Wnioski o wszczęcie postępowania celnego.

Monitor Polski

M.P.1991.31.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 12 września 1991 r.
w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 73, poz. 320) zarządza się, co następuje:
1.
Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą towarem, którego rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, składają wnioski o wszczęcie postępowania celnego w jednym czterokartkowym egzemplarzu, według wzoru formularza zgłoszenia celnego stanowiącego załącznik nr 1, zwanego w innych krajach Jednolitym dokumentem administracyjnym - SAD (Single Administrative Document), albo według wzoru formularza zgłoszenia celnego stanowiącego załącznik nr 1 i załącznik nr 2, zwanego w innych krajach Jednolitym dokumentem administracyjnym - SAD BIS.
2.
Przy przewozie towaru przez polski obszar celny (tranzycie) dopuszcza się użycie formularza ośmiokartkowego, przyjętego w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jednakże warunkiem przyjęcia takiego wniosku jest posiadanie dwóch kart formularza dla polskich organów celnych oraz akceptowanego przez te organy dokumentu gwarancyjnego. Wzory kart formularza stanowią załącznik nr 3.
3.
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być sporządzone z uwzględnieniem Wyjaśnień do posługiwania się formularzami Jednolitego dokumentu administracyjnego SAD i SAD BIS, stanowiących załącznik nr 4.
4.
Do wniosku - oprócz faktury w oryginale lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej, a w przypadku przywozu towarów, również świadectwa pochodzenia towarów i deklaracji wartości celnej, określonych w zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 sierpnia 1991 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 29, poz. 214) - należy dołączyć:
1)
przy sprawach przywozu towarów z zagranicy:
a)
specyfikację towarów,
b)
pozwolenie przywozu, jeżeli towar podlega ograniczeniom przywozowym,
c)
dokument przewozowy, jeżeli towar jest przywożony przez przewoźnika,
d)
dowód odprawy celnej wywozowej - w razie powrotnego przywozu towaru z zagranicy,
e)
pozwolenia, świadectwa lub zaświadczenia określone w odrębnych przepisach,
f)
pełnomocnictwo - w razie ustanowienia pełnomocnika,
2)
przy sprawach wywozu towarów za granicę:
a)
pozwolenie wywozu, jeżeli towar podlega ograniczeniom wywozowym,
b)
zestawienie towarów przywiezionych z zagranicy w postaci surowców, materiałów, półfabrykatów lub elementów kooperacyjnych zużytych przy wyrobie towarów wywożonych za granicę,
c)
dowód odprawy celnej przywozowej - w razie powrotnego wywozu towaru za granicę,
d)
dokumenty określone w pkt 1 lit. a), e) oraz f).
3)
przy przewozie przez polski obszar celny - pozwolenie, jeżeli jest wymagane przez przepisy prawa wewnętrznego lub postanowienia umów międzynarodowych.
Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą za zgodą dyrektora urzędu celnego mogą - do dnia 31 marca 1992 r. - składać wnioski o wszczęcie postępowania celnego na dotychczas stosowanych formularzach zgłoszenia celnego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY SAD

(grafikę pominięto)

POUCZENIE

Odwołanie od decyzji o wymiarze należności celnych można składać w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie do Prezesa Głównego Urzędu Ceł za pośrednictwem dyrektora urzędu celnego, w którym została dokonana odprawa.

Wniosek o zmianę wymiaru podatku obrotowego można składać w terminie jednego miesiąca od dnia uiszczenia do właściwego urzędu skarbowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY SAD BIS

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzory kart formularza przyjętego w krajach EWG i EFTA

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYJAŚNIENIA

DO POSŁUGIWANIA SIĘ FORMULARZAMI JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO SAD I SAD BIS.

1. Zastosowanie formularza Jednolitego dokumentu administracyjnego

1. 1. Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania celnego w celu dokonania odprawy celnej ostatecznej, czasowej oraz przekazania towaru (w tym przy przewozie przez polski obszar celny), którego ilość lub rodzaj wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, stanowi wypełniony formularz SAD lub zestaw SAD złożony w urzędzie celnym. Niezależnie od przeznaczenia towaru urząd celny jest zobowiązany do przyjęcia pisemnego wniosku na życzenie zgłaszającego.

1. 2. Zestaw SAD składa się z formularzy według załącznika nr 1 (SAD) i formularzy według załącznika nr 2 (SAD BIS).

1. 2. 1. Formularze SAD przeznaczone są do zgłoszenia towaru klasyfikowanego w jednej pozycji taryfy celnej.

1. 2. 2. Zestaw SAD (SAD i SAD BIS) służy do zgłoszenia wielu towarów. W jednym zestawie można zgłosić maksymalnie do 99 pozycji.

1. 2. 3. W przypadku dostawy towarów pochodzących z kilku krajów pochodzenia, należy wypełnić formularze SAD i SAD BIS.

1. 2. 4. Gdy wartość towarów zgłaszanych do odprawy celnej jest wyrażona w różnych walutach lub towary podlegają różnym procedurom celnym, to dla każdej z tych sytuacji należy wypełnić odrębny zestaw SAD.

2. Opis zestawu SAD

2. 1. Formularze SAD i SAD BIS są stosowane w wersji czterokartkowej.

2. 1. 1. Przy przewozie towaru przez polski obszar celny (tranzycie) dopuszcza się używanie formularza 8-kartkowego przyjętego w krajach EWG i EFTA; jednakże warunkiem przyjęcia takiego wniosku jest posiadanie w zestawie dwóch kart dla polskich organów celnych (zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3. 3) oraz akceptowanego przez te organy dokumentu gwarancyjnego. W przypadku tranzytu towarów objętych międzynarodową kontrolą, wymaga się wypełnienia polskiego formularza SAD.

2. 1. 2. W pozostałych przypadkach tranzyt odbywa się w oparciu o polski formularz SAD i dokument gwarancyjny lub zabezpieczenie majątkowe.

3. Przeznaczenie kart zestawu SAD i ich obieg w poszczególnych procedurach celnych

3. 1. Każda z czterech kart formularza SAD lub formularza SAD BIS jest oryginałem o różnym przeznaczeniu.

3. 1. 1. Przeznaczenie kart jest następujące:

- karty 1/6 i 4/5 - dla administracji celnej,

- karta 2/7 - dla celów statystycznych,

- karta 3/8 - dla osoby zgłaszającej towar do odprawy celnej, zwanej dalej "zgłaszającym".

3. 1. 2. Gdy oprawa celna dokonywana jest na granicy, urząd celny zatrzymuje karty 1/6, 2/7 i 4/5. Kartę 3/8 urząd celny przekazuje zgłaszającemu po potwierdzeniu odbioru decyzji jego własnoręcznym podpisem w polu 54 formularza SAD. W przypadku przesłania decyzji pocztą, potwierdzeniem odbioru jest podpis na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru".

3. 1. 3. Karta 2/7 jest przekazywana przez urząd celny do urzędu statystycznego:

- w imporcie - po dokonaniu odprawy ostatecznej lub czasowej;

- w eksporcie - po potwierdzeniu wywozu towaru za granicę przez graniczny urząd celny, także po dokonaniu odprawy czasowej;

- w tranzycie, z zastosowaniem polskiego formularza SAD - po potwierdzeniu wywozu towaru za granicę przez graniczny urząd celny.

3. 2. W przypadku wniosku o przekazanie sprawy dotyczącej przywożonego do Polski towaru oraz przy tranzycie stosuje się uproszczone wypełnianie formularza SAD.

Polega ono na wypełnieniu przez zgłaszającego następujących pól: 1, 2, 3, 5, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 31, 32, 33 (wypełniać, jeżeli w danej dostawie jest tylko jedna pozycja taryfowa), 35, 40, 44, 50, 51, 52 i 53.

W tej sytuacji przekazujący urząd celny zatrzymuje tylko część karty 4/5 formularza SAD (zawierającą pola od 1 do 51).

Druga część karty 4/5 z tego formularza (zawierająca pola 52, 53, 54 oraz D/J) wraz z pozostałymi kartami formularza SAD jest pisemnym postanowieniem o przekazaniu sprawy do innego urzędu celnego i jest wręczana osobie przewożącej towar. Fakt ten zgłaszający potwierdza własnoręcznym podpisem w przeznaczonym do tego polu na karcie 4/5 pozostającej w urzędzie przekazującym. Przewoźnik lub spedytor zobowiązany jest do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów wraz z towarem do określonego urzędu celnego odbiorczego w terminie wskazanym przez urząd celny przekazujący w wyodrębnionej części pola 44.

Urząd celny odbiorczy, po otrzymaniu dokumentów przekazowych, przesyła niezwłocznie do urzędu przekazującego potwierdzoną pieczęcią w polu D część karty 4/5.

3. 3. W sytuacji opisanej w punkcie 2. 1. 1 niniejszych wyjaśnień postępowanie jest następujące: urząd celny przekazujący zatrzymuje jedną z dwóch kart, natomiast drugą wraz z pozostałymi kartami wręcza osobie przewożącej towar jako dokument postanowienia o przekazaniu sprawy. Fakt ten zgłaszający potwierdza własnoręcznym podpisem w karcie pozostającej w urzędzie celnym przekazującym. Przewoźnik lub spedytor zobowiązany jest do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów wraz z towarem w terminie określonym przez urząd celny przekazujący w wyodrębnionej części pola 44 do urzędu celnego wyznaczonego w polu 53. Urząd celny odbiorczy, po otrzymaniu dokumentu przekazowego, przesyła niezwłocznie do urzędu przekazującego potwierdzoną pieczęcią w polu D część otrzymanej karty 4/5 lub 5.

3. 4. W przypadku gdy odprawa celna wywożonego z Polski towaru (w tym wprowadzenie na skład celny i do wolnego obszaru celnego) dokonywana jest wewnątrz kraju, urząd celny dokonujący tej odprawy zatrzymuje karty 1/6 i 2/7 (oraz kartę 4/5 w przypadku wprowadzenia na skład celny/wolny obszar celny).

Karty 3/8 i 4/5 (a w przypadku wprowadzenia na skład celny/wolny obszar celny tylko kartę 3/8) otrzymujący zgłaszający, po potwierdzeniu tego faktu własnoręcznym podpisem w polu 54 karty 1/6.

Karta 3/8 przeznaczona jest dla zgłaszającego, a karta 4/5 przekazywana jest przez osobę przewożącą towar, w określonym na niej (w oznaczonej części pola 44) terminie, do wskazanego urzędu celnego granicznego.

Urząd celny graniczny, po potwierdzeniu (pieczęcią z datownikiem) wywozu towaru na karcie 4/5 w przeznaczonym do tego polu i zarejestrowaniu tego faktu w ewidencji towarowej i samochodowych środków przewozowych lub w ewidencji przekazowo-odbiorczej, przesyła ją niezwłocznie z pismem przewodnim do urzędu celnego, w którym dokonano odprawy.

