Wdrażanie Kodeksu pracy.

Monitor Polski

M.P.1978.1.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 stycznia 1978 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 stycznia 1978 r.
w sprawie wdrażania Kodeksu pracy.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmuje do aprobującej wiadomości dotychczasowe działania Rządu i Centralnej Rady Związków Zawodowych na rzecz wdrażania zasad Kodeksu pracy. Sejm wyraża przekonanie, że nieodzownym warunkiem dalszego rozwoju i umacniania socjalistycznych stosunków pracy jest pełne i konsekwentne przestrzeganie norm kodeksu, określających tak prawa, jak i obowiązki pracowników oraz zakładów pracy. Służyć to powinno podnoszeniu jakości i efektywności gospodarowania, umacnianiu rangi dobrej roboty i twórczej inicjatywy, dyscypliny i współodpowiedzialności.