Ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 1 października 1995 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo szczecińskie i województwo wrocławskie.

Monitor Polski

M.P.1995.60.677

Akt indywidualny
Wersja od: 24 listopada 1995 r.

UCHWAŁA
SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 15 listopada 1995 r.
o ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 1 października 1995 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo szczecińskie i województwo wrocławskie.

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

przewodniczący: Prezes Sądu Najwyższego - Jan Wasilewski,

sędziowie Sądu Najwyższego: Teresa Flemming-Kulesza, Józef Iwulski, Adam Józefowicz, Kazimierz Jaśkowski, Andrzej Kijowski, Jerzy Kwaśniewski, Jerzy Kuźniar, Janusz Łętowski, Maria Mańkowska, Walery Masewicz, Teresa Romer, Walerian Sanetra, Stefania Szymańska, Maria Tyszel, Andrzej Wróbel,

protokolant: Katarzyna Wróblewska,

z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Śnieżki i Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Andrzeja Wróblewskiego, na posiedzeniu w dniu 15 listopada 1995 r. rozpoznał sprawę ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 1 października 1995 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo szczecińskie i województwo wrocławskie:

1)
po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających, którego treść nie wykazuje uchybień w przeprowadzeniu wyborów mogących podważyć ich ważność, oraz
2)
po stwierdzeniu, że do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest wyborczy przeciwko ważności wyborów uzupełniających lub przeciwko wyborowi senatorów,

na podstawie art. 5 w związku z art. 26 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 ze zm.) i art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224)

stwierdza ważność

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w okręgach wyborczych obejmujących województwo szczecińskie i województwo wrocławskie oraz ważność wyboru senatorów wymienionych w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim w dniu 1 października 1995 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 567).