Właściwość Państwowej Komisji Cen w zakresie ustalania taryf i opłat za usługi rzemieślnicze świadczone ludności.

Monitor Polski

M.P.1956.37.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1956 r.

ZARZĄDZENIE NR 114
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 1956 r.
w sprawie właściwości Państwowej Komisji Cen w zakresie ustalania taryf i opłat za usługi rzemieślnicze świadczone ludności.

Na podstawie § 5 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski Nr A-57, poz. 722 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Taryfy i opłaty za usługi świadczone ludności zarówno przez przedsiębiorstwa i instytucje uspołecznione, jak i osoby nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej - nie zastrzeżone do właściwości Rady Ministrów - ustala Państwowa Komisja Cen przy Radzie Ministrów.
Uchyla się zarządzenie nr 135 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1953 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła ustalania niektórych opłat (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-94, poz. 1307 i z 1955 r. Nr 34, poz. 325).
Do czasu ustalenia przez Państwową Komisję Cen nowych opłat za usługi świadczone na rzecz ludności pozostają w mocy dotychczasowe opłaty ustalone przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 1956 r.