3. 5. W przypadku wyprowadzenia towaru ze składu celnego/wolnego obszaru celnego na polski obszar celny stosuje się odprawę przewidzianą w punkcie 3. 1. 2 niniejszych wyjaśnień.

W przypadku wywozu towaru ze składu celnego/wolnego obszaru celnego za granicę z przewozem przez polski obszar celny stosuje się formularze na zasadach przewidzianych w punkcie 3. 2 niniejszych wyjaśnień (patrz wersja uproszczona).

3. 6. W odprawie czasowej towaru przywiezionego z zagranicy na polski obszar celny na czas określony lub w wywozie danego towaru za granicę na czas określony stosuje się postępowanie przewidziane przy odprawie ostatecznej, termin zaś ponownego wywozu lub przywozu towaru wpisuje się w polu D.

3. 6. 1. Miejsce na adnotacje o złożeniu zabezpieczenia, jego rodzaju i wysokości znajduje się w polu 48 i 50.

4. Warunki przyjęcia wniosku na formularzu SAD

4. 1. Zgłaszający wypełnia czterokartkowy formularz SAD lub zestaw SAD zgodnie z niniejszymi wyjaśnieniami.

4. 1. 1. Formularze muszą być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym, komputerowo lub wyraźnie ręcznie drukowanymi (dużymi) literami.

4. 1. 2. W polach 2, 8, 14, 28, 50, 54, A, B, C, D/J, E/J, F, G, H, I dopuszcza się stosowanie odpowiednich stempli i pieczęci.

4. 1. 3. Na każdym formularzu SAD BIS w polu C powinien być wpisany przez funkcjonariusza celnego numer porządkowy zgłoszenia, zgodny z numerem nadanym w polu C formularza SAD.

5. Przyczyny pozostawienia wniosku o wszczęcie postępowania celnego bez rozpoznania

5. 1. Za nieprawidłowo sporządzone uznaje się formularze SAD i SAD BIS, gdy:

- wypełniono je niezgodnie z niniejszymi wyjaśnieniami,

- brakuje którejkolwiek z czterech kart, z wyjątkiem sytuacji określonej w punkcie 3. 2 niniejszych wyjaśnień,

- wprowadzono do tekstu poprawki,

- wypełniono je nieczytelnie,

- nastąpiło fizyczne uszkodzenie karty (np. naderwanie, zamoczenie itp.),

- występuje niezgodność numerów porządkowych na formularzach SAD i SAD BIS.

Wymienione nieprawidłowości, z wyjątkiem sytuacji przekazu i tranzytu (pkt 3. 2), dotyczą każdej z czterech kart formularza.

6. Kontrola i tryb korekty danych

6. 1. Zmiany wpisu w formularzach SAD i - odpowiednio - SAD BIS po przyjęciu wniosku o wszczęcie postępowania celnego mogą być dokonywane przez funkcjonariusza celnego lub, za jego zgodą, przez zgłaszającego, lecz muszą być każdorazowo czytelnie podpisane ze wskazaniem daty ich wniesienia. W przypadku dokonania ich przez funkcjonariusza celnego, muszą być potwierdzone datownikiem z numerem identyfikacyjnym.

Możliwość wprowadzenia takich korekt istnieje do chwili wydania decyzji lub postanowienia:

- o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym i o wymiarze cła oraz podatku,

- o dopuszczeniu towaru do wywozu za granicę,

- o dopuszczeniu towaru do wyprowadzenia ze składu celnego (wolnego obszaru celnego),

- o dopuszczeniu towaru do tranzytu.

Po wydaniu decyzji o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym oraz o wymiarze cła i podatku, decyzji o dopuszczeniu towaru do wywozu albo o wyprowadzeniu towaru ze składu celnego (wolnego obszaru celnego), postanowienia o tranzycie przez polski obszar celny zmiany w informacjach formularzy SAD i SAD BIS zawarte w polach:

- waluta - pole 22,

- ogólna wartość faktury - druga część pola 22,

- kurs waluty - pole 23,

- kod pozycji taryfy celnej - pole 33,

- uzgodnienia (opusty) - pole 45,

- wartość statystyczna - pole 46,

- podstawa opłaty - pole 47,

- stawka - pole 47,

- kwota naliczonych należności - pole 47,

- gwarant - pole 50,

- gwarancje tranzytowe nieważne na ... - pole 52,

a ponadto w polach A, C, D mogą być dokonywane jedynie w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i Prawie celnym.

6. 2. Tryb kontroli i korekty danych w statystycznym systemie informatycznym jest określony odrębnie.

6. 3. Korekta decyzji w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego dokonana w postaci wydania nowej decyzji dyrektora urzędu celnego lub Prezesa Głównego Urzędu Ceł będzie przekazywana również do celów statystycznych.

7. Szczegółowy opis i wypełnianie poszczególnych pól

Następujące pola są wypełniane wyłącznie przez administrację celną: 30, 37, 44 (wyznaczona część pola), 48, 50 (w zakresie adnotacji o zabezpieczeniu), 52 (nr przyjęcia wniosku o przekazanie), 53, A, B, C, D/J, E/J, pole dolne na karcie 4/5 ("Odesłać do:").

Pole 1 - Deklaracja

Pole składa się z trzech części.

W części pierwszej należy podać jeden z poniższych symboli:

EX - jeżeli zgłoszenie dotyczy wywozu towarów,

IM - jeżeli zgłoszenie dotyczy przywozu towarów,

TR - jeżeli zgłoszenie dotyczy przewozu towarów przez polski obszar celny

(tranzytu).

Część drugą należy pozostawić nie wypełnioną.

W części trzeciej należy podać kod wnioskowanej dla danego zgłoszenia celnego procedury postępowania celnego, stosując następujące oznaczenia kodowe:

10 - odprawa celna ostateczna w wywozie,

21 - odprawa celna czasowa w wywozie,

30 - powrotny wywóz za granicę poza obrotem czasowym,

40 - odprawa celna ostateczna w przywozie,

51 - odprawa celna czasowa w przywozie,

61 - powrotny przywóz do kraju poza obrotem czasowym,

71 - przekazanie sprawy do innego urzędu celnego,

81 - przekazanie sprawy w ramach tego samego urzędu celnego,

91 - przekazanie towaru w celu złożenia w składzie celnym lub wolnym obszarze

celnym,

95 - dostawa towarów w celu zaopatrzenia statków morskich (rzecznych) i

powietrznych,

97 - tranzyt towaru przez polski obszar celny.

Pole 2 - Eksporter/Nadawca

W wywozie należy podać nazwę i adres polskiego eksportera oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy identyfikator Regon.

W przywozie i tranzycie należy podać nazwę i adres kontrahenta zagranicznego.

Pole 3 - Formularze

Należy wypełnić w następujący sposób:

- na formularzu SAD w pierwszej części pola należy wpisać "1", w drugiej zaś łączną liczbę formularzy;

- na formularzu SAD BIS w pierwszej części pola należy wpisać kolejny numer formularza, w drugiej zaś łączną liczbę formularzy SAD i SAD BIS.

Np.: Jeżeli mamy do czynienia z jednym formularzem SAD, to w obu częściach wpisujemy "1". Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dziesięcioma formularzami SAD BIS, to na formularzu SAD należy napisać w części pierwszej 1, a w części drugiej 11 - "1/11", na ostatnim zaś formularzu SAD BIS w części pierwszej i drugiej należy wpisać 11 - "11/11".

Pole 4 - Wykazy załadunkowe

Nie należy wypełniać.

Pole 5 - Pozycje

Należy podać łączną liczbę zgłoszonych pozycji towarowych, wyróżnionych w polach 32 zestawu SAD. Jeżeli nie stosuje się formularzy SAD BIS, to w polu tym należy wpisać "1".

Pole 6 - Liczba opakowań

Należy podać liczbę opakowań (zgodnie z listem przewozowym lub stanem faktycznym), np. liczbę kartonów, skrzynek, bel itp. (ilość koli). Dla towaru masowego (w przypadku braku opakowań) należy wpisać "0".

Pole 7 - Numer akt zgłaszającego

Należy wypełniać fakultatywnie.

Wypełnia spedytor lub eksporter/importer dla identyfikacji i katalogowania dokumentów, według własnych zasad i na własne potrzeby (np. według numeru kontraktu).

Pole 8 - Importer/Odbiorca

W przywozie należy podać nazwę i adres polskiego importera oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy identyfikator Regon.

W wywozie i tranzycie należy podać nazwę i adres kontrahenta zagranicznego.

Pole 9 - Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe

Należy wpisać tu nazwę podmiotu gospodarczego i jego adres, nazwisko oraz numer dowodu tożsamości osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe.

Pole 10 - Kraj pierwszego przeznaczenia

Nie należy wypełniać.

Pole 11 - Kraj zakupu/sprzedaży

W pierwszej części pola należy podać dwuliterowy symbol kraju, w którym kontrahent zagraniczny został wpisany do rejestru handlowego. Przy wypełnianiu należy stosować podane niżej symbole krajów.

Część druga pozostaje nie wypełniona.

