Włączenie kwalifikacji rynkowej "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do... - M.P.2023.54 - OpenLEX

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2023.54

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "SPORZĄDZANIE OCEN I EKSPERTYZ TECHNICZNYCH ORAZ WYCEN JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO SPORTU I REKREACJI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Okres ważności dokumentu 4 lata. Warunkiem przedłużenia ważności dokumentu na kolejny okres jest udokumentowanie wykonania co najmniej 8: ekspertyz technicznych, ustaleń wartości jednostek, ocen szkód, wycen napraw jednostek pływających w okresie ważności dokumentu.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Posiadacz kwalifikacji jest gotowy do sporządzania ekspertyz technicznych lub wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji. Jest gotowy również do opracowania kosztorysu budowy, remontu lub modernizacji jachtów, skuterów wodnych lub innych jednostek przeznaczonych do sportu i rekreacji, a w razie konieczności do jego korygowania i modyfikacji. W pracy posługuje się wiedzą techniczną z zakresu budowy, działania i wyposażenia jednostek pływających. Posługuje się również wiedzą z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego regulującego kwestie budowy i wyposażenia jednostek pływających, bezpieczeństwa żeglugi oraz poruszanie się po akwenach. Pracę wykonuje w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
Zestaw 1. Znajomość zasad nadzoru i identyfikacji jachtów
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Posługuje się wiedzą z zakresu podstaw prawnych dotyczących nadzoru i identyfikacji jachtów* omawia zapisy ustawy i rozporządzeń do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), a także w przypadku ich zmiany - akty je zastępujące;

* omawia zapisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807), a także w przypadku ich zmiany - akty je zastępujące;

* omawia zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających! skuterów wodnych i uchylającej dyrektywę 94/25/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 90 oraz Dz. Urz. UE L 297 z 13.11.2015, str. 9), a także w przypadku ich zmiany - akty je zastępujące;

* omawia zapisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604, 2185 i 2687) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także w przypadku ich zmiany - akty je zastępujące;

* omawia zapisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097 i 2642) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w odniesieniu do jachtów rekreacyjnych i komercyjnych, a także w przypadku ich zmiany - akty je zastępujące;

* omawia aktualne przepisy o bezpiecznym uprawianiu żeglugi w odniesieniu do rejonów żeglugi, w tym kwalifikacje załóg;

* omawia kategorie projektowe jednostek pływających;

* omawia aktualne przepisy towarzystw klasyfikacyjnych i innych w zakresie budowy kadłuba i omasztowania;

* omawia aktualne przepisy państwowe i zarządzenia dyrektorów urzędów morskich dotyczące wymagań, które muszą spełniać znajdujące się na jachcie środki i urządzenia ratunkowe oraz urządzenia nawigacyjne, sygnalizacyjne, radiokomunikacyjne;

* omawia zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. poz. 1423), a także w przypadku ich zmiany - akty je zastępujące;

* omawia aktualne przepisy będące podstawą rejestracji jachtów i innych jednostek pływających, identyfikacji, prowadzenia przeglądów oraz inspekcji na jachtach morskich i śródlądowych, a także w przypadku ich zmiany - akty je zastępujące.

2. Posługuje się wiedzą z zakresu postępowania podczas budowy, przebudowy, remontu i identyfikacji jachtu* omawia warunki budowy, przebudowy, remontu jachtu pod nadzorem;

* omawia dokumentację techniczną jachtu;

* omawia zasady nadzoru w czasie budowy jachtu;

* omawia zasady identyfikacji i pomiarów jachtu.

Zestaw 2. Budowa kadłuba i urządzeń kadłubowych
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Opisuje budowę kadłubów j achtów, skuterów wodnych i innych jednostek służących

do uprawiania sportu i rekreacji

* omawia konstrukcje i technologie budowy kadłubów - rozróżnia typy kadłubów;

* omawia proces zużywanie się kadłuba w zależności od warunków eksploatacji i zastosowanych materiałów konstrukcyjnych;

* omawia najczęściej występujące uszkodzenia kadłuba;

* omawia pojęcia: stateczność, pływalność i niezatapialność.

