Włączenie kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2017.704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986), zwanej dalej "ustawą", ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "MONTOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1Nazwa kwalifikacji rynkowejMontowanie stolarki budowlanej.
2Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowejCertyfikat.
3Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowejCertyfikat zachowuje ważność przez 10 lat od dnia jego wydania.
4Warunki przedłużenia ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowejNa trzy miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu, w celu przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 10 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, co najmniej trzy lata w zakresie co najmniej jednego z wyodrębnionych zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, w okresie dziesięciu lat od dnia wydania certyfikatu. W przypadku utraty ważności certyfikatu możliwe jest jego odnowienie pod warunkiem ponownego przystąpienia do walidacji.
5Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
6Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia sięPosiadacz kwalifikacji rynkowej posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami z zakresu montażu stolarki budowlanej oraz posługuje się narzędziami, maszynami i urządzeniami w pracach montażowych. Wykonuje montaż różnych typów stolarki budowlanej, takich jak okna zewnętrzne i drzwi balkonowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty.
7Kody składników opisów poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji1)Poszczególne efekty uczenia się w zestawach (umiejętności)Kryteria weryfikacji
8Zestaw 1. Montaż okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
8.1P3Z_WO

P3Z_UI

P2Z_KO

Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowycha) czyta dokumentację projektową w zakresie okien i drzwi balkonowych,

b) potrafi uzyskać dostęp i korzystać z norm i katalogów związanych z montażem okien i drzwi balkonowych,

c) posługuje się instrukcjami montażowymi,

d) wskazuje możliwości poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie stolarki budowlanej,

e) wymienia źródła informacji dotyczących technologii stosowanych w produkcji i montażu stolarki budowlanej.

8.2P3Z_WT

P3Z_WN

Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym oraz energooszczędnym oknom i drzwiom balkonowyma) wymienia podstawowe typy okien i drzwi balkonowych,

b) charakteryzuje parametry okien i drzwi balkonowych,

c) czyta etykiety i oznaczenia na oknach, potrafi je interpretować,

d) opisuje cechy charakterystyczne budowy drzwi i okien standardowych i energooszczędnych,

e) potrafi sklasyfikować okna na podstawie deklarowanych parametrów.

8.3P3Z_WN

P3Z_UN

Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien i drzwi balkonowycha) wskazuje niezbędne materiały i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowych,

b) posługuje się sprzętem do montażu okien i drzwi balkonowych.

8.4P3Z_UI

P3Z_UO

P2Z_KO

Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicya) wykonuje obmiar ościeży okiennych i drzwiowych,

b) identyfikuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe,

c) ocenia, czy zapewniona jest dostateczna szerokość szczeliny na obwodzie między ościeżem a ościeżnicą i czy jest miejsce na kliny dystansowe od dołu.

8.5P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

P3Z_KW

Wykonuje montaż ościeżnicya) charakteryzuje, jak powinny być rozmieszczone punkty mocowania na obwodzie ościeżnicy dla danego typu okien,

b) stosuje klocki podporowe i dystansowe,

c) wskazuje właściwe szerokości szczelin pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy w zależności od stosowanego uszczelnienia,

d) stosuje sposoby mocowania ościeżnicy w zależności od rodzaju montowanego okna i ościeża.

8.6P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Osadza skrzydło okna i drzwi balkonowych w ościeżnicya) osadza skrzydło okna i drzwi balkonowych w ościeżnicy,

b) rozróżnia podstawowe okucia stolarki budowlanej,

c) ocenia dokładność spasowania i domykania okna,

d) wykonuje regulację okna.

8.7P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje izolację termiczną połączenia ościeżnicy z ościeżema) charakteryzuje dostępne preparaty niezbędne do izolowania połączeń ościeżnicy z ościeżem,

b) opisuje podstawowe funkcje uszczelnienia pomiędzy ościeżem a ościeżnicą,

c) wykonuje izolację pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy.

