Monitor Polski

M.P.2018.1211

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "TWORZENIE WITRYN INTERNETOWYCH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Tworzenie witryn internetowych

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat ważny 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Tworzenie witryn internetowych" jest przygotowana do samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania witryny internetowej w warstwie elementów obsługiwanych przez przeglądarki internetowe (front-end), wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript. Pracuje na gotowych plikach graficznych i multimedialnych, niemniej jest gotowa do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w podstawowym zakresie. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców. Osoba posiadająca kwalifikację potrafi również - w podstawowym zakresie - prowadzić prace w zakresie technologii serwerowych: bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS). Uruchamia witrynę na serwerze i przeprowadza testy funkcjonalne, a w razie potrzeby - usuwa błędy. Jest również przygotowana do szkolenia klientów z obsługi witryny. Po uruchomieniu wersji produkcyjnej witryny monitoruje jej prawidłowe działanie i dba o jej bezpieczeństwo. Na życzenie klienta wprowadza poprawki i modyfikacje do projektu.

Zestaw 1. Planowanie witryny
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Analizuje wymagania klienta dotyczące witryny i sugeruje rozwiązania- ustala przeznaczenie witryny, w szczególności charakter wizytówkowy, sprzedażowy, kontaktowy, produktowy, marketingowy lub usługowy;

- opracowuje dokument, w którym opisuje wymagania klienta dotyczące funkcjonalności i oprawy graficznej witryny, w tym kolorystyki i stylu, w szczególności biznesowego lub nieformalnego;

- proponuje rozwiązania odpowiadające potrzebom klienta i uwzględniające dobre praktyki User Experience, w tym umieszczania kluczowych elementów witryny;

- szacuje liczbę godzin potrzebną do wykonania zadania;

- planuje wykorzystanie innych zasobów do stworzenia witryny (z zewnątrz i wewnątrz przedsiębiorstwa).

Określa funkcjonalności witryny- tworzy mapę witryny odzwierciedlającą strukturę i funkcjonalności witryny, w tym bloki witryny, elementy nawigacyjne i elementy funkcjonalne witryny, w szczególności formularze i przyciski;

- określa role użytkowników oraz ich uprawnienia jako użytkownika zalogowanego, redaktora lub moderatora;

- uzgadnia z klientem wersję ostateczną i nanosi poprawki.

Tworzy makietę witryny- przedstawia oczekiwania klienta grafikowi i weryfikuje propozycję grafika pod względem zgodności z oczekiwaniami klienta;

- samodzielnie wyszukuje dostępne szablony i elementy graficzne niezbędne do utworzenia witryny;

- omawia podstawowe zasady dotyczące praw autorskich przy wykorzystywaniu elementów graficznych, tekstów i innych elementów witryny;

- prezentuje makietę witryny klientowi, w tym w postaci pokazu slajdów.

Wybiera hosting i domenę- porównuje dostępne oferty firm hostingowych zgodnie z wybraną technologią spełniającą specyfikację witryny;

- formułuje argumenty przemawiające za wykorzystaniem proponowanego rozwiązania;

- proponuje nazwę witryny (domenę) dostosowaną do nazwy firmy i profilu jej działalności z uwzględnieniem dobrych praktyk pozycjonowania witryn w wyszukiwarkach;

- omawia kwestie bezpieczeństwa, w tym celowość wykorzystania certyfikatu SSL do zabezpieczenia transmisji danych.

Wybiera technologię tworzenia witryny- wymienia dostępne technologie wykorzystywane przy tworzeniu witryn, w tym dostępne języki programowania, silniki baz danych i platformy programistyczne (frameworki);

- charakteryzuje przynajmniej jeden język programowania i przynajmniej jeden silnik baz danych i dobiera je do wskazanego przeznaczenia witryny;

- proponuje i uzasadnia optymalną technologię do potrzeb i budżetu klienta.

Zestaw 2. Tworzenie witryny
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Optymalizuje witrynę- optymalizuje kod, dostosowując go do popularnych wyszukiwarek, wykorzystując odpowiednie znaczniki HTML i proponując frazy kluczowe;

- optymalizuje kod z uwzględnieniem różnych urządzeń i rozdzielczości (responsywność);

- waliduje witrynę pod kątem obowiązujących standardów W3C;

- dostosowuje kod do wytycznych WCAG w aktualnej wersji;

- przygotowuje scenariusze testów funkcjonalności witryny;

- przeprowadza testy funkcjonalności witryny;

- wskazuje warunki uwzględnienia uwag klienta do testowej wersji witryny, w tym kwestie techniczne, wizualne, funkcjonalność.