WYKAZ KRAJÓW

POLSKA NAZWAANGIELSKA NAZWASYMBOL
AfganistanAfghanistanAF
AlbaniaAlbaniaAL
AlgieriaAlgeriaDZ
AndoraAndorraAD
AngolaAngolaAO
AnguillaAnguillaAI
AntarktykaAntarcticaAQ
Antigua i BarbudaAntigua and BarbudaAG
Antyle HolenderskieNetherlands AntilesAN
Arabia SaudyjskaSaudi ArabiaSA
ArgentynaArgentinaAR
ArubaArubaAW
AustraliaAustraliaAU
AustriaAustriaAT
BahamyBahamasBS
BahrajnBahrainBH
BangladeszBangladeshBD
BarbadosBarbadosBB
BelgiaBelgiumBE
BelizeBelizeBZ
BeninBeninBJ
BermudyBermudaBM
BhutanBhutanBT
BiałoruśBelorussiaBY
BoliwiaBoliviaBO
BotswanaBotswanaBW
Bouveta WyspyBouvet IslandBV
Bożego Narodzenia WyspaChristmas IslandCX
BrazyliaBrazilBR
BruneiBrunei Dar-UssalamBN
Brytyjskie Terytorium Oceanu IndyjskiegoBritish Indian Ocean TerritoryIO
BułgariaBulgariaBG
Burkina FasoBurkina FasoBF
BurundiBurundiBI
ChileChileCL
ChinyChinaCN
Côte D’ivoireCôte D’ivoireCI
CyprCyprusCY
Cooka WyspyCook IslandCK
CzadChadTD
Czecho-SłowacjaCzechoslovakiaCS
DaniaDenmarkDK
DominikaDominicaDM
DominikanaDominican RepublicDO
Dziewicze Wyspy BrytyjskieVirgin Islands (British)VG
Dziewicze Wyspy Stanów ZjednoczonychVirgin Islands (U.S.)VI
DżibutiDjiboutiDJ
EgiptEgyptEG
EkwadorEcuadorEC
EstoniaEstoniaXE
EtiopiaEthiopiaET
FalklandyFalkland Islands (Malvinas) FK
FidżiFijiFJ
FilipinyPhilippinesPH
FinlandiaFinlandFI
FrancjaFranceFR
Francuskie Terytorium PołudnioweFrench Southern TerritoriesTF
GabonGabonGA
GambiaGambiaGM
GhanaGhanaGH
GibraltarGibraltarGI
GrecjaGreeceGR
GrenadaGrenadaGD
GrenlandiaGreenlandGL
GuamGuamGU
GujanaGuyanaGY
Gujana FrancuskaFrench GuyanaGF
GwadelupaGuadeloupeGP
GwatemalaGuatemalaGT
GwineaGuineaGN
Gwinea BissauGuinea-BissauGW
Gwinea RównikowaEquatorial GuineaGQ
HaitiHaitiHT
McDonalda i Heard WyspyHeard and McDonald IslandsHM
HiszpaniaSpainES
HolandiaNetherlandsNL
HondurasHondurasHN
HongkongHong KongHK
IndieIndiaIN
IndonezjaIndonesiaID
IrakIraqIQ
IranIranIR
IrlandiaIrelandIE
IslandiaIcelandIS
IzraelIsraelIL
JamajkaJamaicaJM
JaponiaJapanJP
JemenYemenYE
JordaniaJordanJO
JugosławiaYogoslaviaYU
KajmanyCayman IslandsKY
KambodżaCambodiaKH
KamerunCameroonCM
KanadaCanadaCA
KatarQatarQA
KeniaKenyaKE
KiribatiKiribatiKI
Kokosowe WyspyCocos IslandCC
KolumbiaColombiaCO
KomoryComorosKM
KongoCongoCG
Koreańska Republika Ludowo-DemokratycznaDemocratic People’s Republic of KoreaKP
KostarykaCosta RicaCR
KubaCubaCU
KuwejtKuwaitKW
LaosLao People’s Democratic RepublicLA
LesothoLesothoLS
LibanLebanonLB
LiberiaLiberiaLR
LibiaLibyan Arab JamahiriyaLY
LiechtensteinLiechtensteinLI
LitwaLithuaniaXL
LuksemburgLuxembourgLU
ŁotwaLatviaXW
MadagaskarMadagascarMG
MakauMacauMO
MalawiMalawiMW
MalediwyMaldivesMV
MalezjaMalaysiaMY
MaliMaliML
MaltaMaltaMT
MarokoMaroccoMA
Marshalla WyspyMarshall InslandsMH
MartynikaMartyniqueMQ
MauretaniaMauritaniaMR
MauritiusMauritiusMU
MeksykMexicoMX
MikronezjaMicronesiaFM
MinorUnited States Minor Qutlying IslUM
MonakoMonacoMC
MongoliaMongoliaMN
MontserratMontserratMS
MozambikMozambiqueMZ
MyanmarMyanmarBU
NamibiaNamibiaNA
NauruNauruNR
NepalNepalNP
NigerNigerNE
NigeriaNigeriaNG
NikaraguaNicaraguaNI
NiueNiueNU
NorfolkNorfolk IslandNF
NorwegiaNorwayNO
Nowa KaledoniaNew CaledoniaNC
Nowa ZelandiaNew ZelandNZ
OmanOmanOM
PakistanPakistanPK
PalauPalauPW
PanamaPanamaPA
Papua-Nowa GwineaPapua New GuineaPG
ParagwajParaguayPY
PeruPeruPE
PitcairnPitcairnPN
Polinezja FrancuskaFrench PolynesiaPF
PolskaPolandPL
PortugaliaPortugalPT
Północne MarianyNorthern Mariana IslandsMP
Puerto RicoPuerto RicoPR
Republika Federalna NiemiecGermany, Federal Republic of DE
Republika Południowej Afryki South AfricaZA
Republika KoreiKorea, Republic ofKR
Republika Środkowo-afrykańskaCentral African RepublicCF
Republika Zielonego PrzylądkaCape VerdeCV
ReunionReunionRE
RumuniaRomaniaRO
RwandaRwandaRW
Sahara ZachodniaWestern SaharaEH
Saint Christoper i NevisSaint Kitts and NevisKN
Saint LuciaSaint LuciaLC
Saint Pierre i MiquelonSaint Pierre et MiquelonPM
Saint Vincent i GrenadynySaint Vincent and the GrenadinesVC
Salomona WyspySolomon IslandsSB
SalwadorEl SalwadorSV
Samoa AmerykańskieAmerican SamoaAS
Samoa ZachodnieSamoaWS
San MarinoSan MarinoSM
SenegalSenegalSN
SeszeleSeychellesSC
Sierra LeoneSierra LeoneSL
SingapurSingaporeSG
SomaliaSomaliaSO
Sri LankaSri LankaLK
Stany Zjednoczone AmerykiUnited States of AmericaUS
Strefa NeutralnaNeutral ZoneNT
SudanSudanSD
SurinamSurinameSR
Suazi (Ngwane)SwazilandSZ
Svalbard i Jan MayenSvalbard and Jan Mayen IslandsSJ
SyriaSyrian Arab RepublicSY
SzwecjaSwedenSE
SzwajcariaSwitzerlandCH
Święta HelenaSaint HelenaSH
TajlandiaThailandTH
TajwanTaiwan Province of ChinaTW
TanzaniaTanzaniaTZ
TimorEast TimorTP
TogoTogoTG
TokelauTokelauTK
TongaTongaTO
Trynidad i TobagoTrynidad and TobagoTT
TunezjaTunisiaTN
TurcjaTurkeyTR
Turks i CaicosTurks and Caicos IslandsTC
TuvaluTuvaluTV
UgandaUgandaUG
UkrainaUkraineUA
UrugwajUruguayUY
VanuatuVanuatuVU
Wallis i FutunaWallis and Futuna IslandsWF
WatykanVatican City StateVA
WenezuelaVenezuelaVE
WęgryHungaryHU
Wielka BrytaniaUnited KingdomGB
WietnamViet NamVN
WłochyItalyIT
Wyspy OwczeFaeroe (Faroe) IslandsFO
Wyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaSao Tome and PrincipeST
ZairZaireZR
ZambiaZambiaZM
ZimbabweZimbabweZW
Zjednoczone Emiraty ArabskieUnited Arab EmiratesAE
Związek Socjalistycznych Republik RadzieckichUSSRSU
Armeńska SRRXA
Azerbejdżańska SRRXZ
Gruzińska SRRXG
Kazachska SRRXK
Kirgiska SRRXS
Mołdawska SRRXM
Rosyjska Federacyjna SRRXR
Tadżycka SRRXD
Turkmeńska SRRXT
Uzbecka SRRXU
Organizacja Narodów ZjednoczonychXY
Inne organizacje międzynarodoweXO
Składy celneXX
BunkierXF

Pole 12 - Szczegóły dotyczące wartości

Należy wypełniać fakultatywnie.

Pole 13 - Wspólna polityka rolna

Należy pozostawić nie wypełnione.

Pole 14 - Zgłaszający

Należy podać nazwę, adres i identyfikator statystyczny (Regon) zgłaszającego. Jeżeli jest nim eksporter, wpisać słowo "eksporter", jeśli importer - "importer". W prawym dolnym rogu umieścić podpis zgłaszającego.

Pole 15 - Kraj wysyłki

Należy wypełniać w przywozie i tranzycie.

Należy podać nazwę kraju, w którym towar ostatnmi raz został załadowany, według wykazu nazw podanych dla pola 11.

Pola 15a i 15b - Symbol kraju wysyłki

Należy wypełniać w przywozie i tranzycie.

W polu 15a należy podać dwuliterowy symbol kraju, w którym towar ostatni raz został załadowany, stosując symbole według wykazu podanego dla pola 11; pole 15b pozostawić nie wypełnione.

Pole 16 - Kraj pochodzenia towaru

Jeżeli w danej dostawie występuje kilka krajów pochodzenia, to należy wpisać wyraz "różne" w formularzu SAD, symbole zaś tych krajów umieścić w polu 34a w formularzach SAD BIS.

W wywozie należy wpisać "Polska" lub w przypadku wywozu towarów wcześniej przywiezionych podać polską nazwę kraju, z którego pochodzą, według wykazu nazw podanych dla pola 11.

W przywozie należy podać polską nazwę kraju, z którego towar pochodzi.

Pole 17 - Kraj przeznaczenia towaru

Należy wypełniać w tranzycie i wywozie.

Należy podać polską nazwę kraju według wykazu nazw podanych dla pola 11. Gdy kraj ten jest nie znany, wymienić nazwę ostatniego znanego kraju, do którego towar został skierowany.

Pola 17a i 17b - Symbol kraju przeznaczenia

Należy wypełniać w tranzycie i wywozie.

W polu 17a należy podać dwuliterowy symbol kraju przeznaczenia według wykazu symboli podanego dla pola 11; pole 17b pozostawić nie wypełnione.

Pole 18 - Środek transportu

Należy podać nazwę środka transportu, na który towary są załadowane (ciężarówka, statek, wagon kolejowy, samolot itp.), a przy transporcie samochodowym - numer rejestracyjny i kraj jego rejestracji w formie dwuliterowego symbolu kraju, wpisanego w drugiej części pola według wykazu symboli podanego dla pola 11.

Pole 19 - Kontener

Należy wpisać:

1 - dla towarów przewożonych w kontenerze,

0 - dla towarów nie przewożonych w kontenerze.

Pole 20 - Warunki dostawy

W pierwszej części pola należy podać 3-literowy symbol warunków dostawy, zgodny z warunkami przyjętymi w kontrakcie. Jeżeli ze względów handlowych dostawa następuje na innych warunkach niż przewiduje kontrakt, to podać symbol faktycznych warunków dostawy.

W drugiej części należy podać pełną nazwę warunków dostawy (fakultatywnie).

Trzecią część należy pozostawić nie wypełnioną.

Przy wypełnianiu należy stosować następujące symbole i nazwy warunków dostawy według Incoterms 90.