8.8P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje izolację wewnętrzną i zewnętrzną połączenia ościeżnicy z ościeżema) charakteryzuje dostępne preparaty i inne elementy uszczelniające niezbędne do wykonania zewnętrznych i wewnętrznych połączeń ościeżnicy z ościeżem,

b) opisuje podstawowe funkcje uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych pomiędzy ościeżem a ościeżnicą,

c) wykonuje izolację zewnętrzną i wewnętrzną pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy.

8.9P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Montuje parapet wewnętrzny i zewnętrznya) definiuje funkcje parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w stolarce budowlanej,

b) opisuje, z jakich materiałów/komponentów wykonane są parapety wewnętrzne i zewnętrzne,

c) montuje parapety wewnętrzne i zewnętrzne,

d) opisuje zasady uszczelniania i izolowania parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

8.10P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżema) charakteryzuje dostępne preparaty niezbędne do wykonania wykończenia połączeń ościeżnicy z ościeżem,

b) wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem.

8.11P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje roboty związane z demontażem okien i drzwi balkonowycha) stosuje zasady bezpieczeństwa związane z demontażem okien i drzwi balkonowych,

b) charakteryzuje podstawowe elementy okien i drzwi balkonowych,

c) wykonuje demontaż poszczególnych elementów okien i drzwi balkonowych.

8.12P3Z_WO

P2Z_KO

Ocenia jakość wykonania robót montażowycha) stosuje podstawowe zasady montażu okien i drzwi balkonowych,

b) ocenia jakość wykonania robót montażowych w odniesieniu do podstawowych zasad i wymagań,

c) ocenia jakość robót wykończeniowych montażu okien i drzwi balkonowych.

8.13P3Z_WT

P3Z_UI

Wykonuje obmiar robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowycha) wykonuje obmiar ościeży okiennych i drzwiowych,

b) identyfikuje i stosuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe,

c) charakteryzuje graniczne odchyłki wymiarów otworów okiennych w murze budynku.

8.14P3Z_WO

P3Z_UN

P3Z_KP

P3Z_KW

Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu okien zewnętrznych i drzwi balkonowycha) wymienia i stosuje środki ochrony indywidualnej właściwe dla wykonywanych zadań zawodowych montażu okien i drzwi balkonowych,

b) omawia i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu okien zewnętrznych i drzwi balkonowych,

c) omawia i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu okien zewnętrznych i drzwi balkonowych,

d) omawia i stosuje zasady ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu okien zewnętrznych i drzwi balkonowych,

e) powiadamia przełożonych w przypadku wystąpienia sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych podczas montażu okien zewnętrznych i drzwi balkonowych,

f) wymienia i omawia etapy montowania stolarki budowalnej, w których niezbędna jest współpraca z zespołem montażowym.

9Zestaw 2. Montaż okien dachowych
9.1P3Z_WO

P3Z_UI

Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien dachowycha) czyta dokumentację projektową w zakresie okien dachowych,

b) potrafi uzyskać dostęp i korzystać z norm i katalogów związanych z montażem okien dachowych,

c) wymienia podstawowy asortyment okien dachowych,

d) charakteryzuje rodzaje okien dachowych,

e) posługuje się instrukcjami montażowymi okien dachowych.

9.2P3Z_WT

P3Z_WN

Charakteryzuje podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym i energooszczędnym oknom dachowyma) wymienia parametry okien dachowych,

b) wymienia podstawowy asortyment okien dachowych,

c) charakteryzuje rodzaje okien dachowych,

d) czyta etykiety i oznaczenia na oknach dachowych, potrafi je interpretować,

e) wymienia cechy charakterystyczne budowy standardowych okien dachowych oraz energooszczędnych,

f) potrafi sklasyfikować okna dachowe na podstawie deklarowanych parametrów.

9.3P3Z_WN

P3Z_UN

Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowycha) wymienia niezbędne materiały i narzędzia do montażu okien dachowych,

b) posługuje się sprzętem do montażu okien dachowych.

