, pozostającego pod kontrolą innego urzędu celnego,

9191 81 złożenie towaru w składzie celnym lub wprowadzenie do WOC, po przekazaniu z innego składu celnego lub WOC zlokalizowanego na terytorium Polski, pozostającego pod kontrolą tego samego urzędu celnego.

- W tranzycie:

9700 00 tranzyt,

9791 00 wprowadzenie towaru ze składu celnego lub WOC za granicę.

W razie stosowania kodu 91 musi być wypełnione również pole 49.

Pole 38 - Masa netto w kilogramach

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 31 jako liczbę całkowitą wyrażoną w kilogramach.

W przypadku gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeśli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej niż 0,50, a mniej niż 1 kg, należy zaokrąglić do jedności.

Część kilogramów (wartości po przecinku) należy zaokrąglać według zasad matematycznych (patrz wyjaśnienia do pola 22).

Masa netto jest to masa towaru bez opakowania lub z opakowaniem, jeżeli stanowi ono część składową towaru.

W przypadku gdy w danej dostawie występuje więcej niż jedna pozycja taryfowa, wypełnia się to pole na formularzu SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja, zaś w formularzu SAD podaje się sumę tych pól z formularzy SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja. Masa podana w formularzu SAD może się różnić od sumy wielkości podanych w polach 38 formularzy SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja maksymalnie o liczbę równą ilość pozycji występujących w danym zestawie SAD lub SAD Specyfikacja.

Pole 39 - Kontyngent

Należy wpisać literę:

"P" - jeżeli jest wymagane pozwolenie przywozu,

"W" - jeżeli jest wymagane pozwolenie wywozu,

"T" - jeżeli jest wymagane pozwolenie na przewóz przez polski obszar celny.

Natomiast w polu 44 należy wpisać numer pozwolenia wydanego zgodnie z Prawem celnym.

Jeżeli wypełniany jest zestaw SAD, pole to wypełnia się na formularzu SAD-BIS, a na formularzu SAD nie wypełnia się go. Zgłoszenie towarów objętych pozwoleniem nie może następować na zestawie SAD Specyfikacja.

Pole 40 - Deklaracja skrócona

Należy podać wartość towaru w walucie i symbol waluty, w której wyrażono wartość (zgodnie z wykazem walut ujętych w załączniku nr 6), w przypadku:

- tranzytu lub przekazania sprawy w przywozie, podając wartość towaru określoną w fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej towaru - tylko na formularzu SAD,

- gdy nie ma dokumentu określającego wartość towaru i wartość celna tego towaru ustalana jest przez funkcjonariusza celnego zgodnie z Prawem celnym,

- gdy przy likwidacji odprawy celnej na czas oznaczony towarów przeznaczonych do uszlachetnienia, naprawienia, przerobu lub przetworzenia faktura lub innych dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów (w polu 22) wystawiony przez eksportera nie obejmuje wartości towarów powierzonych. Należy wówczas podać wartość towarów powierzonych, uprzednio przywiezionych/wywiezionych, wynikającą z dokumentu odprawy celnej na czas oznaczony. Jeżeli w tym przypadku w urzędzie celnym nadawczym dokonano przekazania sprawy, zgłaszając towar w urzędzie dokonującym odprawy, należy skreślić wartość w polu 40 i wpisać wartość towarów powierzonych.

Pole 41 - Ilość w uzupełniającej jednostce miary

Należy podać ilość towaru wyrażoną w jednostce miary umieszczonej w taryfie celnej importowej przy danej pozycji towarowej, podaną w liczbach całkowitych.

W przypadku gdy ilość towaru wynosi mniej niż 0,50 jednostki miary, należy wpisać "0". Jeśli ilość wynosi 0,50 jednostki lub więcej niż 0,50, a mniej niż jednostkę - należy zaokrąglić do jedności.

Części po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych (patrz wyjaśnienia do pola 22).

Jeżeli wypełniany jest zestaw SAD lub zestaw SAD Specyfikacja, pole to wypełnia się na formularzu SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja, zaś na formularzu SAD nie wypełnia się go.

Pole 42 - Wartość pozycji

Należy podać wartość towaru opisanego w polu 31 jako liczbę całkowitą, wyrażoną w walucie podanej w polu 22, obliczoną na bazie:

- w przywozie - franco granica polska lub CIF port polski,

- w wywozie - franco granica polska lub FOB port polski. Przyjmuje się, że bazy EXW, FCA, w których miejscem przekazania towaru jest punkt na terytorium Polski uznaje się dla potrzeb wypełniania tego pola w wywozie za bazę franco - granica polska.

Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalona na innej bazie dostawy niż wyżej podana, a wniosek sporządzony jest tylko na formularzu SAD, należy postępować w sposób następujący:

- koszty transakcyjne zagraniczne należy podać w polu 12. W przypadku gdy zagraniczne koszty transakcyjne opłacono w walucie innej niż waluta faktury, wartość tę należy przeliczyć na walutę faktury,

- w polu 42 należy podać wartość z pola 22 powiększoną lub pomniejszoną o wartość z pola 12.

Powiększenie wartości z pola 22 o wartość z pola 12 występuje w przypadku, gdy w polu 20 zastosowano bazę:

- w przywozie

EXW, FCA, FAS, FOB

oraz:

CFR i CPT - jeżeli wystąpiło w danej dostawie ubezpieczenie,

a także:

DAF - jeśli miejscem przeznaczenia nie jest miejscowość na granicy Polski,

jak również:

CIF, CPT, CIP, CFR, DES, DEQ, DDU i DDP - jeśli miejsce przeznaczenia dostawy, zgodnie z kontraktem, nie jest zlokalizowane na terytorium Polski.

Pomniejszenie wartości z pola 22 o wartość z pola 12 występuje w przypadku, gdy w polu 20 zastosowano bazę:

- w przywozie

CIP, CPT, DDU i DDP, a miejsce przeznaczenia dostawy jest zlokalizowanie na terytorium Polski oraz koszty transportu i ubezpieczenia od granicy Polski do miejsca przeznaczenia zostały wyodrębnione na fakturze dostawcy zagranicznego;

- w wywozie

CFR, CIP, CIF, CPD, DES, DEQ, DDU i DDP

oraz

DAF- jeśli miejsce przeznaczenia dostawy nie jest zlokalizowane na granicy Polski,

a także:

EXW, FCA, FAS i FOB - jeśli miejsce przekazania towaru nie jest zlokalizowane na terytorium Polski.

Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalona na bazie dostawy innej niż wymagana jest w polu 42, a wniosek sporządzony jest na zestawie SAD lub zestawie SAD Specyfikacja, należy dokonać powiększenia lub pomniejszenia wartości wynikających z pola 22 analogicznie do wniosku sporządzonego na formularzu SAD.

Ponadto w takim przypadku należy kierować się następującymi zasadami:

Wartość frachtu należy doliczać lub odliczać od wartości pozycji wynikającej z faktury według masy lub objętości towaru. Jeśli wartość frachtu jest zależna od wartości przewożonego towaru, to należy fracht rozliczyć na poszczególne pozycje, proporcjonalnie do wartości pozycji.

Wartość ubezpieczenia przesyłki należy rozliczać na poszczególne pozycje według wartości.

W przypadku gdy ubezpieczenie i fracht są podane łącznie, należy wartości rozliczać według zasady przyjętej dla frachtu.

Suma rozliczonych na pozycje kosztów transakcyjnych zagranicznych odpowiada wartości w polu 12.

Liczby należy zaokrąglać według zasad matematycznych (patrz wyjaśnienia do pola 22).

W przypadku stosowania formularza SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja nie wypełnia się pola 42 w formularzu SAD.

Suma wartości z pól 42 na formularzach SAD-BIS lub SAD-Specyfikacja może się różnić od wartości z pola 22 maksymalnie o liczbę równą ilości pozycji występujących w danym zestawie SAD lub zestawie SAD Specyfikacja, a także o wartość z pola 12, jeśli baza dostawy jest inna niż wymagana w polu 42.

Jeśli w fakturze jest podana wartość netto pozycji, a potwierdzony zwrot podatku od wartości dodanej dotyczy wszystkich pozycji łącznie i wartość tego podatku nie jest doliczona do poszczególnych pozycji, to dla określenia wartości konkretnej pozycji można przyjąć tę wartość netto, nie wypełniając wtedy pola 45 (Uzgodnienia/Opusty).

W przypadku przywozu/wywozu towaru po uszlachetnieniu, przerobie, przetworzeniu lub naprawie wartość w polu 42 nie obejmuje wartości powierzonych towarów, tj. towarów uprzednio odprawionych na czas oznaczony.

