Wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r.

Monitor Polski

M.P.2013.287

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1190) ogłasza się wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r., zawarte w załączniku do obwieszczenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

ZAŁĄCZNIK

WIELKOŚCI ŚREDNIEGO DZIENNEGO PRZYWOZU NETTO ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW NAFTOWYCH, ŚREDNIEJ DZIENNEJ PRODUKCJI PALIW, ŚREDNIEGO DZIENNEGO WEWNĘTRZNEGO ZUŻYCIA ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW NAFTOWYCH W 2012 R.

1.
Średni dzienny przywóz netto ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r. dla poszczególnych surowców oraz produktów wytwarzanych z ropy naftowej wyniósł dla:
1)
ropy naftowej 66,73 tys. ton;
2)
olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, surowych (do przeprowadzania procesu specyficznego) -0,08 tys. ton;
3)
benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych -0,69 tys. ton (-0,93 tys. m3),

w tym:

a)
benzyny silnikowe -0,66 tys. ton (-0,89 tys. m3),
b)
benzyny lotnicze -0,03 tys. ton (-0,04 tys. m3);
4)
olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz olejów pozostałych napędowych 1,54 tys. ton (1,80 tys. m3),

w tym:

a)
oleje napędowe do silników 2,63 tys. ton (3,17 tys. m3),
b)
oleje napędowe pozostałe 0,01 tys. ton (0,01 tys. m3),
c)
materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty -1,10 tys. ton (-1,38 tys. m3);
5)
ciężkich olejów opałowych -6,25 tys. ton (-6,55 tys. m3);
6)
gazu płynnego (LPG) 5,00 tys. ton (9,24 tys. m3);
7)
gazu rafineryjnego 0,00 tys. ton;
8)
benzyn lakierniczych -0,35 tys. ton;
9)
asfaltów -0,45 tys. ton;
10)
parafin, wazelin, wosków 0,13 tys. ton;
11)
koksu naftowego 0,23 tys. ton;
12)
środków smarowych 0,07 tys. ton.
2.
Średnia dzienna produkcja paliw w 2012 r. wyniosła dla:
1)
benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych

10,68 tys. ton (14,36 tys. m3),

w tym:

a)
benzyny silnikowe 10,63 tys. ton (14,29 tys. m3),
b)
benzyny lotnicze 0,05 tys. ton (0,07 tys. m3);
2)
olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz olejów pozostałych napędowych 33,78 tys. ton (40,83 tys. m3),

w tym:

a)
oleje napędowe do silników 28,22 tys. ton (34,04 tys. m3),
b)
oleje napędowe pozostałe 3,05 tys. ton (3,63 tys. m3),
c)
materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty 2,51 tys. ton (3,16 tys. m3);
3)
ciężkich olejów opałowych 7,73 tys. ton (8,10 tys. m3);
4)
gazu płynnego (LPG) 1,08 tys. ton (2,00 tys. m3).
3.
Średnie dzienne wewnętrzne zużycie ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r. wyniosło dla:
1)
ropy naftowej 68,12 tys. ton;
2)
olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, surowych (do przeprowadzania procesu specyficznego) 0,00 tys. ton;
3)
benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych 9,99 tys. ton (13,42 tys. m3),

w tym:

a)
benzyny silnikowe 9,98 tys. ton (13,41 tys. m3),
b)
benzyny lotnicze 0,01 tys. ton (0,01 tys. m3);
4)
olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz olejów pozostałych napędowych z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich

34,71 tys. ton (41,90 tys. m3),

w tym:

a)
oleje napędowe do silników 30,85 tys. ton (37,21 tys. m3),
b)
oleje napędowe pozostałe 2,45 tys. ton (2,92 tys. m3),
c)
materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty 1,41 tys. ton (1,77 tys. m3);
5)
ciężkich olejów opałowych z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich 0,89 tys. ton (0,93 tys. m3);
6)
gazu płynnego (LPG) 6,10 tys. ton (11,28 tys. m3);
7)
gazu rafineryjnego 2,82 tys. ton;
8)
benzyn lakierniczych 0,09 tys. ton;
9)
asfaltów 3,76 tys. ton;
10)
parafin, wazelin, wosków 0,54 tys. ton;
11)
koksu naftowego 0,23 tys. ton;
12)
środków smarowych 0,62 tys. ton.