9.4P3Z_UI

P3Z_UO

P2Z_UN

P3Z_WN

Przygotowuje otwór montażowy do montażu okien dachowycha) przygotowuje miejsce na otwór montażowy w zależności od rodzaju okna i szerokości rozstawu krokwi,

b) przygotowuje miejsce na otwór montażowy poprzez wykonanie nadbitek i wymianów,

c) omawia i identyfikuje dozwolone tolerancje wymiarowe przy przygotowaniu otworu montażowego,

d) wycina otwór montażowy w folii dachowej,

e) wycina istniejące łaty dachowe w obszarze otworu montażowego.

9.5P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje montaż ościeżnicya) wymienia sposoby mocowania ościeżnicy w zależności od rodzaju montowanego okna,

b) charakteryzuje, jak powinny być rozmieszczone punkty mocowania na obwodzie ościeżnicy dla danego typu okien,

c) przygotowuje ościeżnicę do montażu,

d) mocuje ościeżnicę do krokwi,

e) mocuje ościeżnicę do łaty,

f) potrafi wypoziomować ościeżnicę.

9.6P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje montaż skrzydła okna dachowegoa) omawia sposoby montażu skrzydła okna dachowego w ościeżnicy,

b) osadza skrzydło okna dachowego w ościeżnicy,

c) wylicza podstawowe okucia okien dachowych.

9.7P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

P2Z_KO

Reguluje ustawienie okna dachowegoa) omawia wymagania w zakresie spasowania i domykania okna dachowego,

b) ocenia dokładność spasowania i domykania okna dachowego,

c) reguluje okno dachowe,

d) stosuje podstawowe przyrządy niezbędne do regulacji okna dachowego,

e) sprawdza szczeliny wzdłuż krawędzi pionowych okna i umie dokonać korekty przy nieprawidłowościach.

9.8P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje obróbkę wewnętrzną okna dachowegoa) charakteryzuje dostępne preparaty i inne elementy uszczelniające niezbędne do wykonania wewnętrznych połączeń ościeżnicy z ościeżem,

b) wykonuje montaż rynienki do odprowadzania wody,

c) mocuje folię dachową wokół okna,

d) potrafi stosować szpalety okienne w celu wykonania wykończenia wewnętrznego okna.

9.9P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Montuje kołnierz uszczelniającya) charakteryzuje budowę kołnierza uszczelniającego,

b) montuje poszczególne elementy kołnierza uszczelniającego.

9.10P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje obróbkę zewnętrzną okna dachowegoa) omawia zasady obróbki zewnętrznej okna dachowego,

b) przygotowuje kliny uszczelniające, aby nie przeszkadzały w układaniu pokrycia dachowego,

c) układa pokrycie dachowe wokół okna.

9.11P3Z_WO

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje roboty związane z demontażem okien dachowycha) wymienia zasady demontażu okien dachowych,

b) charakteryzuje podstawowe elementy okien dachowych,

c) stosuje zasady bezpieczeństwa przy pracach związanych z demontażem,

d) demontuje w odpowiedniej kolejności poszczególne elementy okna dachowego.

9.12P3Z_WO

P2Z_KO

Ocenia jakość wykonania robót montażowycha) stosuje podstawowe zasady montażu okien dachowych,

b) ocenia jakość wykonania robót montażowych w odniesieniu do podstawowych zasad i wymagań,

c) ocenia jakość robót wykończeniowych montażu okien dachowych.

9.13P3Z_WT

P3Z_UI

Wykonuje obmiar robót związanych z montażem okien dachowycha) wykonuje obmiar do montażu ościeżnicy okien dachowych,

b) charakteryzuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe.

9.14P3Z_WO

P3Z_UN

P3Z_KP

Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu okien dachowycha) wymienia i stosuje środki ochrony indywidualnej właściwe dla wykonywanych zadań zawodowych montażu okien dachowych,

b) wymienia i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu okien dachowych,

c) omawia i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu okien dachowych,

d) omawia i stosuje zasady ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu okien dachowych,

e) powiadamia przełożonych w przypadku wystąpienia sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych podczas montażu okien dachowych.