2. Charakteryzuje urządzenia kadłubowe* omawia konstrukcje urządzeń sterowych;

* omawia zabezpieczenie otworów pokładowych i zaburtowych;

* omawia budowę i działanie instalacji zęzowej;

* omawia system instalacji wodnej;

* omawia system instalacji wody czarnej i wody szarej.

Zestaw 3. Charakterystyka rodzajów napędów jednostek pływających z uwzględnieniem bezpieczeństwa ich użytkowania
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Opisuje zasady działania napędu mechanicznego i jego obsługę* omawia budowę i zasadę działania silnika spalinowego;

* omawia zasady montowania silników na jachtach, np. stacjonarne, zaburtowe;

* omawia sposób postępowania przy awarii silnika;

* omawia zasady bezpiecznej eksploatacji silników, w tym wentylowanie pomieszczeń, w których znajdują się silnik i zbiorniki paliwa;

* omawia wymagania związane z wyposażeniem stanowiska sterowania silnikiem;

* omawia wymagania dotyczące posadowienia silnika stacjonarnego w kadłubach wykonanych z różnych materiałów;

* omawia wymagania dotyczące instalacji paliwowych i zbiorników paliwa.

2. Charakteryzuje zasady działania napędu elektrycznego i jego obsługę* omawia zalety i wady napędu elektrycznego jednostek pływających;

* przedstawia budowę i zasady bezpiecznej eksploatacji silnika elektrycznego;

* omawia sposób postępowania przy awarii silnika elektrycznego;

* omawia zasady eksploatacji źródeł prądu elektrycznego, w tym ogniw elektrycznych.

3. Charakteryzuje osprzęt żaglowy* omawia podstawy konstrukcji i obliczeń wytrzymałościowych omasztowania i takielunku;

* omawia wymiarowanie omasztowania i takielunku;

* omawia elementy i układy takielunku stałego i ruchomego;

* omawia elementy i układy ożaglowania nowoczesnych oraz tradycyjnych jachtów żaglowych.

Zestaw 4. Klasyfikowanie wyposażenia jednostek pływających
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Opisuj e wyposażenie związane z utrzymaniem jachtu w ruchu* omawia wyposażenie maszynowe;

* omawia urządzenia elektryczne i źródła energii elektrycznej na jachcie.

2. Opisuje wyposażenie związane

z bezpieczeństwem żeglugi

* omawia wyposażenie nawigacyjne i radiokomunikacyjne jednostki pływającej w zależności od akwenu i rejonu pływania;

* omawia wyposażenie sygnałowe w zależności od akwenu i rejonu pływania;

* omawia wyposażenie ratunkowe, rodzaje środków ratunkowych, wymagane atesty;

* omawia wyposażenie służące ochronie przeciwpożarowej.

3. Opisuje wyposażenie związane z komfortem życia na jachcie* omawia rodzaje instalacji np. kuchennej, grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej na jachtach;

* omawia urządzenia bytowe.

Zestaw 5. Charakterystyka materiałów stosowanych w budowie i wyposażeniu jachtów
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Rozróżnia rodzaj e materiałów stosowanych do budowy jachtów* omawia rodzaje materiałów stosowanych do budowy kadłubów i wynikające z tego możliwe modyfikacje konstrukcji;

* omawia rodzaje materiałów stosowanych do budowy masztów i takielunku;

* omawia rodzaje materiałów stosowanych do konstrukcji żagli;

* omawia wymagania dotyczące projektowania materiałowego instalacji np. wodnych, paliwowych, olejowych.

2. Charakteryzuje czynniki zmieniające właściwości materiałów* omawia czynniki powodujące degradację materiałów stosowanych do budowy jednostek pływających;

* omawia wpływ wody na właściwości kadłubów zbudowanych z różnych materiałów;

* omawia proces zużycia kadłubów zbudowanych z różnych materiałów;

* omawia wpływ korozji metali na właściwości elementów z nich wykonanych.

Zestaw 6. Wycena eksploatacji, remontów i budowy jachtów
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Szacuje wartość jednostki pływającej* stosuje metody wycen wartości jachtu;

* sporządza ocenę wartości jachtu i ją uzasadnia;

* sporządza raport powypadkowy i wycenia szkody poniesione przez jacht z uwzględnieniem jego wyposażenia;

* określa koszty przywrócenia stanu technicznego jachtu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

2. Nadzoruje przebieg remontu jachtów, skuterów wodnych i innych jednostek służących

do uprawiania sportu i rekreacji

* przygotowuje harmonogram prac;

* ocenia stopień zaawansowania prac i wydatkowanie środków;

* ocenia zgodność z przepisami prowadzonych budowy lub remontu jachtu.