Warunki dostawy według INCOTERMS 1990

EXW - z zakładu ... (oznaczone miejsce) - odpowiada EXW z Incoterms 80,

FCA - franco przewoźnik ... (oznaczone miejsce) - odpowiada FOR, FOT, FOA, FRC z Incoterms 80,

FAS - franco wzdłuż burty statku ... (oznaczony port załadunku) - odpowiada FAS z Incoterms 80,

FOB - franco statek ... (oznaczony port załadunku) - odpowiada FOB z Incoterms 80,

CFR - koszt i fracht ... (oznaczony port przeznaczenia) - odpowiada CFR i CFL z Incoterms 80,

CIF - koszt, ubezpieczenie i fracht ... (oznaczony port przeznaczenia) - odpowiada CIF i CIL z Incoterms 80,

CPT - przewoźne opłacone do ... (oznaczone miejsce przeznaczenia) - odpowiada DCP z Incoterms 80,

CIP - przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ... (oznaczone miejsce przeznaczenia) - odpowiada CIP z Incoterms 80,

DAF - dostarczone na granicę ... (oznaczone miejsce) - odpowiada DAF z Incoterms 80,

DES - dostarczone statek ... (oznaczony port przeznaczenia) - odpowiada EXS z Incoterms 80,

DEQ - dostarczone nabrzeże ... (oznaczony port przeznaczenia) - odpowiada EXQ z Incoterms 80,

DDU - dostarczone (cło nie opłacone) ... (oznaczone miejsce przeznaczenia),

DDP - dostarczone (cło opłacone, oznaczone miejsce przeznaczenia) - odpowiada DDP z Incoterms 80.

W przypadku gdy dostawa jest realizowana w oparciu o Ogólne warunki dostaw RWPG, a nazwa warunku różni się od nazw Incoterms 1990, należy używać następujących symboli:

FCA - dla "franco-miejsce przekazania towaru przewoźnikowi lotniczemu w kraju sprzedawcy" oraz "franco - miejsce załadunku na środki transportowe kupującego - przy przewozach samochodowych",

FOB - dla "franco statek - oznaczony port załadunku - wraz ze sztauerką",

DAF - dla "franco-wagon granica kraju sprzedawcy (przy przewozach kolejowych)",

CIP - dla "franco-odbiorca (przy wysyłce towaru pocztą)".

Pole 21 - Środek transportu przy granicy

Jeżeli jest to ten sam środek transportu, co opisany w polu 18, to pola 21 nie wypełnia się.

W innych przypadkach pole należy wypełnić zgodnie z zasadami dla pola 18.

Pole 22 - Waluta i ogólna wartość faktury

Pole składa się z dwóch części.

W części pierwszej należy podać zgodny z fakturą lub innym dokumentem służącym do ustalania wartości celnej trzyliterowy symbol waluty, a w części drugiej - wartość dostawy zgodną z tym dokumentem, podaną w liczbach całkowitych, bez znaków po przecinku.

Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju opusty (rabaty) na cenie, podawane w polu 45.

Jeżeli w danej dostawie występują towary zakupione/sprzedane w różnych walutach, to dla wszystkich towarów w danej walucie należy wypełnić nowy zestaw SAD.

Uznawane będą jedynie faktury lub inne dokumenty służące do ustalania wartości celnej wystawione w jednej z walut poniższego wykazu.

Waluta (kraj - przy clearingu)Symbol
Dinar kuwejckiKWD
Dolar amerykańskiUSD
Dolar australijskiAUD
Dolar clearingowy (Bangladesz)XBD
Dolar clearingowy (Brazylia)XBR
Dolar clearingowy (Egipt)XEG
Dolar clearingowy (Grecja)XGR
Dolar clearingowy (Iran)XIR
Dolar clearingowy (Liban)XLB
Dolar clearingowy (Turcja)XTR
Dolar clearingowy (ZSRR)XSU
Dolar kanadyjskiCAD
Drachma greckaGRD
Escudo portugalskiPTE
Frank belgijskiBEF
Frank francuskiFRF
Frank luksemburskiLUF
Frank szwajcarskiCHF
Frank szwajcarski clearingowy (Chiny)XCN
Funt irlandzkiIEP
Funt libańskiLBP
Funt sterlingGBP
Gulden holenderskiNLG
Jen japońskiJPY
Korona duńskaDKK
Korona norweskaNOK
Korona szwedzkaSEK
Lir włoskiITL
Marka fińskaFIM
Marka niemieckaDEM
Nowy dinar jugosłowiańskiYUN
Peseta hiszpańskaESP
Rupia clearingowa (Indie)XIN
Szyling austriackiATS

Pole 23 - Kurs waluty

W przywozie należy podać kurs sprzedaży dewiz (a w wywozie - kurs kupna dewiz) na podstawie tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego, obowiązującej w dniu dokonania zgłoszenia celnego; data obowiązywania tabeli kursowej musi być zgodna z datą umieszczoną w polu C (jeśli nie jest to data przyjęcia wniosku o przekazanie sprawy, kiedy w polu 1 w części trzeciej występują kody: 71, 81 lub 91; w tej sytuacji obowiązuje data z pola A).

Pole 24 - Rodzaj transakcji

W pierwszej części pola należy podać dwuznakowy kod rodzaju transakcji, odpowiadający danej dostawie.

Pozostałe dwie części należy pozostawić nie wypełnione. Przy wypełnianiu należy stosować następujące kody rodzajów transakcji.

KODRODZAJ TRANSAKCJI
1. Kupno - sprzedaż (z wyjątkiem dostaw w ramach umów o kooperacji i

specjalizacji produkcji - patrz pkt 5).

11 Kupno-sprzedaż towarów, których ilość lub rodzaj wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej (oprócz wymienionych w punktach 15, 17, 18, 19).
15 Wymiana towarów kompensowanych w naturze (obejmuje również bartery).
17 Import na reeksport pośredni - przywóz towarów do kraju w celu późniejszej ich odsprzedaży w stanie nie zmienionym odbiorcom zagranicznym, także maszyn i urządzeń technologicznych, w ramach realizacji kontraktów na eksport kompletnych obiektów przemysłowych i budowlanych.
18 Reeksport - eksport towarów importowanych.
19 Dostawy towarów z oraz do składów celnych lub wolnych obszarów celnych.
2. Pożyczki, za które pobiera się opłaty, najem, użyczenie lub dzierżawa

(kod obejmuje dostawy towarów do czasowego użytku w innym kraju bez

przenoszenia prawa własności).

21 Pożyczka, najem, użyczenie lub dzierżawa.
23 Dostawy eksponatów na targi i wystawy.
3. Dostawy w celu uszlachetnienia (z wyjątkiem kontraktów w ramach umów o

kooperacji i specjalizacji produkcji).

31 Dostawy towarów w celu ich uszlachetnienia - transakcje obrotu uszlachetniającego polegające na przerobie, uszlachetnieniu lub produkcji wyrobów z surowców i materiałów powierzonych będących własnością kontrahenta.
32 Dostawy w celu konserwacji lub remontu za opłatą.
33 Dostawy w celu konserwacji lub remontu bez opłaty, w ramach gwarancji. Transakcje obrotu naprawczego polegają na remoncie, naprawie lub konserwacji maszyn, urządzeń i środków dostarczanych w tym celu przez kontrahenta.
4. Dostawy po uszlachetnieniu (z wyjątkiem kontraktów w ramach umów o

kooperacji i specjalizacji produkcji).

41 Dostawy towarów po ich uszlachetnieniu.
42

43

Dostawy towarów po ich konserwacji lub remoncie - za opłatą.

Dostawy towarów po ich konserwacji lub remoncie bez opłaty, w ramach gwarancji.

5. Dostawy w ramach umów o kooperacji i specjalizacji produkcji.

Transakcje kooperacyjne polegające na eksporcie i imporcie towarów na

podstawie zawartych umów o kooperacji międzynarodowej przez polskie

organizacje lub przedsiębiorstwa z organizacjami i przedsiębiorstwami

zagranicznymi. Dostawy towarów w ramach transakcji kooperacyjnych z

obu stron traktuje się jako normalne transakcje kupna - sprzedaży, które

podlegają odrębnym rozrachunkom dewizowym pomiędzy stronami.

51 Dla celów obronnych.
52 Dla celów cywilnych.
6. Dostawy bezpłatne.
62 Dostawy towarów przemysłowych i artykułów żywnościowych przesyłanych w ramach udzielanej pomocy.
63 Dostawy towarów w ramach pomocy w przypadku klęsk żywiołowych

(sprzęt).

65 Dostawy materiałów reklamowych, próbek itp.
66 Składki organizacji międzynarodowych (w naturze).
7. Zwroty towarów, które poprzednio zostały zarejestrowane pod kodami

punktów 1 lub 2.

71 Zwroty towarów, za które płatność została dokonana.
72 Zwroty towarów, za które płatność nie została dokonana (obejmuje również zwroty towarów złożonych w magazynach celnych).
8. Wymiana standardowa. Wymiana nowej lub odnowionej części lub jednostki

w zamian za identyczną część lub jednostkę bezpłatnie lub za

wyrównującą opłatą.

81 Powodująca płatność.
82 Nie powodująca płatności.
909. Inne (do wyspecyfikowania w polu 44 "Dodatkowe informacje").

Pole 25 - Rodzaj transportu na granicy

W pierwszej części pola należy wpisać dwuznakowy kod rodzaju transportu, odpowiadający treści pola 21 (lub 18, jeśli pole 21 nie jest wypełniane).

Drugą część pola należy pozostawić nie wypełnioną. Przy wypełnianiu należy stosować następujące kody rodzaju transportu.

KODRODZAJ TRANSPORTU
10 Transport morski - nie dotyczy towarów przewożonych w kontenerach lub na innych środkach transportu.
12 Wagon kolejowy załadowany na statek/prom morski.
16 Samochód/ciągnik załadowany na statek/prom morski.
17 Przyczepa/naczepa bez silnika załadowana na statek/prom morski.
18 Statek/barka śródlądowa załadowana na statek/prom morski.
20 Transport kolejowy.
23 Samochód/ciągnik załadowany na wagon kolejowy.
30 Transport drogowy.
40 Transport lotniczy.
50 Poczta.
70 Stałe instalacje transportowe (ropociągi, gazociągi, wodociągi, ciepłociągi, linie energetyczne, koleje linowe itp.).
80 Transport wodny śródlądowy.
90 Towar przemieszcza się o własnym napędzie (samoloty, statki, samochody, dźwigi samojezdne itp.).

Pole 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego

Należy pozostawić nie wypełnione.

Pole 27 - Miejsce załadunku/wyładunku

Należy wypełniać fakultatywnie.

Należy podać nazwę i adres miejsca załadunku/wyładunku. Jeżeli miejscem załadunku jest adres eksportera (pole 2), podać "u eksportera". Jeśli miejscem wyładunku jest adres importera (pole 8), wpisać "u importera".

Pole 28 - Bank i nr konta

Należy podać nazwę, siedzibę banku oraz numer konta polskiego podmiotu dokonującego obrotu towarowego.

Pole 29 - Urząd celny graniczny

Należy wypełniać w tranzycie i wywozie.

Należy podać sześciocyfrowy kod proponowanego urzędu celnego granicznego, przez który towary będą wywożone z Polski, według poniższego wykazu urzędów celnych i ich kodów. Zmiany kodów oraz nazw i zakresu działania urzędów będą dalej publikowane w zarządzeniach Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie nadania statutu urzędom celnym. Wprowadzane tam zmiany obowiązują przy wypełnianiu dokumentu SAD.