Przykłady wypełniania dokumentu przy nietypowych warunkach dostawy:

w przywozie

a) dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach CIF Hamburg, wówczas:

- w polu 20, w trzeciej części, podać symbol DE, tj. kraju ustalonego w warunkach dostawy,

- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,

- w polu 42 należy podać wartość pozycji zawierającą koszty frachtu, ubezpieczenia i inne do granicy polskiej, poniesione przez polskiego importera,

- w polu 12 należy podać łączną wartość frachtu, ubezpieczenia i innych do granicy polskiej, poniesione przez polskiego importera;

b) dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach CIP Przemyśl, a w fakturze uwidoczniono wysokość kosztów od granicy do Przemyśla, wówczas:

- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,

- w polu 42 należy podać wartość pozycji bez kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy polskiej do Przemyśla,

- w polu 12 należy podać łączną wartość kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy polskiej do Przemyśla, uwidocznioną w fakturze;

c) dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach DDU Kraków, a w fakturze nie uwidoczniono wysokości kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy do Krakowa, wówczas:

- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,

- w polu 42 należy podać wartość pozycji na warunkach dostawy przyjętych w fakturze ,

- w tym przypadku pole 12 pozostaje nie wypełnione;

w wywozie:

d) dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach EXW Warszawa, wówczas:

- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,

- w polu 42 należy podać wartość pozycji na warunkach dostawy przyjętych w fakturze,

- w tym przypadku pole 12 pozostaje nie wypełnione;

f) dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach FOB Hamburg, wówczas:

- w polu 20, w trzeciej części, należy podać symbol DE, tj. kraju ustalonego w warunkach dostawy,

- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,

- w polu 42 należy podać wartość pozycji bez kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy polskiej do Hamburga,

- w polu 12 należy podać łączną wartość kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy polskiej do Hamburga.

Pole 43 - Metoda wartościowania

Pole to należy wypełniać wyłącznie na formularzu SAD tylko w razie dokonywania za odpowiednim zaświadczeniem lub pozwoleniem transakcji w walucie innej niż zawiera wykaz z załącznika nr 6. Wówczas fakt ten zaznacza się w I części pola 43 przez wpisanie litery "D". W innych sytuacjach pole powinno pozostać nie wypełnione.

Pole 44 - Dodatkowe informacje (załączone dokumenty)

Należy umieścić stosowną informację o załączonych dokumentach, ich numerach, rodzaju, ilości itp. (przykładowe dokumenty: faktura, świadectwo pochodzenia towaru, numer kontraktu, numer pozwolenia, rodzaj i ewentualnie numer listu przewozowego itd.).

Informacje o numerze pozwolenia należy zawsze umieszczać w pierwszym górnym wierszu pola 44 w następujący sposób:

A/999999/999999/99*/9999999999*.

Uwaga! Części numeru oznaczone "*" wypełniać tylko dla towarów objętych międzynarodową kontrolą. Poszczególne części numeru oznaczają:

- litera - rodzaj pozwolenia (P - pozwolenie przywozu, W - pozwolenie wywozu, T - pozwolenie przewozu przez polski obszar celny),

- pierwsze sześć cyfr - kod urzędu celnego, w którym znajduje się pozwolenie,

- drugie sześć cyfr - ostanie sześć cyfr numeru pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,

- dwie cyfry - numer listy towarowej dla towarów objętych międzynarodową kontrolą,

- ostatnie dziesięć cyfr - numer pozycji towarowej z wymienionej listy towarowej.

W razie korzystania z ustawowego zwolnienia z cła, należy również opisać przedstawione do wglądu dokumenty uprawniające do korzystania z tego zwolnienia.

W przypadku składania oświadczenia wpływającego na wymiar cła i podatku powinno ono zawierać imię i nazwisko składającego oświadczenie oraz rodzaj i numer jego dokumentu tożsamości.

W wyznaczonej (wykropkowanej) części tego pola funkcjonariusz celny wpisuje termin (datę w postaci RR-MM-DD, czyli dwie ostatnie cyfry roku, dwie cyfry określające miesiąc i dwie cyfry określające dzień miesiąca), do którego towar, przekazany do innego urzędu,. oddziału lub posterunku celnego, ma być przedstawiony do odprawy lub kontroli celnej.

Pola tego można nie wypełniać na formularzach SAD-BIS tylko wtedy, gdy dane na formularzu SAD dotyczą wszystkich pozycji w danej dostawie.

Pole 45 - Uzgodnienia/Opusty

Pole należy wypełniać w przywozie i w wywozie.

Należy podać wartość opustu/rabatu (w walucie faktury podanej w polu 22), uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym, od wartości wymienionej w polu 42, w liczbach całkowitych (tzn. bez znaków po przecinku) zaokrąglając według zasad matematycznych (patrz wyjaśnienia do pola 22).

W polu należy wpisywać opusty potwierdzone, to znaczy uwidocznione w fakturze.

Jako opust można przyjąć też zwrot podatku od wartości dodanej, jeśli nie uwzględniono go w polu 22 i 42.

Jeśli w fakturze jest podana wartość netto pozycji, a potwierdzony zwrot podatku od wartości dodanej dotyczy wszystkich pozycji łącznie i wartość tego podatku nie jest doliczona do poszczególnych pozycji, to dla określenia wartości konkretnej pozycji można przyjąć tę wartość netto, nie wypełniając wtedy niniejszego pola.

W polu tym nie należy umieszczać kwot zaliczek zapłaconych za dany towar.

W przypadku występowania zestawu SAD na formularzu SAD należy zsumować dane z pól 45 formularzy SAD-BIS.

Pole 46 - Wartość statystyczna

Należy podać wartość wynikającą z wyliczenia:

pole 46 = (pole 42 - pole 45) x pole 23 : przelicznik ilościowy waluty podany w tabeli kursowej.

W przypadku przywozu/wywozu towarów po uszlachetnieniu, przerobie, przetworzeniu lub naprawie wartość statystyczna towaru musi obejmować wartość towarów powierzonych, tj. oblicza się ją według wzoru:

pole 46 = (pole 42 + pole 40 - pole 45) x pole 23 : przelicznik ilościowy waluty podany w tabeli kursowej.

Wartość należy podać w złotych (bez miejsc po przecinku), zaokrąglając według zasad przyjętych dla ustalenia podstawy podatku. Pole 46 na formularzu SAD, gdy wypełniany jest zestaw SAD, powinno zawierać sumę wartości z pól 46 formularzy SAD-BIS.

W przypadku odprawy celnej czasowej dokonanej przed 1 stycznia 1995 r., jeśli po tym terminie następuje uznanie jej za ostateczną lub powrotny przywóz/wywóz towaru w stanie niezmienionym, wartość statystyczną należy ustalić w "starych" złotych, lecz w polu 46 wpisać wartość w nowej jednostce pieniężnej.

Pole 47 - Obliczanie opłat

Nie należy dokonywać naliczenia cła i podatki w polu 47, jeżeli towar podlega powrotnemu przywozowi lub wywozowi poza obrotem czasowym, powrotnemu przywozowi po czasowym wywozie (jeśli towar nie podlegał naprawieniu, przerobowi, przetworzeniu lub uszlachetnieniu), powrotnemu wywozowi po czasowym przywozie, uznaniu odprawy czasowej w wywozie za ostateczną oraz w przypadkach określonych w pkt 5.6 Wyjaśnień.

W przypadku ustawowych zwolnień z cła lub podatku pole 47 powinno być wypełnione, z tym że w rubryce "MP" należy podać symbol "U" i nie należy uwzględniać wyliczonych kwot przy sumowaniu łącznej wartości opłat do pobrania w rubryce "Razem".Jeżeli jednak wszystkie pozycje zestawu są zwolnione z cła lub podatku, to w polu 47 formularza SAD należy przy danym typie opłaty podać sumaryczną kwotę należności (sumę ze wszystkich pozycji), z metodą płatności "U".

Czasowe zawieszenia cła lub preferencje celne nie mogą być traktowane jako ustawowe zwolnienie z cła, tzn. w metodzie płatności nie należy podawać litery "U". Przy stawce zerowej należy podawać w rubryce "MP" symbol "A".

Typ - należy podać 3-cyfrowy kod identyfikujący rodzaj należności według poniższego wykazu:

111 - cło;

113 - podatek importowy od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy;

115 - opłaty manipulacyjne i opłaty manipulacyjne dodatkowe (wielkość sumaryczna) - wpisywane tylko na formularzu SAD;

117 - inne (oblicza się na podstawie odrębnych przepisów) - wpisywane tylko na formularzu SAD;

211 - opłaty wynikające z przepisów o ochronie rynku krajowego (np. antydumpingowe, antysubwencyjne, wyrównawcze, specjalne itp.);

811 - podatek akcyzowy;

813 - podatek od towarów i usług - VAT.