Tworzy bazę danych witryny- posługuje się systemami zarządzania bazą danych;

- określa parametry bazy danych;

- tworzy i konfiguruje bazę danych.

Wykorzystuje System Zarządzania Treścią (CMS)- opisuje wymagania dla Systemu Zarządzania Treścią (CMS);

- konfiguruje i uruchamia System Zarządzania Treścią (CMS);

- wprowadza treści witryny, wykorzystując gotowy interfejs użytkownika i panel administracyjny;

- modyfikuje wygląd witryny pod względem szaty graficznej, wykorzystując technologie HTML, CSS i Javascript;

- rozróżnia rodzaje plików graficznych, w tym wektorowe i bitmapowe, i charakteryzuje ich właściwości, w tym transparencję;

- modyfikuje pliki graficzne zgodnie z potrzebami klienta;

- stosuje rozwiązania dostosowujące projekt do różnych urządzeń mobilnych;

- instaluje wtyczki i rozszerzenia w celu dostosowania witryny do ustalonej z klientem specyfikacji;

- zabezpiecza witrynę przed włamaniem i nieuprawnionym logowaniem się, w tym modyfikuje pliki startowe w tym zakresie oraz charakteryzuje przynajmniej 2 rodzaje wtyczek.

Zestaw 3. Uruchomienie witryny
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Konfiguruje serwer- konfiguruje parametry serwera zgodnie z wymaganiami witryny na serwerze docelowym;

- przenosi i uruchamia witryny na serwerze docelowym.

Przeprowadza testy funkcjonalne na serwerze- testuje działanie witryny na serwerze;

- nanosi poprawki w przypadku pojawienia się błędów.

Szkoli klienta w zakresie obsługi witryny- instruuje klienta w zakresie obsługi witryny;

- tworzy instrukcję obsługi witryny dla klienta zawierającą w szczególności mapę witryny, opis zastosowanej technologii oraz opis podstawowych funkcji Systemu Zarządzania Treścią (CMS - Content Management System).

Zestaw 4. Utrzymanie witryny
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Rozwiązuje problemy- identyfikuje źródła błędów w kodzie źródłowym za pomocą dowolnego walidatora;

- usuwa błędy.

Tworzy i odtwarza kopie zapasowe- wykonuje kopie zapasowe witryny;

- odtwarza witrynę na podstawie istniejącej kopii zapasowej.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Metody stosowane w walidacji

Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego. Test wiedzy przeprowadzany jest w ośrodku egzaminacyjnym przy pomocy elektronicznego systemu. Osobie egzaminowanej podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu.

W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Zasoby kadrowe - kompetencje osób przeprowadzających walidację

W procesie weryfikacji biorą udział:

1) operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu;

2) komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów, którzy przeprowadzają część praktyczną egzaminu.

Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego.

Operator systemu egzaminacyjnego musi spełniać poniższe wymagania:

1) wykształcenie minimum średnie;

2) znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;

3) umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

W części praktycznej weryfikację posiadania efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna, składająca się z minimum 2 egzaminatorów.

Każdy członek komisji walidacyjnej musi:

1) posiadać minimum wykształcenie średnie;

2) posiadać minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie programowania witryn internetowych;

3) przestrzegać wysokich standardów etyki zawodowej;

4) stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;

5) stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Instytucja walidująca stosuje rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację, w szczególności przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych".

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji

Stanowisko komputerowe powinno być wyposażone w:

1) system operacyjny z interfejsem graficznym;

2) połączenie z Internetem;

3) edytor graficzny;

4) pakiet oprogramowania biurowego;

5) edytor tekstu lub środowisko programistyczne;

6) przeglądarkę stron internetowych;

7) środowisko hostingowe zawierające serwer bazodanowy, serwer HTTP wyposażony w technologie webowe, w szczególności PHP, ASP;

8) klienta FTP.

Instytucja prowadząca walidację zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację przedstawia uzasadnienie decyzji.

Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja prowadząca walidację zapewnia wsparcie doradcy na etapie identyfikowania i na etapie dokumentowania posiadanych efektów uczenia się.

Doradca:

1) stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji;

2) zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się;

3) przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej;

4) zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego;

5) zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).