§ 7. - Warunki zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1982.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.
§  7.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie warunków zaopatrzenia gospodarstw rolnych w materiał siewny (Monitor Polski Nr 18, poz. 110),
2)
decyzja nr 58 Prezydium Rządu z dnia 29 maja 1970 r. w sprawie pomocy Państwa dla indywidualnych gospodarstw rolnych nie posiadających zboża na siew z powodu klęsk żywiołowych.