Monitor Polski

M.P.2018.1214

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Projektowanie grafiki komputerowej
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat wydawany bezterminowo
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Projektowanie grafiki komputerowej" jest przygotowana do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku. Wykorzystując znajomość teoretycznych podstaw projektowania grafiki komputerowej, na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego. Pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich. Tworzy projekt graficzny i przygotowuje go do publikacji elektronicznej lub w formie druku. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

Zestaw 1. Planowanie projektu graficznego
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Analizuje wymagania zleceniodawcy dotyczące projektu graficznego i proponuje rozwiązania- proponuje formę, stylistykę, kolorystykę, format, elementy dodatkowe, materiał, typografię i strukturę projektu, w tym winietę lub top strony, menu, stopkę, rozkład tekstu i elementów graficznych, kompozycję publikacji w formie druku, uwzględniając otrzymane informacje o grupie docelowej, przeznaczeniu i wymaganiach dotyczących projektu, wymaganiach zleceniodawcy, formach dotarcia do odbiorcy oraz pożądanej reakcji odbiorcy;

- wymienia niezbędne elementy planu przeprowadzenia kampanii reklamowej lub promocyjnej (briefa) oraz omawia wpływ i sposób wykorzystania informacji zawartych w tym planie na projektowanie i wykonanie projektu graficznego;

- wymienia i omawia elementy systemu identyfikacji wizualnej;

- wskazuje materiały potrzebne do realizacji projektu, w tym możliwe do uzyskania od zleceniodawcy, w szczególności system identyfikacji wizualnej, zdjęcia i tekst;

- modyfikuje założenia projektu zgodnie z uwagami zleceniodawcy, uwzględniając możliwości wykonania zlecenia;

- szacuje liczbę godzin potrzebną do wykonania zadania;

- uzgadnia format plików przekazanych zleceniodawcy (pliki zamknięte lub edytowalne);

- określa liczbę dopuszczalnych wersji i modyfikacji projektu;

- sporządza notatkę, w której wyszczególnia zakres prac wymaganych do realizacji projektu;

- planuje wykorzystanie innych zasobów do stworzenia projektu (z zewnątrz i wewnątrz przedsiębiorstwa).

Omawia teoretyczne podstawy projektowania grafiki komputerowej- wymienia i charakteryzuje rodzaje grafiki (wektorowa i rastrowa);

- wymienia i charakteryzuje programy graficzne do grafiki wektorowej i rastrowej;

- rozróżnia i omawia elementy interfejsów programów graficznych, w tym dostępne narzędzia;

- wymienia sprzęt wspomagający tworzenie projektów graficznych;

- wymienia rodzaje kompozycji obrazów;

- wymienia i omawia zasady tworzenia kompozycji, w tym zasadę złotego podziału, perspektywy, symetrii, orientacji;

- omawia zasady stosowania typografii, w tym typy czcionek, formatowanie, tekst ozdobny i akapitowy;

- omawia teorię kolorów, w tym kolory podstawowe i pochodne, mieszanie barw, profile kolorów, podział, znaczenie i dobór barw;

- wymienia i charakteryzuje formy publikacji projektu graficznego, w tym stronę internetową, instalację, prezentację multimedialną, plakat, ulotkę, wizytówkę, baner, billboard, reklamę prasową, książkę;

- charakteryzuje aspekty techniczne publikacji stosowanych w Internecie, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne i rozdzielczości;

- charakteryzuje różnice w rozdzielczości obrazów wyświetlanych na różnych urządzeniach cyfrowych;

- charakteryzuje aspekty techniczne publikacji w formie druku, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne, rozdzielczości, formaty papieru, spady, marginesy i uszlachetnienia;

- omawia zasady prawidłowej kompozycji projektów graficznych na przykładzie strony internetowej;

- wymienia podstawowe techniki druku, w szczególności druk offsetowy, druk cyfrowy, sitodruk i termonadruk;

- charakteryzuje bieżące trendy i obowiązujące standardy tworzenia grafiki komputerowej oraz wskazuje źródła pozyskiwania informacji dotyczących rozwoju grafiki komputerowej;

- wskazuje możliwości poszerzania własnych umiejętności w zakresie projektowania graficznego.

Zestaw 2. Tworzenie projektu graficznego
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Pozyskuje materiały graficzne- wskazuje źródła darmowych i komercyjnych zasobów graficznych;

- korzysta z dostępnych na rynku portali przeznaczonych dla grafików, w tym z witryn internetowych dysponujących fotografiami, fontami, ikonami lub piktogramami oraz tekstami próbnymi;

- wyszukuje elementy i materiały graficzne niezbędne do wykonania projektu;

- omawia zasady dotyczące praw autorskich stosowanych przy wykorzystywaniu elementów graficznych, zdjęć, tekstów i innych elementów projektu;

- omawia zasady ochrony i przenoszenia praw autorskich do utworów wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245), w szczególności przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, ochrony autorskich praw osobistych oraz prawa i zasady eksploatacji utworu;

- pozyskuje treści od zleceniodawcy, weryfikując ich parametry techniczne pod względem zgodności z założeniami projektu i możliwościami ich wykorzystania;

- wskazuje możliwości poprawy jakości materiałów pozyskanych od zleceniodawcy.

