Monitor Polski

M.P.2005.18.299

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2004 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) ogłasza się, co następuje:
Średnia dzienna wewnętrzna konsumpcja paliw ciekłych w 2004 r. dla poszczególnych grup produktów wytwarzanych z ropy naftowej wyniosła:
1) dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych - 11,38 tys. ton (15,07 tys. m3);
2) dla olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty - 16,93 tys. ton (20,30 tys. m3), w tym:
a) oleje napędowe do silników - 16,34 tys. ton (19,57 tys. m3),
b) materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty - 0,59 tys. ton (0,73 tys. m3);
3) dla olejów opałowych, z wyłączeniem olejów do silników statków morskich - 11,07 tys. ton (12,45 tys. m3), w tym:
a) oleje opałowe ciężkie - 4,23 tys. ton (4,36 tys. m3),
b) oleje opałowe lekkie - 6,84 tys. ton (8,09 tys. m3).
1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).