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH I ICH KODÓW

Poz.Urząd celny

struktura organizacyjna

Kod identyfikacyjnyZakres kontroli celnej wykonywanej przez oddziały i posterunki celne oraz ewentualne jej ograniczenia
1234
I.Urząd Celny w Cieszynie010000
1Oddział Celny w Cieszynie010100pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Lesznej Górnej010110osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
b) Posterunek Celny "Most Wolności" w Cieszynie010120tylko w ruchu osobowym
2Oddział Celny w Chałupkach010200pełny zakres
a) Posterunek Celny Drogowy w Chałupkach010210pełny zakres, w tym ruch osobowy
b) Posterunek Celny "Rakowiec" w Chałupkach010220osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
3Oddział Celny Towarowy w Zebrzydowicach010300pełny zakres
a) Posterunek Celny w Zebrzydowicach010310pełny zakres
b) Posterunek Celny w Marklowicach010320osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
4Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach010400tylko w ruchu osobowym
a) Posterunek Celny w Gołkowicach010410osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
b) Posterunek Celny w Kaczycach Dolnych010420osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
c) Posterunek Celny w Kaczycach Górnych010430osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
5Oddział Celny w Bielsku-Białej010500pełny zakres
a) Posterunek Celny w Oświęcimiu010510pełny zakres
II.Urząd Celny w Gdańsku020000
1Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku020100pełny zakres
2Oddział Celny "Baza Promowa" w Gdańsku020200pełny zakres, w tym ruch osobowy
3Oddział Celny "Nabrzeże Oliwskie" w Gdańsku020300pełny zakres
a) Posterunek Celny w Starogardzie Gdańskim020310pełny zakres
b) Posterunek Celny "Składy Celne" w Gdańsku020320pełny zakres
4Oddział Celny "Nabrzeże XX-Lecia PRL" w Gdańsku020400pełny zakres
a) Posterunek Celny "Stocznie Morskie" w Gdańsku020410pełny zakres
5Oddział Celny "Port Północny" w Gdańsku020500pełny zakres
a) Posterunek Celny "Basen im. Aleksandra Zawadzkiego" w Gdańsku020510pełny zakres
6Oddział Celny Port Lotniczy w Gdańsku w Rębiechowie020600pełny zakres, w tym ruch osobowy
7Oddział Celny w Olsztynie020700pełny zakres
a) Posterunek Celny w Skandawie020710pełny zakres
b) Posterunek Celny w Bartoszycach020720pełny zakres, a na przejściu drogowym tylko w ruchu przygranicznym
8Oddział Celny w Braniewie020800pełny zakres, a na przejściu drogowym tylko w ruchu przygranicznym
a) Posterunek Celny w Elblągu020810pełny zakres
III.Urząd Celny Pocztowy w Gdyni030000
1Oddział Celny Pocztowy w Gdyni030100tylko dla przesyłek pocztowych
IV.Urząd Celny w Gdyni040000
1Oddział Celny "Port Rybacki" w Gdyni040100pełny zakres
2Oddział Celny "Dworzec Morski" w Gdyni040200pełny zakres, w tych ruch osobowy
3Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni040300pełny zakres
4Oddział Celny "Basen V" w Gdyni040400pełny zakres
5Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni040500pełny zakres
6Oddział Celny w Słupsku040600pełny zakres
a) Posterunek Celny w Darłowie040610osobowy - tylko dla pływań sportowych
towarowy - tylko dla ruchu statków morskich
b) Posterunek Celny w Ustce040620osobowy - tylko dla pływań sportowych
towarowy - tylko dla ruchu statków morskich
7Oddział Celny we Władysławowie040700pełny zakres
8Oddział Celny w Kościerzynie040800pełny zakres
V.Urząd Celny w Krakowie050000
1Oddział Celny w Krakowie050100pełny zakres
a) Posterunek Celny "Nowa Huta" w Krakowie050110pełny zakres
b) Posterunek Celny "PKP" Towarowy w Krakowie050120pełny zakres
c) Posterunek Celny w Tarnowie050130pełny zakres
2Oddział Celny Port Lotniczy w Balicach050200pełny zakres, w tym ruch osobowy
3Oddział Celny w Kielcach050300pełny zakres
a) Posterunek Celny Towarowy w Kielcach050310pełny zakres
b) Posterunek Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim050320pełny zakres
VI.Urząd Celny w Kuźnicy060000
1Oddział Celny w Kuźnicy060100pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny Drogowy w Kuźnicy060110pełny zakres, w tym ruch osobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
2Oddział Celny w Białymstoku060200pełny zakres
a) Posterunek Celny w Zubkach Białostockich060210tylko podmioty gospodarcze
b) Posterunek Celny w Łomży060220pełny zakres
3Oddział Celny w Czeremsze060300pełny zakres
a) Posterunek Celny w Siemianówce060310pełny zakres
4Oddział Celny w Ogrodnikach060400pełny zakres, w tym ruch osobowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
a) Posterunek Celny w Ełku060410pełny zakres
b) Posterunek Celny w Suwałkach060420pełny zakres
VII.Urząd Celny w Łodzi070000
1Oddział Celny I w Łodzi070100pełny zakres
2Oddział Celny II w Łodzi070200pełny zakres
a) Posterunek Celny w Sieradzu070210pełny zakres
b) Posterunek Celny w Płocku070220pełny zakres
3Oddział Celny III w Łodzi070300pełny zakres
VIII.Urząd Celny w Nowym Targu080000
1Oddział Celny w Chyżnem080100pełny zakres, w tym ruch osobowy
2Oddział Celny w Łysej Polanie080200pełny zakres, w tym ruch osobowy
3Oddział Celny w Muszynie080300pełny zakres, w tym ruch osobowy
4Oddział Celny w Piwnicznej080400pełny zakres, w tym ruch osobowy
5Oddział Celny w Nowym Sączu080500pełny zakres
6Posterunek Celny w Chochołowie080010osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
7Posterunek Celny w Jurgowie080020osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
8Posterunek Celny w Niedzicy080030osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
9Posterunek Celny w Nowym Targu080040pełny zakres
IX.Urząd Celny w Poznaniu090000
1Oddział Celny w Poznaniu090100pełny zakres, w tym ruch osobowy na przejściu granicznym Poznań-Ławica
a) Posterunek Celny Poznań-Ławica090110
2Oddział Celny Pocztowy w Poznaniu090200tylko dla przesyłek pocztowych
3Oddział Celny II Poznań-Warszawska090300pełny zakres
4Odział Celny w Bydgoszczy090400pełny zakres
5Oddział Celny w Kaliszu090500pełny zakres
6Oddział Celny w Pile090600pełny zakres
7Oddział Celny w Toruniu090700pełny zakres
8Posterunek Celny "MPT" w Poznaniu090010tylko podmioty gospodarcze
9Posterunek Celny w Lesznie090020pełny zakres
10Posterunek Celny w Koninie090030pełny zakres
11Posterunek Celny we Włocławku090040pełny zakres
X.Urząd Celny w Przemyślu100000
1Oddział Celny w Przemyślu100100pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny Pocztowy w Przemyślu100110tylko dla przesyłek pocztowych
2Oddział Celny w Barwinku100200pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Krośnie100210pełny zakres
b) Posterunek Celny w Sanoku100220pełny zakres
3Oddział Celny w Medyce100300pełny zakres, w tym ruch osobowy
4Oddział Celny w Rzeszowie100400pełny zakres
a) Posterunek Celny w Mielcu100410pełny zakres, w tym obsługa środków przewozowych
b) Posterunek Celny w Leżajsku100420pełny zakres
c) Posterunek Celny w Stalowej Woli100430pełny zakres
d) Posterunek Celny w Tarnobrzegu100440pełny zakres
5Oddział Celny w Żurawicy100500pełny zakres
a) Posterunek Celny w Jarosławiu100510pełny zakres
b) Posterunek Celny Kolejowy w Medyce100520pełny zakres
6Oddział Celny w Hrebennem100600pełny zakres, w tym ruch osobowy
XI.Urząd Celny w Rzepinie110000
1Oddział Celny w Rzepinie110100pełny zakres
2Oddział Celny w Zielonej Górze110200pełny zakres
a) Posterunek Celny w Staropolu110210tylko podmioty gospodarcze
b) Posterunek Celny w Zielonej Górze110220pełny zakres
c) Posterunek Celny w Zbąszyniu110230pełny zakres
3Oddział Celny w Gubinie110300pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny Kolejowy w Gubinie110310pełny zakres, w tym ruch osobowy
4Oddział Celny w Kostrzyniu110400pełny zakres, w tym ruch osobowy
5Oddział Celny w Kunowicach110500pełny zakres, w tym ruch osobowy
6Oddział Celny w Olszynie110600pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Łęknicy110610pełny zakres, w tym ruch osobowy
b) Posterunek Celny w Żarach110620pełny zakres
7Oddział Celny Towarowy w Słubicach110700pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny "Pekaes" w Słubicach110710pełny zakres
8Odział Celny w Świecku110800pełny zakres, w tym ruch osobowy
9Oddział Celny w Tuplicach110900pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Dębince110910tylko podmioty gospodarcze
10Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim111000pełny zakres
a) Posterunek Celny Towarowy w Gorzowie Wielkopolskim111010pełny zakres
11Oddział Celny Drogowy w Słubicach111100tylko w ruchu osobowym
a) Posterunek Celny w Miłowicach z siedzibą w Eisenhüttenstadt111110tylko w żegludze śródlądowej
XII.Urząd Celny w Szczecinie120000
1Oddział Celny Odpraw Zleconych w Szczecinie120100pełny zakres
a) Posterunek Celny "Magazyn PSM C. Hartwig" w Szczecinie120110pełny zakres
b) Posterunek Celny w Goleniowie120120pełny zakres
c) Posterunek Celny w Stargardzie Szczecińskim120130pełny zakres
2Oddział Celny "Nabrzeże EWA" w Szczecinie120200pełny zakres
a) Posterunek Celny "Magazyn PŻM" w Szczecinie120210pełny zakres
3Oddział Celny "Nabrzeże Starówka" w Szczecinie120300pełny zakres
a) Posterunek Celny "Nabrzeże HUK" w Szczecinie120310pełny zakres
b) Posterunek Celny w Trzebieży120320pełny zakres
4Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie120400pełny zakres
5Oddział Celny "Basen Górniczy" w Szczecinie120500pełny zakres
a) Posterunek Celny "Nabrzeże Górnośląskie" w Szczecinie120510pełny zakres
6Oddział Celny Pocztowy w Szczecinie120600tylko dla przesyłek pocztowych
a) Posterunek Celny "Polsped" w Szczecinie120610pełny zakres
7Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach120700pełny zakres, w tym ruch osobowy
8Oddział Celny w Kołbaskowie120800pełny zakres, w tym ruch osobowy
9Oddział Celny w Kołobrzegu120900pełny zakres
a) Posterunek Celny w Koszalinie120910pełny zakres
b) Posterunek Celny w Szczecinku120920pełny zakres
10Oddział Celny w Krajniku Dolnym121000pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Gryfinie121010pełny zakres
b) Posterunek Celny w Osinowie Dolnym121020tylko w żegludze śródlądowej
c) Posterunek Celny w Widuchowej121030tylko w żegludze śródlądowej
11Oddział Celny w Świnoujściu121100pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny "Baza Rybacka" w Świnoujściu121110pełny zakres
b) Posterunek Celny "Baza Bunkrowa" w Świnoujściu121120pełny zakres
c) Posterunek Celny Drogowy w Świnoujściu121130tylko ruch pieszy i pojazdów jednośladowych
12Oddział Celny w Lubieszynie121200pełny zakres
XIII.Urząd Celny w Terespolu130000
1Oddział Celny w Terespolu130100pełny zakres, w tym ruch osobowy
2Oddział Celny Drogowy w Terespolu130200 pełny zakres, w tym ruch osobowy
3Oddział Celny w Lublinie130300pełny zakres
a) Posterunek Celny w Puławach130310pełny zakres
4Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych130400pełny zakres
a) Posterunek Celny w Kowalewie130410tylko podmioty gospodarcze
b) Posterunek Celny w Małaszewiczach Południowych130420tylko podmioty gospodarcze
5Oddział Celny w Kukurykach130500pełny zakres
6Oddział Celny w Dorohusku130600pełny zakres, w tym ruch osobowy na przejściu drogowym tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
a) Posterunek Celny Drogowy w Dorohusku130610pełny zakres
7Oddział Celny w Białej Podlaskiej130700pełny zakres
8Oddział Celny w Zamościu130800pełny zakres
a) Posterunek Celny w Hrubieszowie130810pełny zakres
9Oddział Celny w Siedlcach130900pełny zakres
XIV.Urząd Celny w Warszawie140000
1Oddział Celny I - Kontroli Celnej w Warszawie140100pełny zakres
2Oddział Celny II - "Pocztowy" w Warszawie140200tylko dla przesyłek pocztowych oraz przesyłek o charakterze przesyłek pocztowych zgłoszonych przez firmy spedycyjne
a) Posterunek Celny "Magazyny Pocztowe" w Warszawie140210tylko dla przesyłek pocztowych
b) Posterunek Celny "UPT 102" w Warszawie140220tylko dla przesyłek pocztowych w wywozie
3Oddział Celny III w Warszawie140300pełny zakres
a) Posterunek Celny Towarowy "Dworzec Gdański" w Warszawie140310pełny zakres
4Oddział Celny IV- "Dworzec Centralny" w Warszawie140400pełny zakres
a) Posterunek Celny "Magazyny PSM C. Hartwig" w Warszawie140410pełny zakres
b) Posterunek Celny w Radomiu140420pełny zakres
c) Posterunek Celny w Ciechanowie140430pełny zakres
5Oddział Celny V - Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej w Warszawie140500pełny zakres
a) Posterunek Celny "Pekaes" w Błoniu140510pełny zakres
b) Posterunek Celny - Państwowe Magazyny Usługowe w Pruszkowie140520pełny zakres
6Oddział Celny VI w Warszawie140600pełny zakres
XV.Urząd Celny Port Lotniczy w Warszawie150000
1Oddział Celny Osobowy w Warszawie150100tylko w ruchu osobowym
2Oddział Celny Towarowy w Warszawie150200 pełny zakres
a) Posterunek Celny Terminal MDL w Warszawie150210pełny zakres
XVI.Urząd Celny we Wrocławiu160000
1Oddział Celny we Wrocławiu160100pełny zakres
a) Posterunek Celny "Dworzec Główny" we Wrocławiu160110pełny zakres
b) Posterunek Celny Pocztowy we Wrocławiu160120tylko dla przesyłek pocztowych
c) Posterunek Celny Towarowy we Wrocławiu160130pełny zakres
2Posterunek Celny "Składy Celne" we Wrocławiu160010pełny zakres
3Oddział Celny w Głuchołazach160200pełny zakres
a) Posterunek Celny Drogowy w Głuchołazach160210pełny zakres, w tym ruch osobowy
b) Posterunek Celny w Białej160220pełny zakres
c) Posterunek Celny w Nysie160230pełny zakres
4Oddział Celny w Kudowie-Zdroju160300pełny zakres, w tym ruch osobowy
5Oddział Celny w Międzylesiu160400pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Boboszowie160410pełny zakres, w tym ruch osobowy
b) Posterunek Celny "Ekspedycja PKP" w Międzylesiu160420pełny zakres
6Oddział Celny w Wałbrzychu160500pełny zakres
a) Posterunek Celny w Mieroszowie160510pełny zakres na przejściu drogowym - osoby fizyczne tylko w małym ruchu granicznym, a na przejściu kolejowym tylko w ruchu towarowym
b) Posterunek Celny w Tłumaczowie160520osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
c) Posterunek Celny w Lubawce160530pełny zakres, w tym ruch osobowy
d) Posterunek Celny w Świdnicy160540pełny zakres
7Oddział Celny w Opolu160600pełny zakres, z wyłączeniem mienia przesiedlenia
a) Posterunek Celny w Kędzierzynie-Koźlu160610pełny zakres
b) Posterunek Celny w Pietrowicach160620pełny zakres, tylko w ruchu osobowym
c) Posterunek Celny w Krapkowicach160630pełny zakres
d) Posterunek Celny "PKP" Dworzec Główny w Opolu160640pełny zakres
XVII.Urząd Celny w Zgorzelcu170000
1Oddział Celny Drogowy Zgorzelcu170100pełny zakres, w tym ruch osobowy
2Oddział Celny Kolejowy w Zgorzelcu170200pełny zakres, w tym ruch osobowy
3Oddział Celny w Jakuszycach170300pełny zakres, w tym ruch osobowy - osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
a) Posterunek Celny Przełęcz-Okraj170310osoby fizyczne, tylko w małym ruchu granicznym
4Oddział Celny w Węglińcu170400pełny zakres
5Oddział Celny w Legnicy170500pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Bolesławcu170510pełny zakres
6Oddział Celny w Sieniawce170600pełny zakres, w tym ruch osobowy
7Oddział Celny w Jeleniej Górze170700pełny zakres
a) Posterunek Celny w Gryfowie Śląskim170710pełny zakres
8Oddział Celny w Zawidowie170800pełny zakres, w tym ruch osobowy
XVIII.Urząd Celny w Katowicach180000
1Oddział Celny w Katowicach180100pełny zakres
a) Posterunek Celny "PKP Ekspresowa"180110tylko dla przesyłek bagażowo-ekspresowych
b) Posterunek Celny w Sosnowcu180120pełny zakres
c) Posterunek Celny w Tychach180130pełny zakres
2Oddział Celny w Bytomiu180200pełny zakres
a) Posterunek Celny Pocztowy w Bytomiu180210tylko dla przesyłek pocztowych
b) Posterunek Celny w Gliwicach180220pełny zakres
c) Posterunek Celny w Raciborzu180230pełny zakres
d) Posterunek Celny w Rybniku180240pełny zakres
3Oddział Celny w Częstochowie180300pełny zakres

