Wielkość średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2005 r.

Monitor Polski

M.P.2006.23.258

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 marca 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2005 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201) ogłasza się, co następuje:
Średnia dzienna wewnętrzna konsumpcja paliw ciekłych w 2005 r. dla poszczególnych grup produktów wytwarzanych z ropy naftowej wyniosła:
1)
dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych - 14,60 tys. m3 (10,95 tys. ton), w tym:
a)
benzyny silnikowe - 14,59 tys. m3 (10,94 tys. ton),
b)
benzyny lotnicze - 0,01 tys. m3 (0,01 tys. ton);
2)
dla olejów napędowych do silników, olejów napędowych pozostałych oraz materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty - 30,99 tys. m3 (25,85 tys. ton), w tym:
a)
oleje napędowe do silników - 22,12 tys. m3 (18,47 tys. ton),
b)
oleje napędowe pozostałe - 8,08 tys. m3 (6,75 tys. ton),
c)
materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty - 0,79 tys. m3 (0,63 tys. ton);
3)
dla olejów opałowych, z wyłączeniem olejów do silników statków morskich - 2,32 tys. m3 (2,25 tys. ton).
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).