Monitor Polski

M.P.2020.260

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2019 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2020 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2019 r. wyniosły odpowiednio:
1) średni dzienny przywóz netto ekwiwalentu ropy naftowej - 77,063 tys. ton;
2) średnie dzienne zużycie krajowe brutto ekwiwalentu ropy naftowej - 79,305 tys. ton;
3) średnia dzienna produkcja netto gazu płynnego (LPG) - 1,373 tys. ton;
4) średni dzienny przywóz gazu płynnego (LPG) - 6,745 tys. ton.
§  2.  Wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2020 r., wynoszą dla:
1) gazu płynnego LPG - 0,541 tony/m3;
2) benzyn silnikowych - 0,741 tony/m3;
3) benzyn lotniczych - 0,722 tony/m3;
4) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych - 0,780 tony/m3;
5) paliwa typu nafty do silników odrzutowych - 0,794 tony/m3;
6) innych naft - 0,780 tony/m3;
7) olejów napędowych - 0,832 tony/m3;
8) lekkich olejów opałowych i pozostałych olejów napędowych - 0,837 tony/m3;
9) ciężkich olejów opałowych - 0,940 tony/m3.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256).