Monitor Polski

M.P.2018.620

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "FRYZJER - DYPLOM MISTRZOWSKI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Fryzjer - Dyplom mistrzowski
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Dyplom mistrzowski
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Bezterminowy
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Fryzjer - Mistrz" jest gotowa do wykonywania zabiegów fryzjerskich zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta, doradza kolorystykę i proponuje odpowiednie modyfikacje. Wykonuje mycie włosów połączone często z szeregiem dodatkowych usług, takich jak masaż głowy. Stosuje odpowiednie środki pielęgnacyjne. Wykonuje czesanie, strzyżenie oraz trwałą ondulację włosów i wszelkiego rodzaju koloryzacje - farbowanie, rozjaśnianie, tworzenie pasemek, balejaż, dekoloryzację. Modeluje włosy oraz tworzy fryzury okolicznościowe na specjalne okazje, takie jak śluby, komunie, chrzciny, bale karnawałowe. Wykonuje fryzury awangardowe, epokowe i teatralne. Kreuje fryzury stworzone według własnego projektu oraz na bazie wykonanego strzyżenia. Osoba posiadająca kwalifikację "Fryzjer - Mistrz" jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający jej personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca tę kwalifikację jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Zestaw 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na skórze głowy i włosach
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Analizuje i ocenia stan skóry i włosów- charakteryzuje rodzaje skóry i włosów; - rozpoznaje niekorzystne zmiany skóry i włosów za pomocą wzroku i dotyku; - omawia uszkodzenia włosów i zmiany chorobowe skóry głowy;

- charakteryzuje budowę i fizjologię włosów; - charakteryzuje budowę i funkcje skóry.

Udziela porad z zakresu pielęgnacji skóry i włosów- przeprowadza wywiad z klientem dotyczący jego upodobań, osobowości, trybu życia, stanu zdrowia itp.; - wskazuje kosmetyki odpowiednie do stwierdzonych potrzeb skóry i włosów; - określa przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów; - prezentuje sposoby pielęgnacji skóry i włosów; - wskazuje niewłaściwe sposoby pielęgnacji skóry i włosów.
Wykonuje mycie, masaż i pielęgnację skóry i włosów- określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy; - omawia zasady doboru kosmetyków pielęgnacyjnych do typu skóry i włosów; - myje głowę; - wykonuje masaż głowy różnymi technikami (masaż relaksujący i uciskowy).
Zestaw 2. Projektowanie fryzur
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dopasowuje rodzaj fryzury do klienta- charakteryzuje kształt twarzy i głowy oraz typy sylwetki i osobowości, wykorzystując profesjonalne słownictwo; - uzasadnia wybór fryzury najbardziej odpowiedniej do kształtu twarzy, głowy i typu sylwetki.
Przeprowadza wywiad z klientem- wykorzystuje informacje z przeprowadzonego wywiadu do zaprojektowania fryzury; - wskazuje cechy fryzur charakterystyczne dla poszczególnych epok;

- wskazuje współczesne trendy stylizacji fryzur i ilustruje je przykładami.

Przygotowuje projekt fryzury- przygotowuje i omawia szkic projektu; - wykorzystuje dostępne narzędzia i materiały (programy komputerowe, katalogi); - dobiera kolor włosów do fryzury, kolorytu cery i typu urody; - dobiera dodatki fryzjerskie; - omawia projekt;

- koryguje projekt po konsultacji z klientem; - szacuje koszt i czas wykonania usług.

Zestaw 3. Wykonywanie zabiegów chemicznych na włosach
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje rodzaje zabiegów chemicznych- wskazuje różnice między farbowaniem a odkształcaniem i rekonstrukcją;

- omawia cechy charakterystyczne zabiegów chemicznych i wskazuje możliwości lub przeciwwskazania do ich zastosowania; - charakteryzuje środki chemiczne niezbędne do wykonania poszczególnych zabiegów; - omawia zasady doboru środków chemicznych do różnych rodzajów włosów.

Planuje wykonanie

zabiegów

chemicznych

- przygotowuje stanowisko pracy (w tym przygotowuje i gromadzi niezbędne materiały i narzędzia, takie jak farba, mieszanka, płyn do odkształcania, pelerynka, wałki); - wskazuje etapy wykonania zabiegu; - dopasowuje metodę wykonania zabiegu do projektu.
Wykonuje zabiegi chemiczne- dobiera środki chemiczne, przybory i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu oraz uzasadnia ich wybór; - przeprowadza zabieg chemiczny zgodnie z projektem; - ocenia przebieg zabiegu w trakcie jego trwania i dokonuje korekt; - dobiera preparaty pielęgnacyjne po przeprowadzonym zabiegu; - dokonuje oceny efektu końcowego zabiegu.
Zestaw 4. Wykonywanie strzyżenia włosów
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje rodzaje strzyżeń- omawia rodzaje i techniki strzyżenia; - wskazuje różnice między sposobami i technikami strzyżenia; - charakteryzuje przybory niezbędne do wykonania strzyżenia odpowiednie dla danej techniki.
Planuje wykonanie strzyżenia- przygotowuje stanowisko pracy (w tym przygotowuje i gromadzi niezbędne materiały i narzędzia); - wskazuje etapy wykonania strzyżenia; - wskazuje metodę strzyżenia właściwą dla planowanej fryzury.
Wykonuje

