Włączenie kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2020.1122

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "AUDYTOWANIE DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG (WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES)" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Okres ważności dokumentu: 5 lat. W sytuacji przedłużania ważności certyfikatu stosuje się metodę analizy dowodów i deklaracji połączoną z rozmową z komisją. Przedłużenie ważności certyfikatu wymaga przedstawienia dowodów na samodzielne przeprowadzenie 10 audytów stron internetowych w oparciu o standard WCAG w ciągu 5 lat od czasu uzyskania certyfikatu. Przeprowadzana jest również rozmowa z komisją walidacyjną dotycząca przedstawionych dowodów.
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" samodzielnie posługuje się automatycznymi walidatorami dostępności stron internetowych i programami asystującymi oraz przeprowadza proces audytowania stron internetowych. W badaniu stosuje zasady i przepisy w zakresie dostępności cyfrowej. Na tej podstawie sporządza raport końcowy, w którym zawarte są m.in. rozwiązania dotyczące usuwania problemów z dostępnością cyfrową. Wykorzystuje przy tym znajomość standardu dostępności WCAG. Realizuje zadania na samodzielnym stanowisku, w tym układa plan audytowania. Osoba wykonująca audyt stron internetowych przekazuje rekomendacje zmian do wprowadzenia w serwisie. Analizuje potrzeby i oczekiwania osób korzystających z zasobów stron internetowych.

Zestaw 1. Posługiwanie się wiedzą z zakresu standardu WCAG w obszarze dostępności stron internetowych
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
01. Posługuje się wiedzą z zakresu dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG- charakteryzuje potrzeby użytkowników w zakresie dostępności stron internetowych (m.in. osób z niepełnosprawnością fizyczną, wzroku, słuchu, intelektualną, osób starszych),

- wymienia i definiuje różne formy dostępności treści (m.in. audiodeskrypcja, język migowy, napisy, audionapisy, audiowstęp),

- omawia zasady dostępności stron internetowych,

- podaje przykłady sytuacji, w których wymagane będzie stworzenie wersji kontrastowej strony www posiadającej taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna,

- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu włączenia cyfrowego i dostępności cyfrowej.

02. Posługuje się wiedzą dotyczącą narzędzi dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG- omawia przykłady narzędzi stosowanych do badania dostępności stron internetowych,

- dobiera narzędzia do kryteriów sukcesu zawartych w standardzie WCAG.

Zestaw 2. Badanie serwisu www narzędziami automatycznymi
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
01. Analizuje serwis poddawany sprawdzaniu pod kątem technicznym- zbiera informacje dotyczące przeznaczenia, zawartości i obszerności serwisu poprzez jego eksplorację,

- określa zastosowane w serwisie technologie,

- rozpoznaje zastosowane w serwisie kluczowe funkcje i strony,

- tworzy listę reprezentatywnych podstron do dalszego badania.

02. Stosuje narzędzia automatyczne do sprawdzania dostępności serwisu- dobiera narzędzia automatyczne do konkretnych zadań (m.in. analizy kontrastu, formularzy, nagłówków, struktury),

- wykonuje badanie wybranymi narzędziami,

- omawia wyniki badania.

03. Określa kluczowe elementy strony www do badania eksperckiego- sprawdza elementy interfejsu z wykorzystaniem różnych przeglądarek internetowych,

- typuje kolejne elementy serwisu www do dalszego sprawdzania,

- planuje wstępne scenariusze do badania z użytkownikami.

Zestaw 3. Badanie eksperckie serwisu www
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
01. Ocenia dostępność multimediów umieszczonych na stronie internetowej- rozróżnia elementy dekoracyjne i informacyjne,

- ocenia konieczność stosowania alternatyw tekstowych dla nagrań dźwiękowych, napisów i audiodeskrypcji w filmach oraz tłumaczeń na język migowy,

- weryfikuje poprawność użycia dźwięku odtwarzanego automatycznie,

- ocenia jakość nagrań dźwiękowych.

