Warunki utrzymywania młodych buhajów.

Monitor Polski

M.P.1973.36.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 2 sierpnia 1973 r.
w sprawie warunków utrzymywania młodych buhajów.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się, co następuje:
1.
Buhaje, które przekroczyły wiek 7 miesięcy, mogą być utrzymywane tylko przez właścicieli (samoistnych posiadaczy) krów objętych oceną mlecznej wydajności pod warunkiem, że:
1)
zostały wytypowane przez wojewódzkie stacje oceny zwierząt do celów hodowlanych lub
2)
właściciele (samoistni posiadacze) ich uzyskali zezwolenie naczelnika gminy na utrzymywanie buhajów na cele rzeźne.
2.
W razie gdy buhaje w wieku ponad 7 miesięcy utrzymywane są w gospodarstwie, w którym krowy nie są objęte oceną mlecznej wydajności, naczelnik gminy wydaje zezwolenie na utrzymywanie tych buhajów, jeżeli właściciel (samoistny posiadacz) gospodarstwa zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę buhajów na cele rzeźne w ilości co najmniej:
1)
3 sztuk w danym roku w województwach: katowickim, kieleckim, krakowskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, rzeszowskim i warszawskim,
2)
4 sztuk w danym roku - w pozostałych województwach.
3.
Naczelnicy gmin prowadzą rejestry wydanych zezwoleń.
Zezwolenie, o którym mowa w § 1, podlega cofnięciu w razie używania buhajów utrzymywanych na cele rzeźne do krycia krów i jałowic.
Zarządzenie nie dotyczy buhajów utrzymywanych na cele rzeźne w państwowych gospodarstwach rolnych, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i ośrodkach rolnych kółek rolniczych.
Przepisy zarządzenia dotyczące naczelników gmin mają również zastosowanie do naczelników miast i gmin oraz właściwych do spraw rolnych organów prezydiów miejskich rad narodowych.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 sierpnia 1971 r. w sprawie warunków utrzymywania młodych buhajów (Monitor Polski Nr 46, poz. 301).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.