Monitor Polski

M.P.1946.123.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1946 r.

ZARZĄDZENIE
NADZWYCZAJNEJ KOMISJA MIESZKANIOWA PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 1946 r.
w sprawie wewnętrznej organizacji i sposobu funkcjonowania Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej przy Prezesie Rady Ministrów i miejscowych Nadzwyczajnych Komisji Mieszkaniowych.

Na podstawie art. 10 dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 roku o Nadzwyczajnych Komisjach Mieszkaniowych (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 229), zwanego dalej w skróceniu dekretem, zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa przy Prezesie Rady Ministrów powołuje miejscowe Nadzwyczajne Komisje Mieszkaniowe na wniosek terytorialnie właściwej Okręgowej Komisji Związków Zawodowych tylko dla tych miast lub osiedli, w których została wprowadzona publiczna gospodarka lokalami lub kontrola najmu.
2. Uchwały Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej zapadają większością głosów przy udziale co najmniej 3 (trzech) jej członków, w tej liczbie przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Wszelkie pisma i zarządzenia miejscowych Nadzwyczajnych Komisji Mieszkaniowych winny być zaopatrzone pieczęcią i podpisami przewodniczącego lub jego zastępcy oraz 2 (dwóch) członków lub ich zastępców.
§  2. Celem wykonania zadań, określonych w art. 5 ust. 2 dekretu miejscowe Nadzwyczajne Komisje Mieszkaniowe mogą:
a) przeprowadzać kontrolę stanu zamieszkania w poszczególnych budynkach dla ujawnienia tą drogą pomieszczeń mieszkalnych, bądź wolnych, bądź zajętych przez osoby nieuprawnione, bądź wreszcie nienależycie wykorzystanych;
b) orzekać - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego o usunięciu osób, uchylających się od pracy lub uprawiających spekulację, wraz z członkami rodzin z całego lub z części mieszkania, w terminie wskazanym w decyzji;
c) zwracać się, do właściwych władz kwaterunkowych o przydzielenie uzyskanych w trybie p. b) pomieszczeń poszczególnym osobom, przy czym kierować się należy wnioskami związków zawodowych, organizacyj samorządu gospodarczego, organizacyj samopomocowych oraz władz przełożonych osób, starających się o mieszkanie;
d) rozpatrywać zażalenia na sposób funkcjonowania własnych organów;
e) przyjmować i rozpatrywać zażalenia na sposób funkcjonowania władz kwaterunkowych;
f) zwracać się do władz kwaterunkowych o usunięcie z pomieszczeń mieszkalnych osób nie mających prawa zajmowania mieszkania lub pomieszczenia sublokatorskiego oraz o ograniczenie - w ramach obowiązujących norm - powierzchni mieszkalnej osób, mających prawo do zajmowania pomieszczenia;
g) zawiadamiać organy nadrzędne nad władzami kwaterunkowymi o spostrzeżonych uchybieniach w ich urzędowaniu celem wydania niezbędnych zarządzeń, zmierzających do usunięcia tych uchybień.
§  3. Celem sharmonizowania działalności miejscowych Nadzwyczajnych Komisji Mieszkaniowych z działalnością władz, powołanych w dekrecie o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu, miejscowe Nadzwyczajne Komisje Mieszkaniowe:
a) urzędują przy władzach kwaterunkowych (w miastach z dzielnicowymi biurami kwaterunkowymi - przy naczelniku wydziału kwaterunkowego) i korzystają z ich personelu oraz z prowadzonych przez nich kartotek i rejestrów, obrazujących stan zamieszkania danego miasta czy osiedla;
b) rozpoznają spośród spraw, które wpłynęły do władzy kwaterunkowej po wejściu w życie dekretu, tylko te sprawy, które przewodniczący miejscowej Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej podda pod jej orzecznictwo z tym, że sprawy nieprzejęte przez przewodniczącego miejscowej Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej będą załatwiane przez władze kwaterunkowe według przepisów dekretu o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu;
c) przed zwróceniem się do władz kwaterunkowych o wydanie orzeczenia, dotyczącego przydzielenia pomieszczenia mieszkalnego, zażądają od władzy kwaterunkowej wyjaśnień, czy nie toczy się już przed tą władzą, postępowanie wcześniej wszczęte o to samo mieszkanie, przy czym jeżeli władza kwaterunkowa wydała już decyzję, przydzielającą dane mieszkanie osobie, mającej prawo do zamieszkania, miejscowa Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa stosownie do okoliczności bądź wstrzyma swe postępowanie do czasu uprawomocnienia się decyzji władzy kwaterunkowej, bądź to swoje postępowanie umorzy, zaś w przypadku, gdy władza kwaterunkowa nie wydała jeszcze decyzji, miejscowa Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa zażąda odnośnych akt i po zapoznaniu się z nimi, bądź sprawę odstąpi władzy kwaterunkowej, bądź ją przejmie;
d) przestrzegają zasady, że tylko zmiana stosunków faktycznych, lub prawnych uprawnia do orzekania w sposób sprzeczny z wydanymi już prawomocnymi wyrokami sądowymi oraz orzeczeniami władz, powołanych do załatwienia spraw mieszkaniowych;
e) przekazują swoje orzeczenia do wykonania Zarządom Miejskim (gminnym);
f) przestrzegają zasady, że sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie dekretu przed władzami kwaterunkowymi oraz sprawy nie należące do Nadzwyczajnych Komisji Mieszkaniowych toczą się nadal według przepisów dekretu z dnia 21 grudnia 1945 roku o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu;
g) przestrzegają w swoich orzeczeniach zasady, że prawo zajmowania mieszkania lub pomieszczenia sublokatorskiego w miastach i osiedlach, w których zostały powołane miejscowe Nadzwyczajne Komisje Mieszkaniowe, służy osobom wymienionym w art. 4 dekretu o publicznej gospodarce lokalami oraz, że miarodajne są normy zaludnienia mieszkań i przepisy, normujące powierzchnię lokali użytkowych, wydane przez rady narodowe, właściwe dla miast i osiedli, w których obowiązuje publiczna gospodarka lokalami lub kontrola najmu.
§  4. Miejscowe Nadzwyczajne Komisje Mieszkaniowe dla przeprowadzenia kontroli, przewidzianej w § 2 lit. a), posługują się brygadami kontrolnymi, złożonymi z osób, delegowanych do tego celu przez Związki Zawodowe oraz organizacje Samorządu Gospodarczego i organizacje samopomocowe.

