Monitor Polski

M.P.2018.1068

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2014 r.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej,
podpisane w Warszawie z dnia 21 marca 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Włoskiej, ZLuane dalej razem "Umaujiającymi się Stronami" bądź z osobna "Umawiającą się Stroną"; Potwierdzając siuoje zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych; Pragnąc zwiększyć współpracę obronną w kontekście Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

Żywiąc przekonanie, że dwustronna współpraca obronna przyczyni się do lepszego zrozumienia swoich trosko bezpieczeństwo i wzmocni ich zdolności obronne; Wyrażając chęć prowadzenia wzajemnie korzystnej współpracy obronnej opartej na zasadach wzajemnego szacunku, zaufania i uznania interesów;

Mając na względzie postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., zwanej dalej "NATO SOFA";

Kierując się celami i zasadami Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 października 1991 r.;

Biorąc pod uwagę postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.;

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1.

Zasady ogólne

1.  Umawiające się Strony będą działać zgodnie z ich wewnętrznym ustawodawstwem i międzynarodowymi zobowiązaniami w celu wspierania, ułatwiania i rozwijania współpracy obronnej na zasadzie wzajemności.
2.  Organami odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego Memorandum o Porozumieniu, zwanego dalej "Memorandum", są:
- Minister Obrony Narodowej i minister właściwy w sprawach gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ministerstwo Obrony w imieniu Republiki Włoskiej.
ARTYKUŁ  2.

Definicje

Dla celów niniejszego Memorandum:

1) "Personel wojskowy" oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej;
2) "Personel cywilny" oznacza pracowników Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej;
3) "Strona wysyłająca" oznacza Umawiającą się Stronę wysyłającą swój personel wojskowy lub cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Włoskiej zgodnie z postanowieniami niniejszego Memorandum;
4) "Strona przyjmująca" oznacza Umawiającą się Stronę przyjmującą personel wojskowy lub cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszego Memorandum.
ARTYKUŁ  3.

Obszary współpracy

Współpraca między Umawiającymi się Stronami może obejmować następujące obszary:

1) doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa;
2) organizację sił zbrojnych, strukturę jednostek wojskowych jak również politykę kadrową i zarządzanie kadrami;
3) wykonywanie postanowień międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
4) udział w misjach pokojowych i humanitarnych oraz innych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych dotyczących wspierania pokoju;
5) edukację i szkolenie wojskowe;
6) kwestie policji wojskowej;
7) nauki i badania wojskowe;
8) wojskową geografię, hydrografię i meteorologię;
9) wojskowe służby medyczne;
10) historię wojskowości, łącznie z muzeami wojskowymi i wymianą eksponatów;
11) bojowe służby poszukiwawczo-ratownicze;
12) wsparcie logistyczne na potrzeby sił zbrojnych;
13) zagadnienia prawne w dziedzinie obronności;
14) zastosowanie wojskowych systemów informatycznych i technologii komunikacyjnych;
15) ochronę środowiska w odniesieniu do zanieczyszczeń wynikających z działań jednostek wojskowych;
16) przemysły obronne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej;
17) inicjatywy w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, łącznie z dostawami uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz sił zbrojnych, badaniami i rozwojem, konserwacją, remontami i modernizacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
ARTYKUŁ  4.

Formy współpracy

Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie prowadzona, między innymi, w następujących formach:

1) spotkania ministrów właściwych do spraw obrony i ich przedstawicieli, w których z Rzeczypospolitej Polskiej będą uczestniczyli także przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli będą poruszane zagadnienia, o których mowa w artykule 3 punkty 16-17;
2) wymiana doświadczeń na szczeblu eksperckim;
3) udział personelu wojskowego i cywilnego w szkoleniach, ćwiczeniach wojskowych, studiach i kursach;
4) doradztwo fachowe i wsparcie, w szczególności w badaniach i rozwoju, remontach i renowacji uzbrojenia i sprzętu na potrzeby sił zbrojnych;
5) udział personelu wojskowego i cywilnego w misjach i operacjach, o których mowa w artykule 3 ustęp 4;
6) wymiana informacji, publikacji i materiałów szkoleniowych;
7) organizacja i udział w imprezach kulturalnych i sportowych.
ARTYKUŁ  5.

Propozycje przedsięwzięć

Propozycje szczegółowych przedsięwzięć przeprowadzanych w ramach współpracy będą składane i uzgadniane poprzez właściwych attaches wojskowych.

ARTYKUŁ  6.

Kwestie finansowe

1.  Finansowanie wizyt w ramach przedsięwzięć współpracy będzie przeprowadzane zgodnie z następującymi zasadami:
1) Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:
a) podróży do terytorium Strony przyjmującej i z powrotem;
b) wyżywienia i zakwaterowania;
c) wymaganego ubezpieczenia osobowego, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i od nieszczęśliwych wypadków;
2) Strona przyjmująca zapewni i pokryje koszty transportu wewnętrznego i przedsięwzięć kulturalnych podczas wizyty.
2.  Strona przyjmująca zapewni wojskowemu i cywilnemu personelowi Strony wysyłającej, a także pracownikom ministerstwa właściwego do spraw gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej pierwszą pomoc medyczną zgodnie z właściwym ustawodawstwem wewnętrznym.
3.  Zasady finansowania studiów w szkołach wojskowych, ćwiczeń wojskowych i wojskowych operacji zagranicznych będą określane w odrębnych porozumieniach i umowach.
ARTYKUŁ  7.

Status prawny personelu

Do statusu prawnego wojskowego i cywilnego personelu Strony wysyłającej podczas pobytu na terytorium Strony przyjmującej, łącznie z kwestią odpowiedzialności, mają zastosowanie postanowienia NATO SOFA.

ARTYKUŁ  8.

Wzajemna ochrona informacji niejawnych

Wzajemna ochrona informacji niejawnych wymienianych w związku z niniejszym Memorandum będzie wykonywana zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.

ARTYKUŁ  9.

Rozstrzyganie sporów

Spory powstałe w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszego

Memorandum będą rozstrzygane wyłącznie przez Umawiające się Strony poprzez dwustronne konsultacje i negocjacje.

ARTYKUŁ  10.

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsze Memorandum wejdzie w życie 30 dni po otrzymaniu późniejszej z dwóch notyfikacji, w których Umawiające się Strony wzajemnie poinformują się o wypełnieniu ich wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Memorandum.
2.  Niniejsze Memorandum zawiera się na czas nieokreślony. Może być ono wypowiedziane przez Umawiające się Strony w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku niniejsze Memorandum wygaśnie 180 dni po otrzymaniu takiej notyfikacji przez drugą Umawiającą się Stronę.
3.  Niniejsze Memorandum może być zmienione w każdym czasie za wzajemną zgodą Umawiających się Stron. W takim przypadku ustęp 1 będzie stosowany odpowiednio. Sporządzono iu Warszawie dnia 21 marca 2012 r. tu dwóch oryginałach, każdy w językach polskim, włoskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uznany za rozstrzygający.