§ 1. - Wnioski o wszczęcie postępowania celnego.

Monitor Polski

M.P.1991.31.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.
§  1.
1.
Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą towarem, którego rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, składają wnioski o wszczęcie postępowania celnego w jednym czterokartkowym egzemplarzu, według wzoru formularza zgłoszenia celnego stanowiącego załącznik nr 1, zwanego w innych krajach Jednolitym dokumentem administracyjnym - SAD (Single Administrative Document), albo według wzoru formularza zgłoszenia celnego stanowiącego załącznik nr 1 i załącznik nr 2, zwanego w innych krajach Jednolitym dokumentem administracyjnym - SAD BIS.
2.
Przy przewozie towaru przez polski obszar celny (tranzycie) dopuszcza się użycie formularza ośmiokartkowego, przyjętego w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jednakże warunkiem przyjęcia takiego wniosku jest posiadanie dwóch kart formularza dla polskich organów celnych oraz akceptowanego przez te organy dokumentu gwarancyjnego. Wzory kart formularza stanowią załącznik nr 3.
3.
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być sporządzone z uwzględnieniem Wyjaśnień do posługiwania się formularzami Jednolitego dokumentu administracyjnego SAD i SAD BIS, stanowiących załącznik nr 4.
4.
Do wniosku - oprócz faktury w oryginale lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej, a w przypadku przywozu towarów, również świadectwa pochodzenia towarów i deklaracji wartości celnej, określonych w zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 sierpnia 1991 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 29, poz. 214) - należy dołączyć:
1)
przy sprawach przywozu towarów z zagranicy:
a)
specyfikację towarów,
b)
pozwolenie przywozu, jeżeli towar podlega ograniczeniom przywozowym,
c)
dokument przewozowy, jeżeli towar jest przywożony przez przewoźnika,
d)
dowód odprawy celnej wywozowej - w razie powrotnego przywozu towaru z zagranicy,
e)
pozwolenia, świadectwa lub zaświadczenia określone w odrębnych przepisach,
f)
pełnomocnictwo - w razie ustanowienia pełnomocnika,
2)
przy sprawach wywozu towarów za granicę:
a)
pozwolenie wywozu, jeżeli towar podlega ograniczeniom wywozowym,
b)
zestawienie towarów przywiezionych z zagranicy w postaci surowców, materiałów, półfabrykatów lub elementów kooperacyjnych zużytych przy wyrobie towarów wywożonych za granicę,
c)
dowód odprawy celnej przywozowej - w razie powrotnego wywozu towaru za granicę,
d)
dokumenty określone w pkt 1 lit. a), e) oraz f).
3)
przy przewozie przez polski obszar celny - pozwolenie, jeżeli jest wymagane przez przepisy prawa wewnętrznego lub postanowienia umów międzynarodowych.