10Zestaw 3. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
10.1P3Z_WO

P3Z_UI

Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznycha) czyta dokumentację projektową w zakresie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

b) potrafi uzyskać dostęp i korzystać z norm i katalogów związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

c) posługuje się instrukcjami montażowymi.

10.2P3Z_WT

P3Z_WN

Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym i energooszczędnym drzwiom zewnętrznym oraz wewnętrznyma) charakteryzuje podstawowe typy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

b) opisuje parametry drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

c) czyta etykiety i oznaczenia na drzwiach, potrafi je interpretować,

d) wymienia cechy charakterystyczne budowy drzwi standardowych i energooszczędnych,

e) potrafi sklasyfikować drzwi na podstawie deklarowanych parametrów.

10.3P3Z_WN

P3Z_UN

Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu drzwia) wskazuje niezbędne materiały i narzędzia do montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

b) posługuje się sprzętem do montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

10.4P3Z_WT

P3Z_UI

P3Z_UO

P2Z_KO

Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicya) wykonuje obmiar ościeży drzwiowych,

b) charakteryzuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe,

c) ocenia, czy zapewniona jest dostateczna szerokość szczeliny na obwodzie między ościeżem a ościeżnicą.

10.5P3Z_WO

P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje montaż ościeżnicya) charakteryzuje, jak powinny być rozmieszczone punkty mocowania na obwodzie ościeżnicy dla danego typu drzwi,

b) określa minimalne szerokości szczelin pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy,

c) charakteryzuje zakres i kolejność prac przy montażu ościeżnicy stałej,

d) charakteryzuje zakres i kolejność prac przy montażu ościeżnicy regulowanej,

e) mocuje ościeżnicę.

10.6P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Osadza skrzydło drzwi w ościeżnicya) osadza skrzydło drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w ościeżnicy,

b) charakteryzuje podstawowe okucia stolarki budowlanej dotyczące drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

10.7P3Z_WN

P3Z_UO

P2Z_KO

Wykonuje regulację położenia skrzydła drzwi w ościeżnicya) omawia wymagania w zakresie dopasowania skrzydła drzwi w ościeżnicy,

b) ocenia dokładność spasowania i domykania,

c) wykonuje regulację za pomocą zawiasów.

10.8P3Z_WZ

P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje izolację termiczną połączenia ościeżnicy z ościeżema) identyfikuje dostępne wyroby niezbędne do izolowania połączeń ościeżnicy z ościeżem,

b) definiuje podstawowe funkcje uszczelnienia pomiędzy ościeżem a ościeżnicą,

c) wykonuje izolację pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy.

10.9P3Z_WZ

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje izolację wewnętrzną i zewnętrzną połączenia ościeżnicy z ościeżema) charakteryzuje dostępne preparaty i inne elementy uszczelniające niezbędne do wykonania zewnętrznych i wewnętrznych połączeń ościeżnicy z ościeżem,

b) charakteryzuje podstawowe funkcje uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych pomiędzy ościeżem a ościeżnicą,

c) wykonuje izolację zewnętrzną i wewnętrzną pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy.

10.10P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Montuje progi w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznycha) charakteryzuje funkcje progów w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych,

b) opisuje z czego wykonane są progi,

c) przygotowuje otwór drzwiowy do montażu progu,

d) montuje progi w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych.

10.11P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżema) charakteryzuje dostępne preparaty niezbędne do wykonania wykończenia połączeń ościeżnicy z ościeżem,

b) wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem.

10.12P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje roboty związane z demontażem drzwia) stosuje zasady bezpieczeństwa związane z demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

b) charakteryzuje podstawowe elementy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

c) wykonuje demontaż poszczególnych elementów drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

10.13P3Z_WO

P2Z_KO

Ocenia jakość wykonania robót montażowycha) określa podstawowe zasady montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

b) ocenia jakość wykonania robót montażowych w odniesieniu do podstawowych zasad i wymagań,

c) ocenia jakość robót wykończeniowych montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

10.14P3Z_WT

P3Z_UI

P3Z_UO

Wykonuje obmiar robót związanych z montażem drzwia) wykonuje obmiar ościeży drzwiowych,

b) identyfikuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe,

c) wskazuje graniczne odchyłki wymiarów otworów drzwiowych w murze budynku.

