Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2022.21

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ ODZIEŻY" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Ważny bezterminowo
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży", zwaną

dalej "kwalifikacją rynkową", przygotowuje załogę zakładu, maszyny i prefabrykaty do rozpoczęcia procesu produkcji konkretnego zamówienia. Monitoruje i zgłasza problemy pojawiające się podczas procesu produkcji odzieży związane ze stanem liczbowym załogi, stanem technicznym maszyn, niedoborami prefabrykatów. Realizuje wewnątrzzakładowy przepływ prefabrykatów oraz koordynuje proces reklamacji prefabrykatów.

Zamykając proces produkcji odzieży, osoba ta przygotowuje gotowe wyroby odzieżowe do transportu oraz wylicza straty wynikające z błędów w procesie produkcji odzieży. Prowadząc działania logistyczne związane z produkcją odzieży, wykazuje się wysokim poziomem samodzielności i odpowiedzialności za ciągłość produkcji odzieży oraz niwelowanie skutków błędów zaistniałych w procesie produkcji odzieży. W swojej pracy osoba posiadająca kwalifikację rynkową współpracuje z innymi specjalistami w zakładzie, w tym między innymi z pracownikami odpowiedzialnymi za zarządza nie procesami technologicznymi w linii produkcyjnej, działem jakości oraz działem księgowości zakładu.

Zestaw 1
Przygotowanie procesu produkcji odzieży
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przygotowuje załogę

i maszyny

do rozpoczęcia procesu produkcji odzieży

- przydziela odpowiednią liczbę osób do konkretnej linii produkcyjnej,

- dobiera odpowiedni rodzaj i liczbę maszyn do konkretnej linii produkcyjnej.

Przygotowuje prefabrykaty do realizacji zamówienia- sporządza listę wszystkich prefabrykatów do uszycia 1 sztuki odzieży z danego zamówienia,

- przelicza ilości i sporządza listę zakupów prefabrykatów do realizacji zamówienia,

- przygotowuje zlecenie zakupu prefabrykatów potrzebnych do realizacji zamówienia,

- dostarcza liniom produkcyjnym niezbędne prefabrykaty do realizacji zamówienia.

Zestaw 2
Zabezpieczenie realizacji zamówień
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Monitoruje i zgłasza bieżące problemy ze stanem liczbowym załogi i stanem technicznym maszyn- zastępuje braki w załodze zakładu poprzez przeorganizowanie na stanowiskach pracy, - omawia sposoby rozwiązywania problemów związanych ze stanem technicznym maszyn.
Kontroluje stan ilościowy prefabrykatów oraz realizuje ich wewnątrzzakładowy przepływ- sprawdza stan magazynowy prefabrykatów w kontekście potrzeb realizacji zamówienia,

- na podstawie dokumentacji produktu sporządza listę brakujących prefabrykatów do bieżącej produkcji odzieży,

- zleca uzupełnienie zamówienia prefabrykatów do bieżącej produkcji odzieży,

- przygotowuje oraz przesyła kompletny zestaw prefabrykatów do bieżącej produkcji odzieży.

Koordynuje proces reklamacji prefabrykatów- odbiera reklamowany prefabrykat,

- przelicza reklamowane prefabrykaty,

- przekazuje reklamowane prefabrykaty do działu jakości zakładu.

Zestaw 3
Zamknięcie procesu produkcji odzieży
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przygotowuje gotowe wyroby odzieżowe do transportu- dobiera sposób pakowania gotowych wyrobów odzieżowych w zależności od rodzaju zamówienia,

- określa warunki transportowania gotowych wyrobów odzieżowych w zależności od rodzaju zamówienia.

Wylicza i odbiera straty wynikające z błędów w procesie produkcji odzieży- odbiera straty w postaci uszkodzonych poprodukcyjnych prefabrykatów i wadliwie uszytej odzieży,

- sporządza listę uszkodzonych poprodukcyjnych prefabrykatów i wadliwie uszytej odzieży,

- przekazuje informacje o stratach do odpowiednich osób.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Metody walidacji

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się z wykorzystaniem metody obserwacji w warunkach symulowanych uzupełnionej wywiadem swobodnym (rozmowa z komisją walidacyjną).