Osobna instrukcja określi sposób powoływania funkcjonowania brygad kontrolnych.

§  5. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzają miejscowe Nadzwyczajne Komisje Mieszkaniowe bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem swoich organów, przy czym w każdym razie dają stronom interesowanym przed wydaniem orzeczenia możności złożenia ustnych wyjaśnień, oraz przedstawienia dowodów.
§  6. Orzeczenie miejscowej Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej doręcza się stronom na piśmie wraz z uzasadnieniem.
§  7. Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa przy Prezesie Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością miejscowych Nadzwyczajnych Komisji Mieszkaniowych i może w trybie nadzoru uchylić każde orzeczenie miejsc. Nadzw. Kom. Mieszkaniowej, jeżeli ono pozostaje w sprzeczności z przepisami dekretu lub zarządzeń, na jego podstawie wydanych, albo jeżeli tego wymaga interes publiczny. Uchylenie orzeczenia w trybie nadzoru w konkretnej sprawie nie może nastąpić, po upływie sześciu tygodni od doręczenia tego orzeczenia. Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa może również w trybie nadzoru wstrzymać wykonanie orzeczenia miejscowej Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej.

Celem wykonania nadzoru przewidzianego w ustępie poprzedzającym Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa może powołać delegatury w siedzibie miejscowej Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej, składającej się z przedstawiciela Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej przy Prezesie Rady Ministrów, jako przewodniczącego, oraz z przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej i Okręgowej Komisji Związków Zawodowych.

Delegatura korzysta z personelu i pomocy Miejskiej Komisji Lokalowej.

§  8.
1. Przewodniczącemu Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej przy Prezesie Rady Ministrów oraz upoważnionym przez niego członkom Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej przy Prezesie Rady Ministrów i pracownikom Biura Wykonawczego tej Komisji przysługuje prawo zawieszania działalności miejscowych Nadzwyczajnych Komisji Mieszkaniowych lub jej członków w przypadku stwierdzenia, że Komisja ta działa sprzecznie z prawem lub na szkodę interesu publicznego.
2. Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa przy Prezesie Rady Ministrów może w trybie nadzoru rozwiązać miejscową Nadzwyczajną Komisję Mieszkaniową w przypadku stwierdzenia, że Komisja działa sprzecznie z prawem lub na szkodę interesu publicznego.
§  9. Kompetencji Nadzwyczajnych Komisji Mieszkaniowych nie podlegają mieszkania wyłączone spod publicznej gospodarki lokalami i kontroli najmu i to zarówno orzeczeniem ostatecznym, jak i wstępnym, wydanym przez właściwe władze kwaterunkowe.
§  10. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w "Monitorze Polskim".

K.

Rusinek

przewodniczący

mgr L. Kłopotowski

Dyrektor Biura Wykonawczego