Podstawa opłaty - należy podać wartość, od której nalicza się cło, podatki i inne opłaty, w pełnych złotych. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych. Podpola tego nie należy wypełniać dla danego typu opłaty, jeżeli podstawą opłaty nie jest wartość towaru, lecz jego ilość lub ciężar.

Podstawą naliczenia cła jest wartość celna pozycji taryfowej określona w złotych. W przypadku towaru, który sam się przemieszcza, np. dźwig samojezdny, nie uwzględnia się w wartości celnej kosztów transportu.

W przypadku wyprowadzania towaru ze składu celnego/wolnego obszaru celnego na polski obszar celny uwzględnia się tylko zagraniczne koszty transakcyjne, tzn. do granicy państwa lub portu polskiego. Nie należy wliczać kosztów magazynowania w składzie celnym/wolnym obszarze celnym, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo celne, tj. gdy koszty magazynowania stanowią przychód przypadający sprzedającemu towar ze składu celnego/wolnego obszaru celnego na polski obszar celny.

Jeżeli funkcjonariusz celny kwestionuje wiarygodność dołączonych do wniosku dokumentów służących do ustalania wartości celnej, obowiązany jest:

- wykreślić wartości podane w kolumnach "podstawa opłat" i "kwota" w polu 47 oraz wartość w polu 46, a także, jeśli jest to konieczne, w polach 12, 40, 42 i 45, a następnie wpisać nad wykreślonymi zapisami poprawne wartości w formularzach SAD i SAD-BIS, tak aby zależności ustalone w opisach pól wartościowych zostały zachowane,

- w polu D/J podać podstawę prawną kwestionowania wiarygodności dokumentów,

- pod nazwą pola 47 umieścić swój datownik z numerem identyfikacyjnym bądź pieczęć imienną i podpis na formularzach SAD i SAD-BIS przy kwestionowanych pozycjach.

Podstawą naliczenia podatku importowego jest wartość celna powiększona o należne cło. Wartość tę podaje się w złotych.

Podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest wartość celna powiększona o cło obliczone według stawki podstawowej i należny podatek importowy, także w przypadku, gdy towary te na podstawie odrębnych przepisów zostały w całości lub w części zwolnione od cła bądź cło zostało zawieszone albo zastosowano preferencyjną stawkę celną. Jeżeli podstawowa stawka celna nie została określona, stosuje się stawkę autonomiczną. Jeżeli podstawą naliczenia podatku akcyzowego nie jest wartość, lecz ilość towaru, pola tego nie wypełnia się. Wartość tę podaje się w złotych.

Podstawą naliczania podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek importowy. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, wartość celną, powiększoną o należne cło i podatek importowy, zwiększa się również o podatek akcyzowy. Wartość tę podaje się w złotych.

Podstawą naliczania opłaty wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy jest masa lub ilość towaru. Podpola tego nie należy wypełniać.

Przy typie opłaty 211 wypełnia się tylko podpole "Kwota", w którym należy wpisać wyliczoną opłatę wyrównawczą.

Stawka - (w procentach) - należy podać wysokość stawki celnej (odpowiednio podatkowej lub innej), która ma być zastosowana do deklarowanej pozycji taryfowej po ewentualnym uwzględnieniu preferencji celnych.

W przypadku stawki specyficznej kolumna ta pozostaje nie wypełniona. Do stawek specyficznych zalicza się następujące stawki:

- gdy jako alternatywę stawki procentowej ustalono kwotę minimalną należności,

- gdy oprócz stawki procentowej oblicza się dodatkową należność od sztuki, zawartości alkoholu itp.,

- gdy stawkę należności ustalono kwotowo.

W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 55, poz. 252) należy stosować stawkę "0" i metodę płatności A.

W przypadku powrotnego przywozu towaru, pierwotnie odprawionego czasowo w wywozie w celu naprawienia, przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia, stosuje się stawkę celną właściwą dla towaru według jego stanu z dnia zgłoszenia celnego do przywozu.

Kwota - należy podać wysokość naliczonej kwoty cła, podatków lub innych opłat w złotych, z dokładnością do 10 groszy. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że końcówki do 4 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 5 groszy i więcej podnosi się do pełnych 10 groszy.

W przypadku stosowania formularza SAD-BIS w polu 47 formularza SAD należy podać dane sumaryczne, tj. należną wartość kolumny "Kwota" ze wszystkich załączonych formularzy SAD-BIS dla poszczególnych typów należności określonych w kolumnie "Typ".

W przypadku ustalenia podatku akcyzowego od towarów objętych obowiązkiem banderolowania kwotę podatku akcyzowego należy pomniejszyć o wysokość zaliczki wpłaconej przez importera nabywającego banderole. Kwoty podatku należy pomniejszyć proporcjonalnie do ilości towarów obanderolowanych znajdujących się w danej przesyłce.

Na dołączonym do wniosku o wszczęcie postępowania celnego zaświadczeniu urzędu skarbowego o wydaniu banderol należy nanieść informacje o ilości odpowiednio wywożonych/przywożonych aktualnie banderol lub o ilości wykorzystanych banderol na przywożonych wyrobach akcyzowych oraz pozycję ewidencji odpraw celnych i datę dokonania odprawy celnej.

Oryginał zostaje następnie zwrócony stronie, a w aktach pozostaje potwierdzona za zgodność z oryginałem pieczęcią imienną i podpisem kopia zaświadczenia.

W przypadku sprowadzenia z zagranicy nowego samochodu dla osoby rezygnującej po dniu 4 kwietnia 1994 r. z rekompensaty za nie odebrany samochód osobowy na przedpłatę, wyprodukowanego przez producenta zagranicznego zaangażowanego w krajową produkcję samochodów, znajdującego się na liście ogłoszonej przez Ministra Przemysłu i Handlu (Monitor Polski z 1994 r. Nr 25, poz. 215), kwota należnego podatku od towarów i usług może być pomniejszona o kwotę nie wyższą od kwoty bonifikaty, określonej w ustawie z dnia 21 stycznia 1994 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 36, poz. 132).

Jeżeli wysokość bonifikaty jest równa lub większa od należnego podatku od towarów i usług, należy wpisać "0".

Metoda płatności (kolumna MP) - należy podać jednoliterowy symbol, który informuje, w jaki sposób zostanie uregulowana opłata (cło, podatek itp.), według wykazu podanego w załączniku nr 6.

W przypadku wpłaty gotówkowej kasa może umieszczać swe adnotacje - numer dowodu wpłaty, pieczęć z datownikiem, sumę wpłaty (w tym słownie) - w polu B.

W przypadku stosowania formularza SAD-BIS w polu 47 formularza SAD należy podać dane sumaryczne, to jest łączną wartość kolumny "kwota" ze wszystkich załączonych formularzy SAD-BIS dla poszczególnych typów należności określonych w kolumnie "Typ".

Jeśli w jednej dostawie zastosowano kilka metod płatności natychmiastowych, np. część zobowiązań pokryto z wcześniej złożonego depozytu gotówkowego, część czekiem, a pozostałą część gotówką, należy w kolumnie MP przy sumarycznie podanej wartości należności wpisać literę "R" jako "różne", a w polu E/J podać wysokość kwoty i odpowiednie symbole literowe zastosowanej metody płatności. W podanej sytuacji w formularzach SAD-BIS należy podać dominującą dla danej płatności metodę, nie stosując symbolu "R". Symbol "R" może występować na formularzach SAD, a także SAD-BIS w wierszach "Razem" i podsumowaniach poszczególnych typów opłat.

Przykład:

Jeśli przy sumarycznej wielkości 50.000,00 zł (z pola 47) uregulowanie należności nastąpiło:

- przelewem bankowym w wysokości 30.000,00

- gotówką w wysokości 20.000,00,

to w polu E/J należy wpisać:

30.000,00 - D

20.000,00 - A".

W przypadku odprawy czasowej w kolumnie MP dla naliczonych kwot należności celnych i podatkowych należy wpisać symbol F.

W przypadku odprawy ostatecznej w kolumnie MP dla naliczonych kwot należności celnych i podatkowych można używać tylko symboli A, D, E, U, R.

Jeśli uzyskano zwolnienie od cła lub podatku, to należy wpisać w kolumnie MP symbol U, a w polu B lub E/J funkcjonariusz celny podaje podstawę prawną tego zwolnienia.

Opłaty manipulacyjne pobierane rzez urząd celny z tytułu przekazania towaru do innego urzędu celnego, przeprowadzonej kontroli itp. należy wpisać i potwierdzać w polu B lub E/J.