Pole 30 - Miejsce odprawy celnej

Wypełnia przy przywozie urząd celny graniczny.

Należy podać kod urzędu celnego, w którym towary należy udostępnić do odprawy celnej, przy przekazaniu towaru przez graniczny urząd celny.

Pole 31 - Opakowania i opis towaru

Należy podać oznakowanie (numery kontenerów, rodzaj i liczbę opakowań) lub w przypadku towarów nie zapakowanych wpisać ilość tych towarów lub wyrazy "towar masowy".

Jeżeli zgłaszane towary nie wypełniają w całości danego opakowania (kontenera, naczepy itp.), to należy przy jego oznakowaniu (numerze) zamieścić słowa "załadunek niepełny". Ponadto należy podać opis towaru, wystarczający do jego identyfikacji, oraz nazwę jednostki miary innej niż kilogramy, zastosowanej dla ilości podanej w polu 41.

Uwaga: W przypadku występowania wielu pozycji taryfowych, kiedy używa się formularza SAD BIS, w formularzu SAD należy wpisać wyraz "różne". W formularzu SAD nie wypełnia się wtedy następujących pól: 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43 i 44.

Natomiast pola: 35, 45, 46 i 47 formularza SAD są polami, w które wpisuje się dane sumaryczne z tych pól z formularza SAD BIS.

Pole 32 - Pozycja nr

Jeżeli w danej dostawie nie stosuje się formularza SAD BIS, to należy w pierwszej części wpisać "1", a część drugą pozostawić nie wypełnioną.

Jeżeli w danej dostawie stosuje się formularz SAD BIS, to należy przy każdej wymienionej pozycji towaru napisać jej kolejny numer. Ostatni numer pozycji musi być zgodny z liczbą wpisaną w polu 5 formularza SAD. Pola tego w formularzu SAD w tym przypadku nie należy wypełniać.

Pole 33 - Kod towaru

Pole składa się z 5 części.

W części I należy wpisać 8-cyfrowy kod towaru według taryfy celnej importowej.

Części II, III, IV i V należy pozostawić nie wypełnione.

Pole 34a i 34b - Symbol kraju pochodzenia

W polu 34a należy podać dwuliterowy symbol kraju pochodzenia towaru według wykazu podanego dla pola 11, zgodny z opisem słownym w polu 16. Jeżeli w polu 16 umieszczono wyraz "różne", należy w kolejnych pozycjach formularza SAD BIS wpisać symbole krajów pochodzenia danej pozycji taryfowej opisywanej w polu 31.

Pole 34b należy pozostawić nie wypełnione.

Pole 35 - Masa brutto w kilogramach

Należy podać masę brutto towaru opisanego w polu 31 jako liczbę całkowitą wyrażoną w kilogramach. Przy występowaniu formularza SAD-BIS w formularzu SAD będzie to wartość masy brutto danej dostawy. W przypadku gdy masa wynosi poniżej 1 kilograma, należy wpisać "O".

Pole 36 - Preferencje

Należy wypełniać przy przywozie.

Jeżeli zastosowano preferencje celne, należy podać ich symbol według poniższego wykazu:

LDC - dla towarów z krajów i regionów najmniej rozwiniętych,

DEV - dla towarów z krajów i regionów rozwijających się,

OTH - dla towarów tropikalnych z krajów i regionów rozwijających się,

FTA - dla towarów z krajów, z którymi Polska zawarła dwu- lub wielostronne umowy o preferencjach lub wzajemnym zniesieniu przeszkód w handlu, np. umowa polsko-fińska,

DFZ - dla towarów przywożonych z polskich wolnych obszarów celnych.

Pole 37 - Procedura

Wypełnia funkcjonariusz celny tylko w formularzu SAD.

