§ 6. - Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie od dnia 30 czerwca 1979 r.

Monitor Polski

M.P.1978.26.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1978 r.
§  6.
Prawo do emerytury na warunkach określonych w uchwale nie przysługuje w razie nawiązania stosunku pracy, niezależnie od wysokości wynagrodzenia otrzymywanego za tę pracę.