Monitor Polski

M.P.2018.522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PILOTOWANIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
PILOTOWANIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

5 lat

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Pilotowanie imprez turystycznych" jest gotowa do realizowania imprez turystycznych w imieniu organizatora. Opracowuje plan realizacji na podstawie programu imprezy turystycznej oraz kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej.

Pilotuje różne rodzaje imprez turystycznych, prowadząc trasę imprezy oraz przedstawiając uczestnikom informacje organizacyjne i krajoznawcze. W ramach powierzonych jej zadań współpracuje z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy turystycznej.

W trakcie realizacji imprezy gromadzi dokumenty potrzebne do jej rozliczenia. Sporządza raport z realizacji imprezy oraz rozliczenie poniesionych wydatków.

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do sprawowania opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej. Odpowiada za ich bezpieczeństwo i stosuje zasady zachowania się w przypadkach awaryjnych i konfliktowych. Wykonywanie powierzonych jej zadań wiąże z dbałością o realizację usług wynikających ze zobowiązań organizatora, a jednocześnie z troską o zasoby i renomę pracodawcy, z zachowaniem kultury osobistej, zasad etyki i savoir-vivre'u.

Zestaw 1. Przygotowanie realizacji imprezy turystycznej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej- weryfikuje informacje krajoznawcze pochodzące z różnych źródeł wiedzy adekwatne do rodzaju imprezy turystycznej i uczestników;

- gromadzi materiały (np. mapy i plany miast, zdjęcia, ryciny, nagrania audio i wideo);

- opracowuje materiały pomocnicze potrzebne do realizacji imprezy turystycznej

Opracowuje plan realizacji na podstawie programu imprezy turystycznej- omawia różnice między rodzajami imprez turystycznych;

- analizuje przedłożoną przez organizatora imprezy turystycznej dokumentację pod kątem możliwości realizacji imprezy i proponuje ewentualne zmiany;

- sporządza plan realizacji imprezy turystycznej dostosowany do jej rodzaju oraz uczestników, wykorzystując informacje dotyczące obiektów, usług lokalnych kontrahentów oraz atrakcji turystycznych stanowiących podstawę realizacji imprezy turystycznej

Zestaw 2. Prowadzenie imprezy turystycznej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Realizuje program imprezy turystycznej- prezentuje informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych;

- prowadzi trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy dostosowane do uczestników oraz warunków otoczenia;

- korzysta z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i systemów nagłośnienia;

- komunikuje się z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy (np. kierowcami, lokalnymi przewodnikami, pracownikami obiektów noclegowych);

- przekazuje dokumenty zgodnie z procedurami organizatora imprezy turystycznej

Kontroluje i nadzoruje przebieg imprezy turystycznej- omawia zasady realizacji świadczeń umownych zamówionych przez organizatora imprezy turystycznej u usługodawców;

- omawia zasady zapewniania świadczeń zastępczych;

- omawia zasady zachowania się w przykładowych sytuacjach awaryjnych;

- opisuje procedury reklamacyjne w przypadku braku zapewnienia usługi przez organizatora imprezy turystycznej lub jego kontrahenta lub dostarczenia jej w jakości i czasie innym niż ustalony

Sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej- wymienia zasady bezpiecznej realizacji imprezy turystycznej;

- instruuje grupę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie realizacji imprezy turystycznej;

- wymienia sposoby reagowania w sytuacjach zdarzeń losowych (np. kontakt z ubezpieczycielem, placówką dyplomatyczną, przewoźnikiem);

- omawia zasady postępowania w przykładowych sytuacjach trudnych i konfliktowych, które mogą wystąpić w czasie trwania imprezy turystycznej

Opracowuje rozliczenie realizacji imprezy turystycznej- wymienia dokumenty związane z rozliczeniem realizacji różnych typów imprez turystycznych;

- wskazuje elementy raportu z realizacji różnych typów imprez turystycznych;

- omawia sposoby rozliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją imprezy turystycznej

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Metody stosowane w walidacji
Na etapie weryfikacji muszą być wykorzystywane następujące metody weryfikacji: - test wiedzy (w formie pisemnej lub ustnej) oraz - obserwacja w warunkach symulowanych (np. prezentacja próbki pracy, case study, symulacja rozmowy z uczestnikiem imprezy turystycznej), z zastrzeżeniem, że umiejętność "Realizuje program imprezy turystycznej" musi być weryfikowana poprzez obserwację prowadzoną w naturalnych warunkach terenowych i obejmującą prowadzenie fragmentu trasy pieszej i autokarowej.
Zasoby kadrowe
Osoba projektująca walidację dla kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych" musi: - udokumentować posiadanie wyższego wykształcenia; - udokumentować wykonywanie zadań pilota wycieczek w ciągu minimum 10 lat bezpośrednio poprzedzających projektowanie walidacji; - udokumentować doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych" oraz weryfikowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z pilotowaniem imprez turystycznych (w tym prowadzeniu egzaminów w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej) poprzez przedłożenie między innymi umów o pracę, zlecenia, zaświadczeń, referencji; - udokumentować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu projektowania walidacji i stosowania metod walidacji zgodnych z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się; - aktualizować co najmniej raz na 5 lat posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu projektowania walidacji i stosowania metod walidacji, w tym weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się. Aktualizacja tych kompetencji musi być udokumentowana.
Walidację kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych" prowadzi Komisja złożona z trzech egzaminatorów uprawnionych do prowadzenia walidacji dla kwalifikacji. Listy egzaminatorów tworzą podmioty przeprowadzające walidację. Aby zostać wpisanym na listę egzaminatorów, należy: - udokumentować wykonywanie zadań pilota wycieczek w ciągu minimum 10 lat bezpośrednio poprzedzających wpis na listę egzaminatorów; - udokumentować doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych" oraz weryfikowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z pilotowaniem imprez turystycznych (w tym prowadzeniu egzaminów w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej);
- udokumentować wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu stosowania metod walidacji, a także weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się, zgodnych z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; - aktualizować co najmniej raz na 5 lat posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu stosowania metod walidacji, w tym weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się. Aktualizacja tych kompetencji musi być udokumentowana.
Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji
Walidacja składa się z części stacjonarnej i niestacjonarnej.
Podczas części stacjonarnej instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana do zapewnienia sali, w której kandydaci mają możliwość indywidualnej pracy.
Podczas części niestacjonarnej instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana zapewnić autokar potrzebny do poprowadzenia fragmentu trasy autokarowej.
Podczas całego egzaminu instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana zapewnić materiały kartograficzne, urządzenia do nawigacji i systemy nagłośnienia, z których mogą korzystać osoby przystępujące do egzaminu. Instytucja prowadząca walidację ma obowiązek ubezpieczenia uczestników egzaminu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).