Zgłaszający zobowiązany jest do sumowania i wpisywania cła oraz podatku na formularzach SAD-BIS i w rubryce "Kwota" formularza SAD. Opłaty manipulacyjne i treść rubryki "Razem" na formularzu SAD wpisuje funkcjonariusz celny.

Pole 48 - Płatność odroczona

Wypełnia funkcjonariusz urzędu celnego tylko w przypadku pobrania zabezpieczenia majątkowego należności celnych i podatkowych, wpisując symbol metody płatności zgodnie z wykazem podanym w załączniku nr 6.

Pole 49 - Skład celny/WOC

Należy wypełniać w przypadku dokonywania obrotu towarowego ze składem celnym/WOC, zlokalizowanym na terytorium Polski.

Należy podać numer zezwolenia Prezesa GUC na prowadzenie składu celnego i rok wydania tego zezwolenia. Na żądanie urzędu celnego fotokopię zezwolenia należy okazać do wglądu.

W przypadku wolnego obszaru celnego wpisać słowo "WOC" i jego lokalizację.

W przypadku dokonywania obrotu pomiędzy składami celnymi lub składem celnym i WOC należy w tym polu podać dane składu celnego/WOC odbiorczego.

Pole 50 - Gwarant

Należy podać nazwę i adres jednostki, która jest gwarantem, oraz nazwę i numer gwarancji tranzytowej.

W przewozie przez polski obszar celny oraz w przywozie przy wnioskowaniu o przekazanie sprawy należy podać nazwę i adres firmy oraz imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości osoby odpowiedzialnej za dostarczenie towaru do urzędu celnego odbiorczego.

W wywozie, jeżeli odprawa celna nastąpiła wewnątrz kraju, należy podać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby odpowiedzialnej za dostarczenie towaru do wskazanego urzędu celnego granicznego i wywiezienie go za granicę.

Funkcjonariusz celny powinien w polu tym umieszczać informacje dotyczące pobranego zabezpieczenia majątkowego.

Jeżeli pobrano zabezpieczenie (choćby w części) - w polu tym należy podać jego wysokość i metodę uregulowania, np. wekslem, gotówką.

Przykładowy zapis:

- "Pobrano zabezpieczenie w wysokości... w formie..." (w przypadku płatności odroczonych),

- "Nie pobrano zabezpieczenia".

Pole 51 - Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)

Wypełnia się fakultatywnie w wywozie z wykorzystaniem przejazdu tranzytowego.

W przypadku wypełniania w polu tym podaje się nazwę urzędu tranzytowego i symbol kraju, w którym ten urząd celny się znajduje, według wykazu krajów podanego w załączniku nr 6.

W przywozie nie należy wypełniać.

Pole 52 - Gwarancje tranzytowe nieważne na...

W wywozie z wykorzystaniem tranzytu należy wymienić kraje, na które gwarancje tranzytowe są nieważne.

Ponadto należy podać rodzaj gwarancji tranzytowych, jakie ponosi gwarant wymieniony w polu 50.

W wywozie (w przypadku dokonania odprawy celnej towaru w urzędzie celnym wewnątrz kraju) oraz w przywozie w przypadku przekazania sprawy do innego urzędu celnego lub w ramach tego samego urzędu celnego urząd przekazujący wpisuje numer przyjęcia zgłoszenia zgodny numerem w polu C.

Pole 53 - Urząd odbiorczy i kraj

Wypełnia funkcjonariusz celny.

Podaje się nazwę urzędu celnego:

- w którym zostanie dokonana odprawa przywożonego towaru w przypadku przekazania sprawy,

- przez który towar zostanie wywieziony za granicę w przypadku tranzytu lub wywozu po dokonaniu odprawy celnej wewnątrz kraju lub ze składu celnego/WOC za granicę.

Pole 54 - Miejsce i data

Pole podlega wypełnieniu w chwili, gdy zgłaszający otrzymuje lub zapoznaje się z decyzją.

Osoba odbierająca decyzję organu celnego o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę oraz o wymiarze należności celnych potwierdza jej otrzymanie lub zapoznanie się z jej treścią własnoręcznym podpisem i podaje swoje dane: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, datę (wpisaną w systemie: rok - miesiąc - dzień).

W przypadku przesłania decyzji pocztą potwierdzeniem odbioru jest podpis na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru".

Pole 55 - Przeładunki (na karcie 4/5)

Wypełniać w przypadku zaistnienia opisanego niżej zdarzenia w wywozie w przypadku dokonania odprawy celnej wewnątrz kraju.

Pierwsze trzy linijki wypełnia się w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wymagające dokonania - podczas przewożenia towaru między urzędem nadawczym a urzędem odbiorczym - przeładunku towaru z jednego środka transportu na inny.

Pole podzielone jest na dwie części przeznaczone dla dwóch przypadków przeładunku.

W pierwszej linii każdej z części wpisuje się nazwę miejsca i kraj zdarzenia.

W drugiej linii wpisuje się numery rejestracyjne i symbol kraju rejestracji nowego środka transportu.

W trzeciej linii w kratce wpisuje się "1" - jeśli towar jest przewożony w kontenerze, lub "0" - jeśli towar nie jest przewożony w kontenerze. W dalszej części wpisuje się numer rejestracyjny nowego kontenera.

Operacja taka musi być potwierdzona przez odpowiednie władze lokalne w polu F, a informacja o tym - przedstawiona przez przewożącego towar do wiadomości najbliższego urzędu celnego, w którym towar ma być przedstawiony do odprawy.

W przypadku dokonania przeładunku przy przekazaniu sprawy w przywozie lub tranzycie fakt ten powinien być odnotowany w polu E/J na odwrocie karty 1/6 formularza SAD zgodnie z wyżej podanymi zasadami.

Pole 56 - Inne zdarzenia podczas przewozu (na odwrocie karty 4/5)

Pole to należy wypełniać w wywozie towaru odprawionego wewnątrz kraju, w przypadku gdy w trakcie przewozu towaru załadowanego na przyczepę lub naczepę zostaje zmieniony ciągnik. Wówczas należy wpisać numer rejestracyjny i kraj rejestracji nowego ciągnika.

Na poświadczenie przez odpowiednie władze takiego zdarzenia jest przewidziane pole G, ale poświadczenie to nie jest konieczne.

Pole A - Urząd celny odprawy

Wypełnia funkcjonariusz celny:

- urzędu celnego dokonującego odprawy celnej towaru lub

- urzędu celnego odbiorczego (przy tranzycie i wywozie towaru ze składu celnego/wolnego obszaru celnego za granicę lub do innego składu celnego/WOC).

Pole to powinno zawierać następujące dane:

- trzynastoznakowy numer zgłoszenia celnego, który składa się z dwóch części:

1) sześciocyfrowego kodu urzędu celnego, "łamanego" przez

2) kolejny sześciocyfrowy numer porządkowy ewidencji odpraw celnych w przywozie lub w wywozie, a dla oddziałów i posterunków granicznych drogowych - przez kolejny numer ewidencji towarowej i samochodowych środków przewozowych w danym roku, np. 060110/000003 oznacza trzeci kolejny od początku roku numer w ewidencji wniosków o wszczęcie postępowania celnego, prowadzony przez posterunek celny drogowy w Kuźnicy;

- nazwę urzędu celnego odprawy;

- datę przyjęcia zgłoszenia celnego zapisaną w systemie: RR-MM-DD, czyli rok - miesiąc - dzień.

W przypadku prowadzenia oddzielnych ksiąg ewidencyjnych na pasach lub w wydzielonych miejscach odpraw celnych w ramach danego oddziału lub posterunku celnego, w sześciocyfrowym kodzie identyfikacyjnym pasa lub wydzielonego miejsca odpraw celnych na ostatnim miejscu znajduje się cyfra od 1 do 8;

np. 060111/000003 oznacza trzeci kolejny od początku roku numer ewidencji wniosków o wszczęcie postępowania celnego, prowadzonej przez posterunek celny drogowy w Kuźnicy na pierwszym pasie.

W przypadku dokonywania odprawy z urzędu, tj. gdy w polu 37 występuje kod "47", trzynastoznakowy numer sprawy składa się z dwóch części:

1) sześciocyfrowego kodu urzędu celnego,"łamanego" przez

2) sześciocyfrowy numer ewidencji złożony z kodu typu sprawy (5 - towary dostarczone do miejsca odpraw celnych, lecz nie zgłoszone w terminie do odprawy celnej, 7 - przekazanie sprawy i tranzyt, w którym nie dostarczono towaru do urzędu celnego odbiorczego, 9 - towary nie zgłoszone, lecz ujawnione w trakcie kontroli celnej) oraz pięciocyfrowego numeru kolejnego sprawy.