10.15P3Z_WO

P3Z_UN

P3Z_KP

Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznycha) wymienia i stosuje środki ochrony indywidualnej właściwe dla wykonywanych zadań zawodowych montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

b) wymienia i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

c) omawia i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

d) omawia i stosuje zasady ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

e) powiadamia przełożonych w przypadku wystąpienia sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych podczas montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

11Zestaw 4. Montaż bram i krat
11.1P3Z_WO

P3Z_UI

Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu bram i krata) czyta dokumentację projektową w zakresie bram i krat,

b) potrafi uzyskać dostęp i korzystać z norm i katalogów związanych z montażem bram i krat,

c) posługuje się instrukcjami montażowymi.

11.2P3Z_WT

P3Z_WN

Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane typowym bramom i kratoma) wymienia podstawowe typy bram i krat,

b) charakteryzuje parametry bram i krat,

c) czyta etykiety i oznaczenia na bramach i kratach,

d) opisuje cechy charakterystyczne budowy bram i krat,

e) potrafi sklasyfikować bramy i kraty na podstawie deklarowanych parametrów.

11.3P3Z_WN

P3Z_UN

Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu bram i krata) charakteryzuje niezbędne materiały i narzędzia do montażu bram i krat,

b) posługuje się sprzętem do montażu bram i krat.

11.4P3Z_WN

P3Z_UI

P3Z_UO

P2Z_UN

P2Z_KO

Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicya) charakteryzuje wymagania w zakresie przygotowania ościeża do montażu ościeżnicy,

b) wykonuje obmiar ościeży bramowych,

c) wykonuje kontrolę otworu do montażu bram i krat,

d) identyfikuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe,

e) ocenia, czy zapewniona jest dostateczna szerokość szczeliny na obwodzie między ościeżem a ościeżnicą,

f) potrafi oczyścić, wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego otworu bramy.

11.5P3Z_WO

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje montaż ościeżnicya) zaznacza na otworze poziomy, na których montowane będą elementy ościeżnicy,

b) charakteryzuje zakres i kolejność prac przy montażu ościeżnicy,

c) łączy ze sobą poszczególne belki ościeżnicy,

d) osadza ościeżnicę w otworze ściany.

11.6P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Montuje prowadnice rolek bieżnycha) charakteryzuje zakres i kolejność prac przy montażu rolek bieżnych,

b) przygotowuje bramę do montażu rolek bieżnych,

c) wykonuje montaż rolek bieżnych.

11.7P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Montuje skrzydła bram lub segmenty skrzydeła) charakteryzuje zakres i kolejność prac przy montażu skrzydeł lub segmentów bramy,

b) przygotowuje bramę do montażu skrzydła lub segmentów,

c) osadza skrzydło bramy w ościeżnicy,

d) montuje segmenty bramy lub kraty.

11.8P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżema) charakteryzuje technologie wykonania wykończenia połączeń ościeżnicy z ościeżem,

b) stosuje dostępne preparaty niezbędne do wykonania wykończenia połączeń ościeżnicy z ościeżem,

c) wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem.

11.9P3Z_WN

P3Z_UO

P3Z_UN

Wykonuje roboty związane z demontażem bram i krata) stosuje zasady bezpieczeństwa związane z demontażem bram i krat,

b) charakteryzuje podstawowe elementy budowy bram i krat,

c) wykonuje demontaż poszczególnych elementów bram i krat.

11.10P3Z_WO

P2Z_KO

Ocenia jakość wykonania robót montażowycha) charakteryzuje podstawowe zasady jakości montażu bram i krat,

b) ocenia jakość wykonania robót montażowych w odniesieniu do podstawowych zasad i wymagań,

c) ocenia jakość robót wykończeniowych montażu bram i krat.