02. Ocenia dostępność formularzy umieszczonych na stronie internetowej- sprawdza poprawność formularzy stosowanych w serwisie,

- weryfikuje zachowanie wprowadzonych danych w formularzu,

- sprawdza możliwości wspomagania użytkownika poprzez sugerowanie poprawnych wartości w formularzu.

03. Ocenia dostępność funkcji strony internetowej- ocenia możliwość obsługi wszystkich funkcji serwisu za pomocą klawiatury,

- ocenia serwis pod względem wizualnym (kontrast, powiększanie tekstu itp.)

- ocenia poprawność techniczną i semantyczną,

- ocenia system nawigacji,

- ocenia zrozumiałość opublikowanych treści, weryfikując użycie trudnych słów, zwrotów i konstrukcji językowych.

Zestaw 4. Przygotowanie raportu z audytu z rekomendacjami poprawy błędów
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
01. Tworzy raport zgodny z WCAG w edytorze tekstowym umożliwiającym formatowanie tekstu- stosuje zestawy stylów,

- ustala krój i rozmiar czcionki tekstu,

- ustala kolorystykę kluczowych elementów, jak np. wygląd tytułu, nagłówków, tabel itp.,

- określa kolejność informacji w raporcie.

02. Wypełnia raport opisami odnalezionych problemów- przypisuje odnalezione problemy do kryteriów sukcesu WCAG,

- opisuje odnalezione problemy,

- proponuje sposoby rozwiązania problemów,

- klasyfikuje ważność odnalezionych problemów.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się wyłącznie metody: test teoretyczny, zadanie praktyczne (studium przypadku), wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją).

1.2. Zasoby kadrowe

Komisja walidacyjna składa się z minimum 2 członków, którzy spełniają następujące wymagania:

Przewodniczący komisji walidacyjnej: - posiada minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. dostępności stron internetowych lub równoważnym związanym z dostępnością cyfrową stron internetowych, - przeprowadził minimum 100 audytów dostępności stron internetowych.

Wszyscy członkowie komisji walidacyjnej muszą: - posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie (minimum 100 godzin szkoleniowych) w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności cyfrowej, - posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania stron internetowych zgodnych ze standardem WCAG w ostatnich 3 latach przed powołaniem na członka komisji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test teoretyczny z zakresu znajomości standardu WCAG (zestaw 1). Może być przeprowadzana elektronicznie (np. na platformie internetowej wyposażonej w moduł egzaminacyjny) lub w wersji papierowej. Każda wersja testu teoretycznego musi spełniać standardy dostępności i być przeprowadzana pod nadzorem. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywna weryfikacja części teoretycznej walidacji. Praktyczna część walidacji polega na wykonaniu zadań zgodnie z poleceniami zawartymi w arkuszu walidacyjnym. Zadania dotyczą badania serwisu www narzędziami automatycznymi oraz badania eksperckiego i przygotowania raportu z rekomendacjami poprawy błędów. Ocenie podlega efekt zadań praktycznych. Zadania będą wykonywane na odpowiednio wyposażonym i przygotowanym stanowisku komputerowym. Wywiad ustrukturyzowany odbywa się tuż po wykonaniu zadań praktycznych lub w trakcie ich wykonywania. Dotyczy rozwiązywania problemów z jednoczesnym wyjaśnianiem przez osobę walidowaną, co robi, dlaczego to robi i co oznaczają jej działania. Praktyczną część walidacji przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym (np. Windows) i co najmniej dwie przeglądarki internetowe (np. Firefox i Chrome) oraz dostęp do połączenia internetowego i słuchawki. Do audytowania stron www konieczny jest również edytor tekstowy do sporządzenia propozycji poprawek serwisu internetowego oraz czytnik ekranu (screen reader), program, z którego korzystają osoby niewidome. Wśród darmowych rozwiązań najpopularniejszym dla Windows jest NVDA, a dla MacOS, iOS Voice over. W czasie walidacji powinna być możliwość zainstalowania na komputerze innego oprogramowania lub dodatków do przeglądarek. Pomieszczenie egzaminacyjne powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych, a platforma internetowa spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dotyczących etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).