Przygotowuje projekt do publikacji- sprawdza projekt i koryguje możliwe błędy;

- weryfikuje zgodność zawartości projektu z materiałami pozyskanymi od zleceniodawcy;

- przygotowuje pliki zgodnie z wymaganiami publikacji;

- zapisuje finalną wersję projektu w formacie spełniającym wymagania publikacji oraz zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawcą;

- wybiera sposób przekazania plików w zależności od ich rozmiaru i wymagań zleceniodawcy.

Przygotowuje projekt graficzny- ustala parametry charakterystyczne dla rodzaju projektu w zależności od tego, czy projekt będzie publikowany elektronicznie, czy w formie druku, w tym przestrzeń kolorystyczną i rozdzielczość projektu;

- tworzy layout projektu, w szczególności ustala format, wymiar, orientację, marginesy, spady, przestrzeń kolorystyczną i obszar roboczy;

- umieszcza elementy graficzne i tekstowe w projekcie;

- kadruje, poprawia jakość oraz retuszuje elementy graficzne;

- tworzy elementy graficzne wektorowe i rastrowe, w tym winiety lub topy strony, menu, stopki, ikony lub piktogramy i elementy ozdobne;

- transformuje i edytuje, w tym stosując filtry i przekształcenia, elementy graficzne wektorowe i rastrowe;

- wykonuje operacje na warstwach;

- formatuje tekst, w tym tekst ozdobny i akapitowy;

- zapisuje pliki poglądowe z kompozycją projektu graficznego w formacie dostępnym dla zleceniodawcy.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody stosowane w walidacji

Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego. Test wiedzy przeprowadzany jest w ośrodku egzaminacyjnym przy pomocy systemu elektronicznego. Osobie egzaminowanej podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

W przypadku egzaminu praktycznego kandydat wykonuje i omawia dwa projekty graficzne: projekt strony internetowej przeznaczonej do publikacji elektronicznej oraz projekt publikacji w formie druku.

1. Projekt strony internetowej przeznaczonej do publikacji elektronicznej jest tworzony w odpowiednim oprogramowaniu, w prawidłowym formacie oraz trybie kolorystycznym i zawiera:

1) elementy wektorowe, w szczególności logo oraz ikony lub piktogramy;

2) elementy rastrowe, w szczególności winietę lub top strony, menu strony, samodzielnie zaprojektowany baner graficzny, wykadrowane zdjęcia lub stopkę;

3) tekst ozdobny oraz akapitowy.

Projekt jest zapisany w odpowiednim formacie (plik otwarty) oraz jako prezentacja w ogólnodostępnym formacie graficznym.

2. Projekt publikacji w formie druku stanowi minimum dwustronicową publikację w formacie minimum A4, w szczególności folderu tematycznego lub ulotki. Projekt jest tworzony w odpowiednim oprogramowaniu, w prawidłowym formacie oraz trybie kolorystycznym i zawiera:

1) elementy wektorowe, w szczególności logo oraz elementy ozdobne;

2) elementy rastrowe, w szczególności zdjęcia lub grafiki;

3) tekst.

Projekt jest wyeksportowany do odpowiedniego formatu z zachowaniem zasad poprawności przygotowania do druku (spady, teksty w postaci wektorowej).

Zasoby kadrowe - kompetencje osób przeprowadzających walidację

W procesie weryfikacji biorą udział:

1) operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu;

2) komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów, którzy przeprowadzają część praktyczną egzaminu.

Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego.

Operator systemu egzaminacyjnego musi spełniać poniższe wymagania:

1) wykształcenie minimum średnie;

2) znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;

3) umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego, lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Weryfikację efektów uczenia się w części praktycznej prowadzi komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów.

Każdy członek komisji walidacyjnej musi:

1) posiadać minimum wykształcenie średnie;

2) posiadać minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania grafiki komputerowej;

3) stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;

4) stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Instytucja prowadząca walidację stosuje rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację, zwłaszcza przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji "Projektowanie grafiki komputerowej".

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji

Stanowisko komputerowe powinno być wyposażone w:

1) sprzęt komputerowy umożliwiający działanie edytorów graficznych;

2) system operacyjny z interfejsem graficznym;

3) połączenie z Internetem;

4) edytory graficzne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji;

5) pakiet oprogramowania biurowego;

6) przeglądarkę stron internetowych.

Instytucja prowadząca walidację zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację przedstawia uzasadnienie decyzji.

Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja prowadząca walidację zapewnia wsparcie doradcy na etapie identyfikowania i na etapie dokumentowania posiadanych efektów uczenia się.

Doradca:

1) stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji;

2) zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się;

3) zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego;

4) zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).