Pole B - Elementy kalkulacyjne (opłaty manipulacyjne)

Przykładowe informacje, które funkcjonariusz celny może tu wpisać:

- wymiar i rodzaj opłat manipulacyjnych (w tym za przekazanie towaru), wraz z podaniem podstawy prawnej ich wymiaru.

W przypadku wymierzenia opłaty manipulacyjnej dodatkowej w pole B jest wpisany wymiar opłaty manipulacyjnej dodatkowej, wraz z podstawą prawną jej wymiaru, natomiast uzasadnienie faktyczne, a w szczególności sposób obliczenia opłaty manipulacyjnej dodatkowej, wpisuje się w pole E/J. Zapisu dokonuje się także na odwrocie karty 3/8, powtarzając treść wpisaną w pole E/J na odwrocie karty 1/6.

W przypadku obciążenia opłatą manipulacyjną dodatkową przewoźnika lub spedytora należy wydać odrębną decyzję administracyjną, z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Ponadto w polu B funkcjonariusz celny wpisuje następujące informacje:

- zapłacono gotówką, datę;

- w przypadku zwolnienia od cła lub podatku - jego podstawę prawną (np. towary dla misji dyplomatycznych - art. 12 Prawa celnego),

- inne.

W przypadku braku miejsca w tym polu pozostałe informacje należy wpisać w polu E/J na odwrocie karty 1/6 formularza SAD.

Pole C - Urząd celny przyjmujący zgłoszenie/wniosek o przekazanie

Wypełnia funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie/wniosek o przekazanie.

Pole to powinno zawierać następujące dane:

- trzynastoznakowy numer zgłoszenia celnego, który składa się z dwóch części:

1) sześciocyfrowego kodu urzędu celnego, "łamanego" przez

2) kolejny sześciocyfrowy numer porządkowy ewidencji odpraw celnych w przywozie lub w wywozie, a dla oddziałów i posterunków granicznych drogowych - przez kolejny numer ewidencji towarowej i samochodowych środków przewozowych w danym roku, np. 060110/000003 oznacza trzeci kolejny od początku roku numer w ewidencji wniosków o wszczęcie postępowania celnego lub o przekazanie sprawy prowadzonej przez posterunek celny drogowy w Kuźnicy;

- nazwę urzędu celnego przyjmującego wniosek;

- datę przyjęcia zgłoszenia celnego zapisaną w systemie: RR-MM-DD, czyli rok - miesiąc - dzień (lub inną datę, według której zgodnie z Prawem celnym ustalane są: kurs waluty, stawki cła i podatku). W polu wpisana może być tylko jedna data. Np. jeżeli następuje uznanie odprawy czasowej za ostateczną w przywozie, należy podać w tym polu dzień, według którego przyjmuje się stan towaru, kurs walutowy oraz stawki cła i podatku (czyli datę dokonania odprawy czasowej). Numer sprawy należy podać z dokumentu, na którym dokonano odprawy czasowej. Nie stosuje się w tej sytuacji pieczęci.

W przypadku prowadzenia oddzielnych ksiąg ewidencyjnych na pasach lub w wydzielonych miejscach odpraw celnych w ramach danego oddziału lub posterunku celnego, w sześciocyfrowym kodzie identyfikacyjnym pasa lub wydzielonego miejsca odpraw celnych na ostatnim miejscu znajduje się cyfra od 1 do 8;

np. 0600111/000003 oznacza trzeci kolejny od początku roku numer w ewidencji wniosków o wszczęcie postępowania celnego bądź wniosków o przekazanie sprawy prowadzonej przez posterunek celny drogowy w Kuźnicy na pierwszym pasie.

Przy przekazaniu sprawy funkcjonariusz celny skreśla na formularzu niepotrzebne określenie pola ("zgłoszenie").

Pole D/J - Adnotacje urzędowe

W polu tym powinny znaleźć się następujące adnotacje urzędowe:

- Decyzja o:

- dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym,

- dopuszczeniu towaru do wywozu za granicę,

- dopuszczeniu towaru do tranzytu,

- dopuszczeniu towaru do powrotnego przywozu lub wywozu,

- zezwoleniu na złożenie towaru w składzie celnym,

- wprowadzeniu towaru na wolny obszar celny,

potwierdzona pieczęcią z identyfikatorem funkcjonariusza celnego dokonującego odprawy, z datą odprawy celnej i jego własnoręcznym podpisem.

- Informacja o zakresie i wyniku przeprowadzonej rewizji, pobranych próbkach itp;

Informacje te można umieścić też na odwrocie karty 1/6 w polu E/J.

- W przypadku odprawy czasowej wpisuje się tu datę, do kiedy towar ten musi być wywieziony lub kiedy musi być przywieziony z zagranicy, w postaci formuły: "powrotny przywóz/wywóz towaru do dnia...". Data ma być wpisana w postaci RR-MM-DD (rok - miesiąc - dzień).

W przypadku przekazania sprawy funkcjonariusz celny urzędu celnego odbiorczego umieszcza w tym polu na karcie 4/5 pieczęć z datownikiem, numer ewidencji przekazowo-odbiorczej i swój podpis jako potwierdzenie odbioru towaru.

Pole E/J - Uwagi urzędu celnego (na odwrocie karty 1/6)

Pole to przeznaczone jest na dalszy ciąg uwag urzędów celnych, które nie mieszczą się w polu D/J lub B. Elementy decyzji oraz podstawy prawne udzielonych ulg i zwolnień oraz wymierzonych opłat, jeżeli są nanoszone w tym polu, powinny być także powtórzone na odwrocie karty 3/8.

W polu tym dokonuje się uzasadnienia faktycznego wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej, a w szczególności sposobu jej obliczenia, tj. podaje się okres, za jaki jest ona wymierzana, ilość dni i kwotę za jeden dzień opóźnienia oraz pełny rachunek wyliczenia opłaty manipulacyjnej dodatkowej.

W przypadku dokonania przeładunku przy przekazaniu sprawy w przywozie lub w tranzycie fakt ten powinien być odnotowany w polu E/J na odwrocie karty 1/6 formularza SAD przez podanie danych wymaganych w polu 55 formularza SAD. Fakt ten powinien być potwierdzony zgodnie z opisem pola F.

W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia należy dołączyć do dokumentacji celnej protokół zdarzenia.

Pole F - Poświadczenie odpowiednich władz (na karcie 4/5)

Wpisu dokonują odpowiednie władze lokalne, poświadczając autentyczność zdarzenia losowego z pola 55.

Pole G - Poświadczenie odpowiednich władz (na odwrocie karty 4/5)

Wpisu dokonują odpowiednie władze lokalne, potwierdzając tym zaistnienie zdarzenia opisanego w polu 56.

Poświadczenie to nie jest konieczne.

Pole H - Kontrola po dostarczeniu towaru (na odwrocie karty 4/5)

Nie należy wypełniać.

Pole I - Kontrola odbiorczego urzędu celnego (na odwrocie karty 4/5)

Nie należy wypełniać.

Na karcie 4/5 na pierwszej stronie znajdują się dwa nie numerowane pola.

Pole umieszczone wyżej jest zatytułowane "Potwierdzam odbiór postanowienia o przekazaniu".

W przypadku tranzytu i przekazania sprawy należy podać dane osoby odpowiedzialnej za dostarczenie towaru do wskazanego urzędu celnego odbiorczego: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, datę wpisaną w systemie: RR-MM-DD, czyli rok - miesiąc - dzień, oraz umieścić własnoręczny podpis.

W przypadku wywozu z dokonaniem odprawy celnej wewnątrz kraju funkcjonariusz urzędu celnego granicznego potwierdza tu pieczęcią z datownikiem faktycznym wywóz towaru odprawionego w wywozie za granicę.

W polu umieszczonym niżej i zatytułowanym "Odesłać do:" wpisuje się nazwę urzędu celnego, do którego przekazana została sprawa w przypadku przywozu z zastosowaniem przekazania sprawy i tranzytu.

Na formularzu SAD-Specyfikacja znajduje się pole złożone z trzech części i nazwane "Zabezpieczenie majątkowe". Pole to wypełnia funkcjonariusz celny w sytuacji pobierania zabezpieczenia majątkowego za dany towar zgłaszany na formularzu SAD-Specyfikacja. W części "a" należy podać stawkę cła dla towaru, w części "b" - stawkę podatkową, w części "c" - kwotę zabezpieczenia określoną od wartości podanej w polu 42 przy użyciu stawek podanych w części "a" i "b". Łączne kwoty zabezpieczenia za całość towarów zgłoszonych w danym zestawie SAD Specyfikacja powinny być podane w polu 47 formularza SAD, zgodnie z zasadami wypełniania tego pola.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

DEKLARACJA WARTOŚCI CELNEJ (DWC)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  17 WYKAZ KODÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTU SAD

1. Wykaz A - symbole warunków dostaw według Incoterms' 90

2. Wykaz B - symbole walut

3. Wykaz C - kody rodzajów transakcji

4. Wykaz D - kody rodzajów transportu

5. Wykaz E - symbole metod płatności

6. Wykaz F  - symbole krajów

UWAGA - kody placówek celnych (należy stosować kody publikowane w Zarządzeniach Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie nadania statutu urzędom celnym),

- kody towarów i uzupełniających jednostek miary (należy stosować kody publikowane w Taryfie Celnej Importowej).