W części pierwszej wpisuje się 4-cyfrowy kod składający się z dwóch dwucyfrowych kodów procedury, opisanych w objaśnieniach do pola 1 w części trzeciej.

Pierwszy dwucyfrowy kod odpowiada zastosowanej procedurze celnej, natomiast drugi - procedurze celnej zastosowanej uprzednio do danego towaru, np. w przypadku wywozu z Polski towaru zagranicznego w ramach obrotu uszlachetniającego "1051". W przypadku przekazywania sprawy pierwszym kodem nie mogą być: 71, 81 i 91.

Jeżeli w odniesieniu do danego towaru nie zastosowano uprzednio żadnej procedury, to jako drugi kod należy wpisać "00".

Część drugą pola 37 należy wypełniać w przypadku przekazania sprawy przez graniczny urząd celny do odprawy urzędowi celnemu wewnątrz kraju, stosując odpowiedno kody jak dla części trzeciej pola 1.

W przypadku gdy towar odprawiany jest na granicy, w polu tym będzie wpisany następujący numer:

- w części pierwszej 1051,

- w części drugiej 00.

Pole 38 - Masa netto w kilogramach

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 31 jako liczbę całkowitą wyrażoną w kilogramach. W przypadku gdy masa wynosi poniżej 1 kilograma, należy wpisać "0".

Masa netto jest to masa towaru bez opakowania lub z opakowaniem, jeżeli stanowi ono część składową towaru.

W przypadku gdy w danej dostawie występuje więcej niż jedna pozycja taryfowa, wypełnia się to pole tylko w formularzu SAD BIS, pozostawiając je nie wypełnione w formularzu SAD.

Pole 39 - Kontyngent

Należy wpisać literę "P" w przypadku, gdy na przywóz wymagane jest pozwolenie, "W" - jeżeli jest wymagane pozwolenie wywozu, "T" - jeżeli jest wymagane pozwolenie na tranzyt. Wówczas w polu 44 po literze wpisać numer posiadanego pozwolenia i podać urząd celny, w którym złożono oryginał pozwolenia. W przypadku obrotu towarami podlegającymi międzynarodowej kontroli (np. COCOM), wpisać numer i przedstawić do wglądu: w przywozie kopię certyfikatu importowego lub pozwolenia przywozu, a w wywozie - oryginał lub kopię pozwolenia wywozu oraz wskazać urząd celny wyznaczony do odprawy tych towarów.

Pole 40 - Deklaracja skrócona

W przypadku przekazania sprawy lub tranzytu należy wpisać wartość towaru podaną w fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalania wartości celnej. W innych przypadkach nie należy wypełniać.

Pole 41 - Jednostki uzupełniające

Należy wpisać ilość w przypadku, gdy w taryfie celnej przy danej pozycji występują jednostki miary inne niż kilogramy.

Pole 42 - Wartość pozycji

W przypadku stosowania formularza SAD BIS, nie wypełnia się tego pola w formularzu SAD.

W polu tym należy podać wartość towaru opisanego w polu 31 jako liczbę całkowitą (tzn. bez znaków po przecinku) wyrażoną w walucie podanej w polu 22.

Suma wartości z pól 42 w formularzu SAD BIS musi się równać wartości pola 22 w formularzu SAD.

Pole 43 - Metoda wartościowania

Nie należy wypełniać.

Pole 44 - Dodatkowe informacje (załączone dokumenty)

Należy umieścić stosowną informację o załączonych danych i dokumentach, ich numerach, rodzaju, liczbie itp. (przykładowe dokumenty: faktura, świadectwo pochodzenia towaru, numer kontraktu, numer pozwolenia, kod urzędu celnego, w którym złożono oryginał pozwolenia, rodzaj i ewentualnie numer listu przewozowego, oświadczenie podatkowe itd.).

Informację o numerze pozwolenia należy zawsze umieszczać w pierwszym górnym wierszu pola 44 w sposób następujący: A/999999/999999/99*/9999999999*.

Uwaga: Części numeru oznaczone * wypełniać tylko dla towarów objętych międzynarodową kontrolą. Poszczególne części numeru oznaczają:

- litera - rodzaj pozwolenia (P - pozwolenie przywozu. W - pozwolenie wywozu. T - pozwolenie przewozu);

- pierwsze sześć cyfr - kod urzędu celnego, w którym znajduje się pozwolenie;

- drugie sześć cyfr - ostatnie sześć cyfr numeru pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą;

- dwie cyfry - numer listy towarowej dla towarów objętych międzynarodową kontrolą;

- ostatnie dziesięć cyfr - numer pozycji towarowej z wymienionej listy towarowej.

W przypadku dołączenia oddzielnych oświadczeń podatkowych do kilku pozycji taryfowych formularza SAD BIS, w polu tym w formularzu SAD wpisujemy liczbę zgłoszonych oświadczeń podatkowych.

W wyznaczonej (wykropkowanej) części tego pola funkcjonariusz celny wpisuje termin (datę), do którego towar, przekazany do innego urzędu, oddziału lub posterunku celnego, ma być przedstawiony do odprawy.

Pole 45 - Uzgodnienia/Opusty

Należy podać wartość opustu (rabatu) uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym od wartości wymienionej w polu 22.

Jeśli w danym zgłoszeniu używa się formularza SAD BIS, należy podać wartość opustu od wartości wymienionej w polu 42.

W obu przypadkach należy podać kwotę opustu w liczbach całkowitych (tzn. bez znaków po przecinku) w walucie faktury podanej w polu 22. W polu należy wpisywać jedynie opusty potwierdzone, tj. uwidocznione w fakturze.

Pole 46 - Wartość statystyczna

W wywozie - wartość transakcyjna w tysiącach złotych (bez znaków po przecinku) na bazie franco granica polska lub FOB port polski, tzn. że w cenie towaru nie występują koszty zagraniczne transakcyjne (tj. koszty ubezpieczenia, transportu i pozostałe koszty transakcyjne).

Jeżeli wartość w walucie podana w polu 22 w części drugiej określona jest na wyżej wymienionej bazie, to wartość w polu 46 = (pole 22 część druga - pole 45) x pole 23 lub pole 46 = (pole 42 - pole 45) x pole 23.

Jeżeli wartość w polu 22 w części drugiej obliczono na bazie innej niż franco granica lub FOB port polski, to należy pomniejszyć ją o wartość kosztów zagranicznych transakcyjnych.

W przywozie - wartość transakcyjna w tysiącach złotych (bez znaków po przecinku) na bazie CIF lub franco granica polska, tzn. że w cenie towaru występują koszty zagraniczne transakcyjne.

Jeżeli wartość w walucie w polu 22 w części drugiej podana jest na bazie CIF, to wartość statystyczna w polu 46 = (pole 22 w części drugiej - pole 45) x pole 23 lub pole 46 = (pole 42 - pole 45) x pole 23.

Jeżeli wartość w polu 22 w części drugiej jest oparta na innej bazie niż CIF, to należy powiększyć ją o wartość kosztów zagranicznych transakcyjnych.

Pole 47 - Obliczanie opłat

Typ - podać trzycyfrowy kod identyfikujący rodzaj cła lub podatku według poniższego wykazu:

111 - cło (oblicza się zgodnie z Prawem celnym),

112 - podatek obrotowy pobierany przez urzędy celne w wywozie (oblicza się w oparciu o przepisy podatkowe),

113 - podatek obrotowy pobierany przez urzędy celne w przywozie (oblicza się w oparciu o przepisy podatkowe),

115 - opłaty manipulacyjne (wielkość sumaryczna).

Oblicza się je w polu B zgodnie z rozporządzeniem Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz. U. Nr 61, poz. 357), a w przypadku braku miejsca - na odwrocie pierwszej strony formularza SAD w polu E/J. Sumę tych opłat wpisuje się w polu 47 w formularzu SAD.

813 - podatek od wartości dodanej (od wartości towarów i usług).

Podstawa opłaty - podać wartość, od której oblicza się cło i podatki; przy ustaleniu przez urząd celny innej niż deklarowana podstawy opłaty należy dokonać odpowiedniej korekty w polu 46.

Stawka (w procentach) - podać wysokość stawki celnej, która ma być zastosowana do deklarowanej pozycji taryfowej po ewentualnym uwzględnieniu preferencji celnych, oraz wysokość stawki podatku.

Kwota - podać wysokość naliczonej kwoty cła, podatku i opłat manipulacyjnych (w tys. zł).

Metoda płatności (kolumna MP) - podać jednoliterowy symbol, który informuje, w jaki sposób zostanie uregulowana opłata (cło, podatek itp) według poniższego wykazu:

A - natychmiastowa płatność gotówką lub papierem wartościowym, np. czek,

D - natychmiastowa płatność zapisana w ciężar rachunku gotówkowego, np. przelew,

F - płatność odroczona,

G - płatność odłożona - system VAT,

H - towary importowane w imieniu zarejestrowanego odbiorcy VAT,

L - płatności pod zabezpieczenie lub potrącenie, np. weksel,

M - zabezpieczenie zawierające depozyt gotówkowy,

N - zabezpieczenie przez indywidualny depozyt gotówkowy,

P - zabezpieczenie z konta gotówkowego agenta,

R - różne metody płatności,

S - zabezpieczenie przez gwarancję indywidualną (upoważnienie stałe),

U - ustawowe zwolnienie od cła i innych płatności,

V - zabezpieczenie z konta gwarancyjnego importera,

W - zabezpieczenie pod obligacje ogólne agenta,

X - zabezpieczenie pod obligacje ogólne eksportera/importera,

Y - zabezpieczenie pod zwykłe obligacje,

Z - zabezpieczenie pod zobowiązanie.

W przypadku wpłaty gotówkowej kasa może umieszczać swe adnotacje "zapłacono gotówką", pieczęć z datownikiem, sumę wpłaty (w tym słownie) - w polu B lub E/J.

W przypadku stosowania formularza SAD BIS, w polu 47 formularza SAD należy podać dane sumaryczne, to jest łączną wartość kolumny "kwota" ze wszystkich załączonych formularzy SAD BIS dla poszczególnych typów należności w kolumnie "typ".

Jeśli w jednej dostawie zastosowano kilka metod płatności natychmiastowych, np. część zobowiązań pokryto z wcześniej złożonego depozytu gotówkowego, część czekiem, a pozostałą część gotówką - należy w kolumnie MP przy sumarycznie podanej wartości należności wpisać literę "R" jako "różne", a w polu B lub E/J podać wysokość kwoty i odpowiednie symbole literowe zastosowanej metody płatności.

Przykład: Jeśli przy sumarycznej wielkości 100.000 tys. zł (z pola 47) uregulowanie należności nastąpiło za pomocą:

- depozytu gotówkowego w wysokości 50.000 tys. zł

- przelewem bankowym w wysokości 20.000 tys. zł

- gotówką w wysokości 30.000 tys. zł

to w polu B należy wpisać:

50.000 tys. - M,

20.000 tys. - D,

30.000 tys. - A.