strzyżenie

- dobiera narzędzia i przybory niezbędne do wykonania strzyżenia oraz uzasadnia ich wybór; - strzyże zgodnie z zachowaniem kolejności etapów strzyżenia oraz zgodnie z projektem; - ocenia przebieg zabiegu w trakcie jego trwania i dokonuje korekt; - dokonuje oceny efektu końcowego strzyżenia.
Zestaw 5. Wykonywanie stylizacji fryzur
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje typy stylizacji- omawia cechy charakterystyczne poszczególnych typów stylizacji;

- wskazuje różnice między typami stylizacji: codzienną, wieczorową, okolicznościową, awangardową, epokową, teatralną; - omawia sposoby wykonania poszczególnych typów stylizacji; - charakteryzuje kosmetyki, akcesoria i narzędzia niezbędne do wykonania poszczególnych typów stylizacji; - omawia zasady doboru kosmetyków, akcesoriów i narzędzi do wykonania poszczególnych typów stylizacji.

Planuje wykonanie stylizacji- przygotowuje stanowisko pracy (w tym przygotowuje i gromadzi niezbędne materiały i narzędzia); - wskazuje etapy wykonania poszczególnych elementów stylizacji; - dopasowuje metodę wykonania stylizacji do projektu.
Wykonuje stylizację- dobiera kosmetyki, akcesoria, narzędzia niezbędne do wykonania stylizacji oraz uzasadnia ich wybór; - przeprowadza stylizację zgodnie z projektem; - ocenia przebieg procesu stylizacji w trakcie jego wykonywania i dokonuje korekt;

- dokonuje oceny efektu końcowego wystylizowanej fryzury.

Zestaw 6. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Nadzoruje przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów prawa dotyczących ochrony

przeciwpożarowej i ochrony środowiska

- wyjaśnia pojęcia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią stosowane podczas wykonywanych zadań zawodowych;

- objaśnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; - omawia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP; - wskazuje przykładowe zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; - omawia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; - organizuje stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; - organizuje proces technologiczny zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; - wyjaśnia zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

- wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej- wyjaśnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; - omawia przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych; - wskazuje przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży związanej z wykonywanymi zadaniami zawodowymi oraz omawia powiązania między nimi; - wskazuje metody analizy skuteczności działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; - uzasadnia znaczenie inicjowania wspólnych przedsięwzięć z różnymi przedsiębiorstwami z branży; - wyjaśnia zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami;

- wyjaśnia zasady prowadzenia Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami; - wskazuje urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

- uzasadnia znaczenie podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej; - objaśnia zależności w kosztach i przychodach prowadzonej działalności gospodarczej; - monitoruje stan zasobów materialnych (materiałów i urządzeń) oraz zasobów personalnych niezbędnych do wykonania produktów i usług.

Zestaw 7. Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym- wyjaśnia zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki dotyczące uczenia się w procesie pracy, motywowania współpracowników i uczniów do nauki oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i interpersonalnych; - określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem nauczania; - określa zakres doskonalenia zawodowego; - omawia zasady doboru metod nauczania do treści nauczania; - dobiera środki dydaktyczne do treści nauczania; - omawia możliwe do zastosowania narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania uczącego się; - wyjaśnia zasady prowadzenia dokumentacji niezbędnej do szkolenia zawodowego.
Organizuje pracę zespołu- uzasadnia znaczenie planowania i nadzorowania pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, odwołując się do własnych doświadczeń;

- omawia zasady doboru osób do wykonania przydzielonych zadań; - podaje przykłady właściwego i niewłaściwego kierowania wykonywaniem przydzielonych zadań; - omawia role osoby organizującej pracę w zespole (takie jak ocena jakości wykonania przydzielonych zadań, dążenie do poprawy warunków i jakości pracy); - wyjaśnia zasady komunikowania się ze współpracownikami oraz uzasadnia znaczenie przestrzegania zasad kultury i etyki.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Metody stosowane w walidacji

Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01-07. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się.

Zasoby kadrowe - kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej 5 osób: przewodniczący lub zastępca, 3 członków oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo

wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji posiadają:

wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000). Przewodniczącym członkami komisji mogą

być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą.

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji:

etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych;

czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni;

czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 min i nie dłuższy niż 210 min; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min.

Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: stanowisko fryzjerskie (konsola, lustro, fotel, gniazdo elektryczne), stanowisko do mycia głowy z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody, narzędzia, przybory i środki do realizacji zabiegów pielęgnacyjnych, chemicznych, strzyżenia i stylizacji, model, modelka lub główka fryzjerska.

Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Kwalifikację "Fryzjer - Mistrz" mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego".

7. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).