Monitor Polski

M.P.2018.259

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

UMOWA
podpisana w Hanoi w dniu 28 listopada 2017 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem wsparcia rozwoju gospodarczego i dobrobytu Socjalistycznej Republiki Wietnamu oraz pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu postanowiły, co następuje:
Artykuł  1
1.  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Socjalistycznej Republiki Wietnamu kredytów w ramach pomocy wiązanej w łącznej wysokości nieprzekraczającej 250 mln EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro), zwanych dalej "Kredytem", na finansowanie wspólnie wskazanych przez Umawiające się Strony projektów realizowanych w Socjalistycznej Republice Wietnamu w dziedzinach: rozwoju sektora publicznego i innych sektorów.
2.  Umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej będą zawierane w terminie pięciu lat od wejścia w życie niniejszej Umowy. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron, zgodnie z Artykułem 6.
3.  Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu oraz Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne za negocjacje umów o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.
Artykuł  2
1.  Kredyt uważa się za zgodny z regulacjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych (OECD) i w innych właściwych dokumentach OECD. Zgodnie z regulacjami poziom dotowania Kredytu będzie wynosić co najmniej 35%.
2.  Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.
3.  Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców każdej ze stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
Artykuł  3
1.  Ministerstwo Planowania i Inwestycji Socjalistycznej Republiki Wietnamu przekaże Ministerstwu Finansów Rzeczypospolitej Polskiej listę projektów ubiegających się o finansowanie w ramach Kredytu. Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Ministerstwu Planowania i Inwestycji Socjalistycznej Republiki Wietnamu pisemną akceptację projektów do objęcia finansowaniem w ramach Kredytu.
2.  Wszystkie projekty i kontrakty finansowane Kredytem będą akceptowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Umawiających się Stron.
3.  Wybór polskich przedsiębiorców do realizacji projektu w ramach Kredytu będzie zgodny z obowiązującymi wietnamskimi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych.
Artykuł  4
1.  Kontrakty na dostawę towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Socjalistycznej Republiki Wietnamu, realizujące projekty w ramach Kredytu, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i importerów z Socjalistycznej Republiki Wietnamu.
2.  Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach danego kontraktu finansowanego Kredytem nie może być niższa niż 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od polskiego przedsiębiorcy przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.
Artykuł  5
1.  Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.
2.  Umawiające się Strony będą corocznie lub gdy uznają za konieczne dokonywać przeglądu postępów w realizacji Umowy.
Artykuł  6

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona pisemnie za zgodą Umawiających się Stron.

Artykuł  7

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł  8
1.  Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Umawiające się Strony.
2.  Postanowienia niniejszej Umowy stosuje się w odniesieniu do umów o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej oraz projektów i kontraktów zaakceptowanych i finansowanych w ramach Kredytu.
3.  Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej w drodze przekazania noty drugiej Umawiającej się Stronie. W tym przypadku Umowa wygasa sześćdziesiątego dnia od otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty o wypowiedzeniu Umowy. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wywołuje skutków wobec zawartych na jej podstawie umów o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

Sporządzono w Hanoi dnia 28 listopada 2017 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.