11.11P3Z_WT

P3Z_UI

P3Z_UO

Wykonuje obmiar robót związanych z montażem bram i krata) charakteryzuje graniczne odchyłki wymiarów otworów montażowych w murze budynku,

b) wykonuje obmiar ościeży bram i krat,

c) identyfikuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe.

11.12P3Z_WO

P3Z_UN

P3Z_KP

Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu bram i krata) wymienia i stosuje środki ochrony indywidualnej właściwe dla wykonywanych zadań zawodowych montażu bram i krat,

b) wymienia i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu bram i krat,

c) omawia i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu bram i krat,

d) omawia i stosuje zasady ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych podczas montażu bram i krat,

e) powiadamia przełożonych w przypadku wystąpienia sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych podczas montażu bram i krat.

12Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację1. Ogólne zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania walidacji

Podmioty przeprowadzające walidację opisują w formalnym dokumencie wszystkie etapy ustanowionego, wdrożonego i utrzymanego wewnętrznego programu, zapewniającego jakość procesu walidacji i certyfikacji. Podmioty przeprowadzające walidację, dokumentując wdrożony program walidacji i certyfikacji, zapewniają i uwzględniają w nim w szczególności:

a) kadrę składającą się z osób posiadających kompetencje z zakresu specyfiki kwalifikacji oraz kompetencje z zakresu tworzenia procesu walidacji, w tym wyniki przeprowadzonej oceny kompetencji,

b) plany szkoleń rozwijające kompetencje dysponowanej kadry,

c) wdrożone procedury zapewniające spójne administrowanie egzaminami z części teoretycznej i praktycznej,

d) wdrożone bezstronne, niezależne, uczciwe, wiarygodne i bezpieczne standardy i kryteria dokonywanej oceny formalnej i merytorycznej,

e) procedurę eliminującą potencjalne konflikty interesów pomiędzy egzaminatorami a osobami przystępującymi do procesu walidacji i certyfikacji i uczestniczącymi w tych procesach,

f) procedurę rozdzielającą proces nauczania/szkolenia od walidacji i certyfikacji osób,

g) bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych i samych egzaminów oraz złożenia wyjaśnień,

h) wyników działania egzaminatorów oraz wiarygodność ocen przez nich dokonywanych, w celu wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć,

i) dostępne oraz upublicznione standardy i kryteria w zakresie dokonywania oceny formalnej (np. prawidłowości złożonej dokumentacji) oraz w zakresie dokonywania oceny merytorycznej (np. dokumentowania efektów uczenia się).

2. Metody stosowane w walidacji

Walidacja obejmuje 2 etapy: część teoretyczną i praktyczną egzaminu. Egzaminy z części teoretycznej i praktycznej przeprowadza się w taki sposób, aby oceniać kompetencje, na podstawie programu oraz zgodnie z nim, wybranymi metodami: pisemną, ustną, z wykorzystaniem testu, zadań praktycznych, za pomocą obserwacji, symulacji lub innymi obiektywnymi metodami.

3. Zasoby kadrowe - kompetencje osób przeprowadzających walidację

Część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest przez zespół egzaminacyjny, w którego skład wchodzą:

a) asystent techniczny, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji, w tym poszczególne stanowiska egzaminacyjne przed egzaminem, oraz zapewnia poprawną funkcjonalność informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas egzaminu - o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację,

b) egzaminator, który nadzoruje przebieg egzaminu i ocenia wyniki testu, zgodnie z kryteriami weryfikacji.

W przypadku posiadania przez instytucję przeprowadzającą walidację i certyfikację wdrożonego systemu informatycznego do realizacji części teoretycznej egzaminu (test wiedzy) część ta może odbywać się bez udziału egzaminatora, w obecności asystenta technicznego.

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana przez zespół egzaminacyjny, w którego skład wchodzą:

a) asystent techniczny, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji, w tym poszczególne stanowiska egzaminacyjne przed egzaminem, oraz zapewnia poprawną pracę narzędzi i sprzętu wykorzystywanego podczas egzaminu,

b) co najmniej dwóch egzaminatorów, którzy nadzorują przebieg egzaminu i oceniają kandydatów, zgodnie z kryteriami weryfikacji.