WYKAZ A

Wykaz symboli warunków dostaw według Incoterms' 90

EXW - z zakładu... (oznaczone miejsce),

FCA - franco przewoźnik...(oznaczone miejsce),

FAS - franco wzdłuż burty statku...(oznaczony port załadunku),

FOB - franco statek...(oznaczony port załadunku),

CFR - koszt i fracht...(oznaczony port przeznaczenia),

CIF - koszt, ubezpieczenie i fracht... (oznaczony port przeznaczenia),

CPT - przewoźne opłacone do...(oznaczone miejsce przeznaczenia),

CIP - przewoźne i ubezpieczenie opłacone do...(oznaczone miejsce przeznaczenia),

DAF - dostarczone na granicę...(oznaczone miejsce),

DES - dostarczone statek...(oznaczony port przeznaczenia),

DEQ - dostarczone nabrzeże...(oznaczony port przeznaczenia),

DDU - dostarczone (cło nie opłacone)...(oznaczone miejsce przeznaczenia),

DDP - dostarczone (cło opłacone)... (oznaczone miejsce przeznaczenia).

WYKAZ B

Wykaz walut

Waluta Symbol

Dinar kuwejcki KWD

Dolar amerykański USD

Dolar australijski AUD

Dolar kanadyjski CAD

Drachma grecka GRD

Escudo portugalski PTE

Frank belgijski BEF

Frank francuski FRF

Frank luksemburski LUF

Frank szwajcarski CHF

Funt irlandzki IEP

Funt libański LBP

Funt sterling GBP

Gulden holenderski NLG

Jen japoński JPY

Korona duńska DKK

Korona norweska NOK

Korona szwedzka SEK

Lir włoski ITL

Marka fińska FIM

Marka niemiecka DEM

Nowy dinar jugosłowiański YUN

Peseta hiszpańska ESP

Złoty polski PLZ

Szyling austriacki ATS

Jednostka rozliczeniowa

EWG (ECU) XEU

Rubel transferowy XRT

1) Symbole PLZ, XRT możliwe są do zastosowania tylko z jednoczesnym przedstawieniem odpowiedniego pozwolenia/zezwolenia na dokonanie transakcji w tych jednostkach walutowo-rozliczeniowych.

2) Stosowanie innych niż podane w tym wykazie walut i ich symboli przyjętych przez NBP możliwe jest tylko z jednoczesnym przedstawieniem odpowiedniego zaświadczenia o zgodzie na zastosowanie danej waluty w rozliczeniach z kontrahentem zagranicznym, z określeniem jej kursu (ceny). Dotyczy także walut clearingowych.

WYKAZ C

Kody rodzajów transakcji

Kod Rodzaj transakcji

1. Kupno/sprzedaż (z wyjątkiem dostaw w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji - patrz pkt 5).

11 Kupno/sprzedaż towarów, których ilość lub rodzaj wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej (oprócz wymienionych w punktach 15, 17, 18 i 19).

15 Wymiana towarów kompensowanych w naturze (obejmuje również bartery).

16 Zakup w podróży.

17 Import na reeksport pośredni - przywóz towarów do kraju w celu późniejszej ich odsprzedaży w stanie niezmienionym odbiorcom zagranicznym, także maszyn i urządzeń technologicznych w ramach realizacji kontraktów na eksport kompletnych obiektów przemysłowych i budowlanych.

18 Reeksport - eksport towarów importowanych.

19 Dostawy towarów z oraz do składów celnych lub wolnych obszarów celnych.

2. Pożyczki, za które pobiera się opłaty, najem, użyczenie lub dzierżawa (kod obejmuje dostawy towarów do czasowego użytku w innym kraju).

21 Pożyczka, najem, użyczenie lub dzierżawa.

22 Leasing.

23 Dostawy eksponatów na targi i wystawy.

3. Dostawy w celu uszlachetnienia (z wyjątkiem kontraktów w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji).

31 Dostawy towarów w celu ich uszlachetnienia - transakcja obrotu uszlachetniającego polegającego na przerobie, uszlachetnieniu lub produkcji wyrobów z surowców i materiałów powierzonych, pozostających własnością kontrahenta.

32 Dostawy w celu konserwacji lub remontu za opłatą.

33 Dostawy w celu konserwacji lub remontu bez opłaty - w ramach gwarancji.

Transakcje obrotu naprawczego polegają na remoncie, naprawie lub konserwacji maszyn, urządzeń i środków transportu dostarczanych w tym celu przez kontrahenta.

4. Dostawy po uszlachetnieniu (z wyjątkiem kontraktów w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji).

41 Dostawy towarów po ich uszlachetnieniu.

42 Dostawy towarów po ich konserwacji lub remoncie - za opłatą.

43 Dostawy towarów po ich konserwacji lub remoncie bez opłaty, w ramach gwarancji.

5. Dostawy w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji.

Transakcje kooperacyjne polegające na eksporcie i imporcie towarów na podstawie zawartych umów o kooperacji o międzynarodowej przez polskie organizacje lub przedsiębiorstwa z organizacjami i przedsiębiorstwami zagranicznymi. Dostawy towarów w ramach transakcji kooperacyjnych z obu stron traktuje się jako normalne transakcje kupna-sprzedaży, które podlegają odrębnym rozrachunkom dewizowym pomiędzy stronami.

51 Dla celów obronnych.

52 Dla celów cywilnych.

6. Dostawy bezpłatne.

62 Dostawy towarów przemysłowych i artykułów żywnościowych przesyłanych w ramach udzielanej pomocy.

63 Dostawy towarów w ramach pomocy w przypadku klęsk żywiołowych (sprzęt).

65 Dostawy materiałów reklamowych, próbek itp.

66 Składki organizacji międzynarodowych (w naturze).

7. Zwroty towarów, które poprzednio zostały zarejestrowane pod kodami punktów 1 lub 2.

71 Zwroty towarów, za które płatność została dokonana.

72 Zwroty towarów, za które płatność nie została dokonana (obejmuje również zwroty towarów złożonych w magazynach celnych).

8. Wymiana standardowa. Wymiana nowej lub odnowionej części lub jednostki w zamian za identyczną część lub jednostkę bezpłatnie lub za wyrównującą opłatą.

81 Powodującą płatność.

82 Nie powodująca płatności.

9. Inne.

91 Aporty rzeczowe wnoszone w ramach tworzenia przedsiębiorstw o kapitale mieszanym.

92 Towary stanowiące mienie przesiedlenia, mienie rewindykowane lub mienie pochodzące ze spadku, których ilość lub rodzaj wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej,

93 Towary przywożone lub wywożone w paczkach, przeznaczone dla osób fizycznych.

94 Rzeczy przywożone do użytku urzędowego międzynarodowym przedsiębiorstwom mającym siedzibę lub placówkę w Polsce oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom i przedsiębiorstwom mającym placówkę w Polsce lub wywożone do polskich jednostek mających siedzibę lub placówkę za granicą.

95 Towary przeznaczone do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk uczestników imprez.

96 Towary sprowadzane do działalności gospodarczej, która nie podlega rejestracji.

97 Zakup samochodu w ramach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

99 Inne (do specyfikowania w polu 44 - "Dodatkowe informacje").

WYKAZ D

Kody rodzajów transportu

Kod Rodzaj transportu

10 Transport morski

12 Wagon kolejowy załadowany na statek/prom morski

16 Samochód/ciągnik załadowany na statek/prom morski

17 Przyczepa/naczepa bez silnika załadowana na statek/prom morski

18 Statek/barka śródlądowa załadowana na statek/prom morski

20 Transport kolejowy

23 Samochód/ciągnik załadowany na wagon kolejowy

30 Transport drogowy

40 Transport lotniczy

50 Poczta

70 Stałe instalacje transportowe (ropociągi, gazociągi, wodociągi, ciepłociągi, linie energetyczne, koleje linowe itp.)

80 Transport wodny śródlądowy

90 Towar przemieszcza się o własnym napędzie (samoloty, statki, samochody, dźwigi samojezdne itp.).

WYKAZ E

Wykaz metod płatności lub zabezpieczenia

A - natychmiastowa płatność gotówką lub papierem wartościowym, np. czekiem;

D - natychmiastowa płatność zapisana w ciężar rachunku gotówkowego, np. przelewem;

E - płatność w terminie ustawowym pod zabezpieczenie majątkowe;

F - płatność odroczona (np. przy odprawie czasowej);

K - zabezpieczenie w formie czeku;

L - zabezpieczenie wekslem akceptowanym;

M - zabezpieczenie zawierające depozyt gotówkowy w złotych;

N - zabezpieczenie zawierające depozyt gotówkowy w walucie obcej;

P - zabezpieczenie składane przez agencję lub pełnomocnika;

R - różne metody płatności;

S - zabezpieczenie przez gwarancję bankową lub ubezpieczeniową;

U - ustawowe zwolnienie od cła i innych płatności;

V - zabezpieczenie przez blokadę środków na koncie importera;

W - zabezpieczenie pod bony oszczędnościowe na okaziciela;

X - zabezpieczenie pod wkład oszczędnościowy;

Y - zabezpieczenie pod obligacje Skarbu Państwa;

Z - zabezpieczenie pod weksle własne.