2. Zasoby kadrowe

Weryfikację posiadania efektów uczenia się przeprowadza komisja walidacyjna.

W skład komisji walidacyjnej wchodzą minimum 2 osoby, w tym przewodniczący komisji walidacyjnej i członek komisji walidacyjnej - asesor.

Przewodniczący komisji walidacyjnej musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem

tytułu inżyniera lub inżyniera magistra lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych, w programie których był przedmiot zawierający w nazwie wyrazy kluczowe: technologia odzieży, proces produkcji (np. "technologia wytwarzania odzieży", "organizowanie procesów produkcyjnych w branży odzieżowej") - dowodem może być wpis w indeksie lub suplemencie do dyplomu lub legitymowanie się dokumentem poświadczającym posiadanie kwalifikacji dotyczącej organizowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych lub posiadanie tytułu technika technologii odzieży lub technika przemysłu mody lub tytułu mistrza w zawodzie krawiec.

Członek komisji walidacyjnej - asesor musi spełniać następujące warunki:

- posiada minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dotyczących procesu organizacji produkcji w zakładzie odzieżowym,

- brał udział w minimum 5 egzaminach dotyczących branży modowej jako egzaminator lub członek komisji lub przygotowywał zadania egzaminacyjne,

- posiada minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w branży modowej,

- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera lub inżyniera magistra lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych, w programie których był przedmiot zawierający w nazwie wyrazy kluczowe: technologia odzieży, proces produkcji (np. "technologia wytwarzania odzieży", "organizowanie procesów produkcyjnych w branży odzieżowej") poświęcony organizacji procesu produkcji odzieży w szwalni - dowodem może być wpis w indeksie lub suplemencie do dyplomu lub legitymowanie się dokumentem poświadczającym posiadanie kwalifikacji dotyczącej organizowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych lub posiadanie tytułu technika technologii odzieży lub technika przemysłu mody lub tytułu mistrza w zawodzie krawiec.

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Do przeprowadzenia walidacji instytucja certyfikująca, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwana dalej "instytucją certyfikującą", musi zapewnić: pomieszczenia wyposażone w stoły i krzesła, narzędzia i przybory do pisania (kartki A4, długopis, kalkulator, pulę przykładowych dokumentacji wraz z prefabrykatami dotyczącymi zlecenia).

Na 1 osobę przystępującą do walidacji musi przypadać 1 komplet narzędzi, dokumentacji i prefabrykatów.

4. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca ma obowiązek zapewnić doradcę walidacyjnego w zakresie identyfikowania i dokumentowania

posiadania efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji rynkowej.

Nie określa się wymagań w zakresie metod identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

Doradca walidacyjny musi spełniać następujące warunki:

- posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze wytwarzania i produkcji odzieży,

- posiada udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie doradcze (minimum 3 lata) w zakresie zawodowym i personalnym w obszarze związanym z przemysłem mody,

- posługuje się metodami identyfikowania efektów uczenia się w zakresie kwalifikacji rynkowej,

- zna treść dokumentów, które są podstawą kształcenia i walidowania w obszarze wytwarzania i produkcji odzieży (podstawy programowe dla krawca i technika przemysłu mody, standardy egzaminacyjne obowiązujące w rzemiośle dla zawodu "krawiec" na poziomie czeladnika i mistrza, obowiązujące standardy kompetencji zawodowych związanych z odzieżownictwem i branżami pokrewnymi, aktualne przewodniki po zawodach, aktualne karty charakterystyk zagrożeń zawodowych),

- zna treść kwalifikacji z obszaru wytwarzania i produkcji odzieży funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i potrafi wskazywać różnice między nimi.

Instytucja certyfikująca zapewnia odpowiednie miejsce do pracy doradcy walidacyjnego z kandydatem, umożliwiające prywatność i spokojną, pogłębioną rozmowę z doradcą walidacyjnym.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Brak warunków
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).