3. Opracowanie kosztorysu budowy jachtów, skuterów wodnych i innych jednostek służących do uprawiania sportu i rekreacji* przedstawia warunki budowy jednostki pływającej służącej do uprawiania sportu i rekreacji lub jej doposażenia;

* określa koszt budowy, remontu lub modernizacji jednostki pływającej służącej do uprawiania sportu i rekreacji;

* określa kosztorys budowy, remontu lub modernizacji jednostki pływającej służącej do uprawiania sportu i rekreacji.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1.1. Metody

Walidacja potwierdzająca wiedzę i umiejętności składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

Mogą być stosowane następujące metody:

* test teoretyczny;

* rozmowa z komisją (wywiad swobodny);

* obserwacja w warunkach symulowanych;

* obserwacja w warunkach rzeczywistych;

* analiza dowodów i deklaracji.

Dla osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy technicznego nadane przez właściwy związek sportowy dopuszcza się możliwość zaliczenia programu kwalifikacji (efektów uczenia się) poprzez analizę dowodów i deklaracji, czyli udokumentowania działań w zakresie wykonywania obowiązków rzeczoznawcy w okresie czterech lat poprzedzających przystąpienie do walidacji. Analiza dowodów i deklaracji (dobranych do efektów uczenia się, autentycznych, wystarczających i aktualnych) w rozmowie z komisją powinna potwierdzić (częściowo lub całkowicie) posiadaną wiedzę obejmującą zakładane kwalifikacją efekty uczenia się. Dla osób, które ukończyły studia na kierunkach kształcenia w zakresie okrętownictwa i budowy jachtów, możliwe jest potwierdzenie efektów uczenia się z zestawów 2, 3, 4 i 5 na podstawie świadectwa.

1.2. Zasoby kadrowe

Komisja walidacyjna składa się z minimum 3 osób. Każdy z członków komisji walidacyjnej powinien mieć:

* co najmniej wykształcenie wyższe;

* minimum 5-letni staż jako rzeczoznawca techniczny właściwego związku sportowego;

* w okresie 5 lat poprzedzających zasiadanie w komisji walidacyjnej wykonanych minimum 20 przeglądów jednostek pływających, zakończonych wystawieniem stosownego orzeczenia lub wycen, albo innych zaawansowanych czynności rzeczoznawcy.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Etap weryfikacji składa się z dwóch części. W pierwszej części za pomocą metody testu teoretycznego lub wywiadu swobodnego z komisją walidacyjną jest sprawdzana wiedza teoretyczna zawarta w zestawach efektów uczenia się 1-6. Osoby, które zaliczyły pierwszą część weryfikacji, mogą podejść do części praktycznej. Część praktyczna prowadzona jest za pomocą metody obserwacji w warunkach symulowanych lub obserwacji w warunkach rzeczywistych. Każdorazowo metody te połączone są z rozmową z komisją walidacyjną (wywiadem swobodnym). Instytucja certyfikująca musi zapewnić:

* salę do przeprowadzenia obu części walidacji;

* komputer z dostępem do Internetu oraz rzutnik, ekran, tablicę oraz środki do pisania na tablicy;

* jednostkę pływającą wyposażoną w napęd żaglowy i motorowy.

Przed każdą walidacją komisja walidacyjna przygotowuje zestawy zagadnień do obu jej części i określa warunki zaliczenia.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest:

1.1. wykształcenie wyższe na kierunkach: oceanotechnika (specjalność budowa okrętów), budowa jachtów, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, eksploatacja maszyn i urządzeń lub pokrewne, a także osoby posiadające wykształcenie wyższe inne niż wskazane powyżej i minimum 5-letnią praktykę zawodową związaną z szeroko pojętą techniką jachtową;

1.2. stopień żeglarski lub motorowodny nie niższy niż jachtowy sternik morski lub motorowodny sternik morski.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).