Wnioski i postulaty zgłoszone w kampanii wyborczej do Sejmu IX kadencji.

Monitor Polski

M.P.1986.11.69

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 kwietnia 1986 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 9 kwietnia 1986 r.
w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu IX kadencji.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po rozpatrzeniu informacji w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie kampanii wyborczej do Sejmu IX kadencji, stwierdza, że są one wyrazem akceptacji i aktywnego poparcia Deklaracji Wyborczej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, a zarazem konkretyzują i rozwijają jej treści. Wnioski i postulaty stanowią jedną z podstawowych form więzi Sejmu i pozostałych organów państwowych ze społeczeństwem. Więź ta zapewnia bezpośredni wpływ wyborców na działalność państwa, kształtowanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, województwa, miasta czy gminy. Wnioski i postulaty są wyrazem pogłębiającego się procesu demokratyzacji. Ich treść świadczy o wysokiej aktywności wyborców, o poczuciu współodpowiedzialności za losy kraju, o poparciu dla polityki socjalistycznej odnowy. Wyrażone w nich potrzeby i aspiracje społeczne oraz krytyka niedomagań i nieprawidłowości ukazują zarazem skalę nie zaspokojonych potrzeb i ogrom zadań stojących przed państwem i społeczeństwem.
Sejm z uznaniem stwierdza, że w okresie, jaki minął od dnia wyborów do Sejmu IX kadencji, wiele uczyniono dla realizacji wniosków i postulatów wyborczych. Złożyła się na to aktywność organów państwowych, organizacji społecznych i politycznych oraz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, wspierana inicjatywami obywatelskimi i czynami społecznymi. Jednocześnie ugruntowuje się w społeczeństwie świadomość, że tempo i zakres realizacji wniosków i postulatów o charakterze inwestycyjnym i socjalno-bytowym uzależnione są przede wszystkim od pracy, gospodarności, oszczędności, od efektów gospodarczych osiąganych w kraju, w poszczególnych województwach, miastach czy gminach. W toku ogólnonarodowej debaty poprzedzającej X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz w czasie prac nad narodowym planem społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990 dokonywana będzie konfrontacja zgłoszonych wniosków i postulatów z aktualnymi możliwościami oraz określona zostanie dalsza perspektywa realizacji części wniosków w późniejszym okresie. Ważnym zadaniem będzie uzyskanie społecznej akceptacji dla tych ustaleń.

Sejm zaleca rządowi oraz organom administracji państwowej wszystkich stopni pełne wykorzystanie istniejących oraz nowo powstających rezerw i możliwości dla realizacji w coraz szerszym zakresie wniosków i postulatów wyborczych. Niezwłocznie powinny być realizowane wnioski ujawniające braki i uchybienia we wszelkiego rodzaju działalności społecznej i gospodarczej.

Sejm zwraca się do rad narodowych wszystkich stopni, do radnych i działaczy samorządu terytorialnego o dalsze działania mające na celu wdrożenie wniosków i postulatów wyborczych oraz o systematyczną kontrolę ich realizacji.

Związki zawodowe, organy samorządowe, organizacje i stowarzyszenia społeczne powinny stwarzać warunki sprzyjające wdrażaniu wniosków i postulatów wyborczych poprzez aktywizowanie poszczególnych środowisk i wyzwalanie społecznych inicjatyw. Szczególną rolę spełnia w tym zakresie Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.

Sejm zobowiązuje komisje sejmowe oraz wojewódzkie zespoły poselskie do systematycznej kontroli realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych przez wyborców; posłowie, wykonując swój konstytucyjny obowiązek ścisłej więzi z wyborcami, powinni szeroko informować społeczeństwo o realizacji zgłoszonych wniosków i postulatów.

Sejm zleca Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzanie kontroli realizacji wniosków i postulatów wyborczych oraz przedstawianie w tym zakresie stosownych informacji Sejmowi.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej postanawia rozpatrzyć w połowie kadencji stan realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu IX kadencji.