W przypadku odprawy czasowej w kolumnie MP należy wpisać symbol F.

Jeśli uzyskano zwolnienie od cła, wówczas należy wpisać w kolumnie MP symbol U, a w polu B lub E/J podać podstawę prawną tego zwolnienia.

Opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny z tytułu przekazania towaru do innego urzędu celnego, przeprowadzonej kontroli itp. należy wpisywać i potwierdzać w polu B lub E/J.

Pole 48 - Płatność odroczona

Wypełnia urząd celny tylko w przypadku pobrania zabezpieczenia przy odprawie czasowej i w przekazaniu towaru.

W przypadku przekazania, gdy pobrano zabezpieczenie (choćby w części), to w polu 50 należy podać jego wysokość i metodę uregulowania, np. weksel, gotówka. W tym przypadku w polu 48 należy wpisać symbol pobranego zabezpieczenia zgodny z wykazem metod płatności podanym w opisie pola 47.

Gdy zabezpieczenia nie pobrano, pole 48 należy pozostawić nie wypełnione, a w polu 50 zaznaczyć, że zabezpieczenie nie zostało pobrane.

Pole 49 - Skład celny/wolny obszar celny

Należy podać numer zezwolenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł na prowadzenie składu celnego. Na żądanie urzędu celnego fotokopię zezwolenia należy okazać do wglądu.

W przypadku wolnego obszaru celnego należy wpisać WOC i jego lokalizację.

Pole 50 - Gwarant

Wypełnia się obligatoryjnie w przewozie przez polski obszar celny oraz w przywozie przy przekazaniu towaru do odprawy do innego lub w ramach tego samego urzędu celnego.

Podaje się nazwę i adres jednostki, która jest gwarantem, oraz nazwę i numer gwarancji lub - w przypadku przekazania sprawy - imię, nazwisko, adres, numer dokumentu osobistego osoby zobowiązanej do dostarczenia towaru do urzędu celnego odprawy ostatecznej.

W przypadku przekazania, gdy pobrano zabezpieczenie (choćby w części), to w polu tym należy podać jego wysokość i metodę uregulowania, np. weksel, gotówka.

W tym przypadku w polu 48 należy wpisać symbol pobranego zabezpieczenia, zgodny z wykazem metod płatności podanym w opisie pola 47.

Gdy zabezpieczenia nie pobrano, pole 48 należy pozostawić nie wypełnione, a w niniejszym polu zaznaczyć, że zabezpieczenie nie zostało pobrane.

Przykładowy zapis:

- pobrano zabezpieczenie w wysokości ............... w formie ............. (w przypadku płatności odroczonych),

- zabezpieczenia nie pobrano .............

Pole 51 - Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraje)

Należy wypełniać fakultatywnie w wywozie z wykorzystaniem przejazdu tranzytowego.

W polu tym podaje się nazwy urzędu tranzytowego i symbol kraju według nazw podanych w wykazie dla pola 11, w którym ten urząd celny się znajduje.

W przywozie nie wypełnia się.

Pole 52 - Gwarancje tranzytowe nieważne na...........

W wywozie z wykorzystaniem tranzytu należy tu wymienić kraje, na które gwarancje tranzytowe są nieważne.

Ponadto podaje się tu rodzaj gwarancji tranzytowych, jakie ponosi gwarant wymieniony w polu 50 (np. TIR carnet nr..........).

W przywozie, w przypadku przekazania towaru do innego urzędu celnego lub w ramach tego samego urzędu celnego, urząd przekazujący wpisuje numer przyjęcia zgłoszenia zgodny z numerem w polu C.

Pole 53 - Urząd odbiorczy i kraj

Służy celom tranzytu i przekazania sprawy.

Podaje się tu nazwę urzędu celnego:

- w którym zostanie dokonana odprawa przywożonego towaru lub

- przez który towar zostanie wywieziony za granicę.

Pole 54 - Miejsce i data

Otrzymujący decyzję odprawy celnej potwierdza jej otrzymanie własnoręcznym podpisem, wpisując swoje dane: imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, datę (wpisaną w systemie: rok - miesiąc - dzień) i podpis. W przypadku przesłania decyzji pocztą, potwierdzeniem odbioru jest podpis na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru".

Pole 55 - Przeładunki (na karcie 4/5)

Należy wypełniać w przypadku zaistnienia opisanego niżej zdarzenia w tranzycie.

Pierwsze trzy linijki wypełnia się w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wymagające dokonania - podczas przewożenia towaru między urzędem nadawczym a urzędem odbiorczym - przeładunku towaru z jednego środka transportu na drugi lub z jednego kontenera do drugiego.

Pole podzielone jest na dwie części przeznaczone dla dwóch przypadków przeładunku.

W pierwszej linii każdej z części wpisuje się nazwę miejsca i kraju zdarzenia.

W drugiej linii wpisuje się numery rejestracyjne i symbol kraju rejestracji nowego środka transportu.

W trzeciej linii w kratce wpisuje się "1", jeśli towar jest przewożony w kontenerze, lub "0", jeśli towar nie jest przewożony w kontenerze. W dalszej części wpisuje się numer rejestracyjny nowego kontenera.

Operacja taka musi być potwierdzona przez odpowiednie władze lokalne w polu F, a informacja o tym przedstawiona przez przewożącego towar do wiadomości następnego urzędu celnego, w którym towar ma być przedstawiony do odprawy.

Pole 56 Inne zdarzenia podczas przewozu (na odwrocie karty 4/5)

Pole to wykorzystywane jest w tranzycie i służy do odnotowania takiej sytuacji, kiedy w trakcie przewozu towaru załadowanego na przyczepę lub naczepę zostaje zmieniony ciągnik. Wpisuje się wówczas numer rejestracyjny i kraj rejestracji nowego ciągnika.

Na poświadczenie przez odpowiednie władze takiego zdarzenia jest przewidziane pole G, ale nie jest ono konieczne.

Pole A - Urząd celny odprawy

Wypełnia jedynie urząd celny dokonujący odprawy towaru.

Pole to powinno zawierać następujące dane:

- trzynastoznakowy numer zgłoszenia celnego, który składa się z dwóch części: sześciocyfrowego kodu urzędu celnego, łamanego przez kolejny sześciocyfrowy numer porządkowy ewidencji odpraw celnych w przywozie lub w wywozie, a dla oddziałów i posterunków granicznych drogowych - przez kolejny numer ewidencji towarowej i samochodowych środków przewozowych w danym roku, np. 060110/000003 oznacza trzeci kolejny od początku roku numer ewidencji wniosków o wszczęcie postępowania celnego, prowadzonej przez posterunek celny drogowy w Kuźnicy;

- nazwę urzędu celnego odprawy;

- datę dokonania zgłoszenia celnego zapisaną w systemie rok - miesiąc - dzień.

Pole B - Elementy kalkulacyjne (opłaty manipulacyjne)

Przykładowe informacje, które celnik może tu wpisać:

- wymiar i rodzaj opłat manipulacyjnych (w tym za przekazanie towaru),

- zapłacono gotówką, data,

- w przypadku zwolnienia od cła lub podatku - jego podstawę (np. towary dla misji dyplomatycznych - art. 12 Prawa celnego),

- inne.

W przypadku braku miejsca w tym polu, pozostałe informacje należy wpisać w polu E/J na odwrocie karty 1/6 formularza SAD.

Pole C - Urząd celny przyjmujący zgłoszenie/wniosek o przekazanie

Wypełnia urząd celny przyjmujący wniosek.

Pole to powinno zawierać następujące dane:

- trzynastoznakowy numer, który składa się z dwóch części: sześciocyfrowego kodu urzędu celnego przyjmującego wniosek, łamanego przez kolejny sześciocyfrowy numer porządkowy ewidencji odpraw celnych w przywozie lub w wywozie, a dla oddziałów i posterunków granicznych drogowych - przez kolejny numer ewidencji towarowej i samochodowych środków przewozowych w danym roku; np. 060110/000003 oznacza trzeci kolejny od początku roku numer ewidencji wniosków o wszczęcie postępowania celnego prowadzonej przez posterunek celny drogowy w Kuźnicy;

- nazwę urzędu celnego przyjmującego wniosek;

- datę przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania celnego lub o przekazanie sprawy, zapisaną w systemie: rok - miesiąc - dzień.

Należy skreślić na formularzu niepotrzebne określenie pola.

Pole D (D/J) - Adnotacje urzędowe

W polu tym powinny znaleźć się następujące adnotacje urzędowe:

- decyzja o dopuszczeniu do:

- obrotu na polskim obszarze celnym,

- wywozu za granicę,

potwierdzona pieczęcią dokonującego odprawy z datą odprawy i jego własnoręcznym podpisem;

- informacja o zakresie i wyniku przeprowadzonej rewizji, pobranych próbkach, naliczonych opłatach manipulacyjnych itp.; informacje te można umieścić też na odwrocie karty 1/6 w polu E/J;

- w przypadku odprawy czasowej wpisuje się tu ostateczny termin, do którego towar ten musi być wywieziony lub do którego musi być przywieziony z zagranicy.

Pole E/J - Uwagi urzędu celnego (na odwrocie karty 1/6)

Pole to przeznaczone jest na dalszy ciąg uwag urzędów celnych, które nie mieszczą się w polu D/J.

Pole F - Poświadczenie odpowiednich władz (na karcie 4/5)

Wpisu dokonują odpowiednie władze lokalne, poświadczając autentyczność zdarzenia losowego z pola 55.

Pole G - Poświadczenie odpowiednich władz (na odwrocie karty 4/5)

Wpisu dokonują odpowiednie władze lokalne, potwierdzając tym zaistnienie zdarzenia opisanego w polu 56.

Pole H - Kontrola po dostarczeniu towaru (na odwrocie karty 4/5)

Nie należy wypełniać (dotyczy handlu w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej).

Pole I - Kontrola odbiorczego urzędu celnego

Stosuje się w tranzycie w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (na odwrocie karty 4/5) - nie należy wypełniać.

U dołu ostatniej strony karty 4/5 istnieje możliwość oderwania jej fragmentu, który służy jako potwierdzenie w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (nie należy wypełniać).

Na karcie 4/5 na pierwszej stronie są dwa pola nie numerowane. Pole umieszczone wyżej jest przeznaczone na potwierdzenie odbioru postanowienia o przekazaniu. Znajduje się w nim napis: "Potwierdzam odbiór postanowienia o przekazaniu".

Zgłaszający lub osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe wpisuje tu swoje dane: imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości, datę wpisaną w systemie: rok - miesiąc - dzień oraz własnoręczny podpis. W polu umieszczonym poniżej umieszcza się nazwę urzędu celnego, do którego przekazana została sprawa.

1 § 1a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 18 grudnia 1991 r. (M.P.91.47.333) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.