WYKAZ F

WYKAZ KRAJÓW

UWAGA: Podane kody cyfrowe nie służą do wypełniania dokumentu SAD, używane mogą być włącznie symbole literowe.

KODPOLSKA NAZWAANGIELSKA NAZWASYMBOL
004AFGANISTANAFGHANISTANAF
008ALBANIAALBANIAAL
012ALGIERIAALGIERIADZ
020ANDORAANDORRAAD
024ANGOLAANGOLAAO
660ANGUILLAANGUILLAAI
010ANTARKTYDAANTARCTICAAQ
028ANTIGUA I BARBUDAANTIGUA AND BARBUDAAG
532ANTYLE HOLENDERSKIENETHERLANDS ANTILESAN
682ARABIA SAUDYJSKASAUDI ARABIASA
032ARGENTYNAARGENTINAAR
901ARMENIAARMENIAAM
533ARUBAARUBAAW
036AUSTRALIAAUSTRALIAAU
040AUSTRIAAUSTRIAAT
902AZERBEJDŻANAZERBAIJANAZ
044BAHAMYBAHAMASBS
048BAHRAJNBAHRAINBH
050BANGLADESZBANGLADESHBD
052BARBADOSBARBADOSBB
056BELGIABELGIUMBE
084BELIZEBELIZEBZ
204BENINBENINBJ
060BERMUDYBERMUDABM
064BHUTANBHUTANBT
112BIAŁORUŚBELARUSBY
068BOLIWIABOLIVIABO
916BOŚNIA I HERCEGOWINABOSNIA AND HERCEGOVINABA
072BOTSWANABOTSWANABW
074BOUVETA WYSPYBOUVET ISLANDBV
162BOŻEGO NARODZENIA WYSPACHRISTMAS ISLANDCX
076BRAZYLIABRAZILBR
096BRUNEIBRUNEI DAR-USSALAMBN
086BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGOBRITISH INDIAN OCEAN TERRITORYIO
100BUŁGARIABULGARIABG
854BURKINA FASOBURKINA FASOBF
104BURMAMYANMARBU
108BURUNDIBURUNDIBI
914CHORWACJACROATIAHR
152CHILECHILECL
156CHINYCHINACN
384COTE D'IVOIRECOTE D'IVOIRECI
196CYPRCYPRUSCY
184COOKA WYSPYCOOK ISLANDCK
148CZADCHADTD
200(skreślona)
208DANIADENMARKDK
212DOMINIKADOMINICADM
214DOMINIKANADOMINICAN REPUBLICDO
092DZIEWICZE WYSPY BRYTYJSKIEVIRGIN ISLANDS(BRITISH)VG
850DZIEWICZE WYSPY STANÓW ZJEDNOCZONYCHVIRGIN ISLANDS (U.S.)VI
262DŻIBUTIDJIBOUTIDJ
818EGIPTEGYPTEG
218 EKWADORECUADOREC
903ESTONIAESTONIAEE
230ETIOPIAETHIOPIAET
238FALKLANDYFALKLAND ISLANDS (MALVINAS)FK
242FIDŻIFIJIFJ
608FILIPINYPHILIPPINESPH
246FINLANDIAFINLANDFI
250FRANCJAFRANCEFR
260FRANCUSKIE TERYTORIUM PDFRENCH SOUTHERN TERRITORIESTF
266GABONGABONGA
270GAMBIAGAMBIAGM
288GHANAGHANAGH
292GIBRALTARGIBRALTARGI
300GRECJAGRECEEGR
308GRENADAGRENADAGD
304GRENLANDIAGREENLANDGL
904GRUZJAGEORGIAGE
316GUAMGUAMGU
328GUJANAGUYANAGY
254GUJANA FRANCUSKAFRENCH GUYANAGF
312GWADELUPAGUADELOUPEGP
320GWATEMALAGUATEMALAGT
324GWINEAGUINEAGN
624GWINEA-BISSAUGUINEA-BISSAUGW
226GWINEA RÓWNIKOWAEQUATORIAL GUINEAGQ
332HAITIHAITIHT
334MCDONALDA I HEARD WYSPYHEARD AND MCDONALD ISLANDSHM
724HISZPANIASPAINES
528HOLANDIANETHERLANDSNL
340HONDURASHONDURASHN
344HONGKONGHONK KONGHK
356INDIEINDIAIN
360INDONEZJAINDONESIAID
368IRAKIRAQIQ
364IRANIRANIR
372IRLANDIAIRELANDIE
352ISLANDIAICELANDIS
376IZRAELISRAELIL
388JAMAJKAJAMAICAJM
392JAPONIAJAPANJP
886JEMENYEMENYE
400JORDANIAJORDANJO
890JUGOSŁAWIAYUGOSLAVIAYU
136KAJMANYCAYMAN ISLANDSKY
116KAMBODŻA (KAMPUCZA)CAMBODIA (KAMPUCHEA)KH
120KAMERUNCAMEROONCM
124KANADACANADACA
634KATARQATARQA
905KAZACHSTANKAZAKHSTANKZ
404KENIAKENYAKE
906KIRGISTANKYRGYZSTANKG
296KIRIBATIKIRIBATIKI
166KOKOSOWE WYSPYCOCOS ISLANDCC
170KOLUMBIACOLOMBIACO
174KOMORYCOMOROSKM
178KONGOCONGOCG
408KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNADEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREAKP
188KOSTARYKACOSTA RICACR
192KUBACUBACU
414KUWEJTKUWAITKW
418LAOSLAO PEOPLE'S DEMOKRATIC REPUBLICLA
426LESOTHOLESOTHOLS
422LIBANLEBANONLB
430LIBERIALIBERIALR
434LIBIALIBYAN ARAB JAMAHIRIYALY
438LIECHTENSTEINLIECHTENSTEINLI
907LITWALITHUANIALT
422LUKSEMBURGLUXEMBURGLU
908ŁOTWALATVIALV
917MACEDONIAMACEDONIAMK
450MADAGASKARMADAGASCARMG
446MAKAUMACAUMO
454MALAWIMALAWIMW
462MALEDIWYMALDIVESMV
458MALEZJAMALAYSIAMY
466MALIMALIML
470MALTAMALTAMT
504MAROKOMAROCCOMA
584MARSHALLA WYSPYMARSHALL ISLANDSMH
474MARTYNIKAMARTINIQUEMQ
478MAURETANIAMAURITANIAMR
480MAURITIUSMAURITIUSMU
484MEKSYKMEXICOMX
583MIKRONEZJAMICRONESIAFM
581MINORUNITED STATES MINOR OUTLYINGUM
909MOŁDAWIAMOLDOVAMD
492MONAKOMONACOMC
496MONGOLIAMONGOLIAMN
500MONTSERRATMONTSERRATMS
508MOZAMBIKMOZAMBIQUEMZ
516NAMIBIANAMIBIANA
520NAURUNAURUNR
524NEPALNEPALNP
526NIGERNIGERNE
566NIGERIANIGERIANG
558NIKARAGUANICARAGUANI
570NIUENIUENU
574NORFOLKNORFOLK ISLANDNF
578NORWEGIANORWAYNO
540NOWA KALEDONIANEW CALEDONIANC
554NOWA ZELANDIANEW ZEALANDNZ
512OMANOMANOM
586PAKISTANPAKISTANPK
585PALAUPALAUPW
590PANAMAPANAMAPA
598PAPUA-NOWA GWINEAPAPUA NEW GUINEAPG
600PARAGWAJPARAGUAYPY
604PERUPERUPE
612PITCAIRNPITCAIRNPN
258POLINEZJA FRANCUSKAFRENCH POLYNESIAPF
616POLSKAPOLANDPL
620PORTUGALIAPORTUGALPT
580PÓŁNOCNE MARIANYNORTHERN MARIANA ISLANDSMP
630PUERTO RICOPUERTO RICOPR
280NIEMCY, RFNGERMANY, FEDERAL REPUBLIC OFDE
710RPASOUTH AFRICAZA
934REPUBLIKA CZESKACZ
410REPUBLIKA KOREIKOREA, REPUBLIC OFKR
935REPUBLIKA SŁOWACKASK
140REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKACENTRAL AFRICAN REPUBLICCF
132REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKACAPE VERDECV
638REUNIONREUNIONRE
910ROSJARUSSIARU
642RUMUNIAROMANIARO
646RWANDARWANDARW
732SAHARA ZACHODNIAWESTERN SAHARAEH
659SAINT CHRISTOPHER I NEVISSAINT KITTS AND NEVISKN
662ST LUCIASAINT LUCIALC
666ST PIERRE I MIQUELONSAINT PIERRE ET MIQUELONPM
670ST VINCENT I GRENADYNYSAINT VINCENT AND THE GRENADINESVC
090SALOMONA WYSPYSOLOMON ISLANDSSB
222SALWADOREL SALWADORSV
016SAMOA AMERYKAŃSKIEAMERICAN SAMOAAS
882SAMOA ZACHODNIESAMOAWS
674SAN MARINOSAN MARINOSM
686SENEGALSENEGALSN
690SESZELESEYCHELLESsc
694SIERRA LEONESIERRA LEONESL
702SINGAPURSINGAPORESG
915SŁOWENIASLOVENIASI
706SOMALIASOMALIASO
144SRI LANKASRI LANKALK
840STANY ZJEDNOCZONE AMERYKIUNITED STATES OF AMERICAUS
536STREFA NEUTRALNANEUTRAL ZONENT
736SUDANSUDANSD
740SURINAMSURINAMESR
748SUAZI (NGWANE)SWAZILANDSZ
744SVALBARD I JAN MAYENSVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDSSJ
760SYRIASYRIAN ARAB REPUBLICSY
752SZWECJASWEDENSE
756SZWAJCARIASWITZERLANDCH
911TADŻYKISTANTAJIKISTANTJ
764TAJLANDIATHAILANDTH
158TAJWANTAIWAN PROVINCE OF CHINATW
834TANZANIATANZANIATZ
626TIMOREAST TIMORTP
768TOGOTOGOTG
772TOKELAUTOKELAUTK
776TONGATONGATO
780TRYNIDAD I TOBAGOTRYNIDAD AND TOBAGOTT
788TUNEZJATUNISIATN
792TURCJATURKEYTR
912TURKMENISTANTURKMENISTANTM
796TURKS I CAICOSTURKS AND CAICOS ISLANDSTC
798TUVALUTUVALUTV
800UGANDAUGANDAUG
804UKRAINAUKRAINEUA
858URUGWAJURUGUAYUY
913UZBEKISTANUZBEKISTANUZ
548VANUATUVANUATUVU
876WALLIS I FUTUNAWALLIS AND FUTUNA ISLANDSWF
336WATYKANVATICAN CITY STATEVA
862WENEZUELAVENEZUELAVE
348WĘGRYHUNGARYHU
826WIELKA BRYTANIAUNITED KINGDOMGB
704WIETNAMVIET NAMVN
380WŁOCHYITALYIT
810WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTWSU
234WYSPY OWCZEFAEROE (FAROE) ISLANDSFO
654WYSPA ŚWIĘTEJ HELENYST.HELENASH
678WYSPY ŚW.TOMASZA I KSIĄŻĘCASAO TOME AND PRINCIPEST
180ZAIRZAIREZR
894ZAMBIAZAMBIAZM
716ZIMBABWEZIMBABWEZW
784ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIEUNITED ARAB EMIRATESAE
804ONZXY
811INNE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWEXO
900SKŁADY CELNE, STREFY WOLNOCŁOWE (WOC)XX
801BUNKIERXF