Asystentem technicznym egzaminu powinna być osoba spełniająca następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

c) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

d) posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego, wykorzystywanego podczas egzaminu - o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację.

Egzaminatorem części teoretycznej i praktycznej egzaminu powinna być osoba spełniająca następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

c) nie była prawomocnie ukarana karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

d) korzysta z pełni praw publicznych,

e) posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas egzaminu - o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację,

f) posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera budowy nadzorującego montaż stolarki budowlanej, majstra budowy lub szefa grupy montażystów w zakresie montażu stolarki budowlanej,

g) oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub przeprowadzaniu egzaminów lub

- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska lub architektura, lub

- posiada co najmniej wykształcenie zawodowe w zawodach: cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub techniczne w zawodzie technik budownictwa, lub

- posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub

- posiada certyfikaty producentów stolarki budowlanej.

4. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne, lokalowe i techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzania walidacji

Jako pierwsza przeprowadzana jest część teoretyczna egzaminu. Po zaliczeniu części teoretycznej osoba egzaminowana może przystąpić do części praktycznej egzaminu.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach. Nieprzystąpienie do części praktycznej egzaminu w czasie dłuższym niż 3 miesiące od zdania części teoretycznej wymaga jej powtórzenia.

Osoba egzaminowana zobowiązana jest do przestrzegania zasad w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań sanitarno-higienicznych obowiązujących w miejscu przeprowadzenia egzaminu. Osoba przystępująca do egzaminu przed wejściem na salę egzaminacyjną zakłada odpowiednie ubranie ochronne właściwe dla wykonywanych zadań praktycznych egzaminu.

Egzamin praktyczny składa się z zadań praktycznych do samodzielnego wykonania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Liczbę zadań i stopień ich złożoności dostosowuje się odpowiednio do specyfiki poszczególnych efektów uczenia się w zestawach (umiejętności) wymaganych dla kwalifikacji.

Część praktyczna egzaminu polega na wylosowaniu zadań praktycznych oraz praktycznym ich wykonaniu w pomieszczeniu wyposażonym w stanowiska odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.

W przypadku kiedy wykonywane zadania praktyczne wymagają asysty np. z uwagi na ciężar czy budowę wyrobu montowanego, osoby egzaminowane powinny mieć możliwość wzajemnej pomocy fizycznej jako jednego z elementów weryfikacji efektów uczenia się dodatkowo odzwierciedlających naturalne warunki pracy w ekipie montażowej.

Praktyczną część egzaminu przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stanowiska umożliwiające montaż i demontaż okien, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Stanowiska takie powinny się składać z fragmentów ścian w otworem okiennym i drzwiowym, wykonanych w technologii ściany murowanej oraz szkieletowej.

Stanowisko do montażu okien dachowych powinno się składać z fragmentu więźby dachowej. Stanowisko do montażu bram garażowych powinno składać się z fragmentu ściany, wykonanego w technologii ściany murowanej o odpowiedniej wysokości, szerokości oraz grubości, dającego możliwość montażu dowolnych elementów bramy. Pomieszczenie powinno być wyposażone również w blaty robocze, podstawowy sprzęt mierniczy oraz zestawy narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu dowolnego rodzaju stolarki budowlanej.

13Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki kwalifikacji dotyczące zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, o której mowa w art. 64 ust. 1 i 2 ustawyNie określa się dodatkowych wymagań.
14Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki kwalifikacji dotyczące zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2 ustawyNie określa się dodatkowych wymagań.
15Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki kwalifikacji dotyczące zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1-3 ustawyNie określa się dodatkowych wymagań.
16Dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1 ustawyNie określa się dodatkowych warunków.
17Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w szczególności o wymaganym poziomie wykształceniaNie określa się warunków.
18Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawyNie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
__________

1) Kody składników opisów określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8 (Dz. U. poz. 537).

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).