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wymogi techniczne wykonania formularzy SAD i SAD-BIS

1. Formularze, o których mowa w § 1. muszą być drukowane zieloną farbą na białym samokopiującym papierze o formacie 210 x 297 mm (z maksymalną tolerancją - 5 mm krótsze lub 8 mm dłuższe) oraz masie nie mniejszej od 40 g/m2. Papier nie powinien przy normalnym użyciu być podatny na rozerwanie lub marszczenie. Jednocześnie powinien mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, umożliwiającą czytelne wypełnianie (ręczne i maszynowe) bez przebarwień tekstu na drugą stronę. Formularze należy oznakować nazwą i adresem producenta oraz datą ich produkcji.

2. Karty formularzy powinny mieć zielone tło pól:

1) Karty 1/6, 2/7 :1 (poza drugą częścią), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pierwsza część), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52 i 53.

2) karty 4/5:1 (poza drugą częścią), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pierwsza część), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56.

3. Kopiowanie selektywne w formularzu SAD powinno umożliwiać przenoszenie danych w określonych polach na następną kartę, zgodnie z poniższym schematem ("tak" oznacza przenoszenie danych na następną kartę).

PoleKarty 1/62/73/8
1taktaktak
2taktaktak
3taktaktak
4taktaktak
5taktaktak
6taktaktak
7taktaknie
8taktaktak
9taktaknie
10taktaknie
11taktaknie
12taktaknie
13taktaknie
14taktaktak
15taktaktak
15a i btaktaknie
16taktaknie
17taktaktak
17 a i btaktaknie
18taktaktak
19taktaktak
20taktaknie
21taktaktak
22taktaknie
23taktaknie
24taktaknie
25taktaktak
26taktaknie
27taktaktak
28taktaknie
29taktaknie
30taktaknie
31taktaktak
32taktaktak
33taktaktylko cz.1.
34taktaknie
35taktaktak
36taktaknie
37taktaknie
38taktaktak
39taktaknie
40taktaktak
41taktaknie
42taktaknie
43taktaknie
44taktaktak
45taktaknie
46taktaknie
47taktaknie
48taktaknie
49taktaknie
50taktaktak
51taktaktak
52taktaktak
53taktaktak
54taktaktak
Ataktaktak
Btaktaknie
Ctaktaktak
D/Jtaktaktak

4. Kopiowanie selektywne w formularzu SAD-BIS powinno umożliwiać przenoszenie danych w określonych polach na następną kartę, zgodnie z poniższym schematem ("tak" oznacza przenoszenie danych na następną kartę).

PoleKarty 1/62/73/8
1taktaktak
2/8taktaktak
3taktaktak
31taktaktak
32taktaktak
33taktaktylko cz.1
34taktaknie
35taktaktak
36taktaknie
37taktaknie
38taktaktak
39taktaknie
40taktaktak
41taktaknie
42taktaknie
43taktaknie
44taktaktak
45taktaknie
46taktaknie
47taktaknie
Ataktaktak
Ctaktaktak

5. Formularze SAD-Specyfikacja kopiowane są w całości, tzn. wszystkie pola powinny się kopiować na wszystkich czterech kartach.

Załącznik Nr  8

  18

ŚWIADECTWO PRZEKROCZENIA GRANICY

Rodzaj środka transportowego __________________________

DOKUMENT WYWOZOWYPrzewidywane miejsce
rodzaj i numerurząd wywozuprzekroczenia granicy
wymienione w polu 29 formularza SAD
WYPEŁNIA URZĄD CELNY
Data przekroczenia granicy

______

______

-----------

| |

| |

| podpis |

| i pieczęć |

| |

| |

-----------

1 § 1 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
2 § 1 ust. 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
5 § 2 ust. 2 pkt 1 lit. j):

- dodana przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 czerwca 1994 r. (M.P.94.35.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 1994 r.

6 § 2 ust. 2 pkt 1 lit. k) dodana przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
7 § 2 ust. 3 pkt 4 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1993 r. (M.P.93.25.249) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
8 § 2 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
9 § 2 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
10 § 2 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
11 § 2 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. f) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
12 § 2 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. g) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
13 § 2 ust. 12 dodany przez § 1 pkt 2 lit. h) zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.
14 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1993 r. (M.P.93.25.249) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
15 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1993 r. (M.P.93.25.249) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
16 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1993 r. (M.P.93.25.249) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 grudnia 1993 r. (M.P.93.69.616) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 czerwca 1994 r. (M.P.94.35.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 grudnia 1994 r. (M.P.94.67.600) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

17 Załącznik nr 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1993 r. (M.P.93.25.249) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 17 czerwca 1994 r. (M.P.94.35.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 1994 r.

18 Załącznik nr 8 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (M.P.93.34.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lipca 1993 r.