Warunki udzielania pomocy kredytowej na rozwój produkcji rolnej.

Monitor Polski

M.P.1973.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 grudnia 1972 r.
w sprawie warunków udzielania pomocy kredytowej na rozwój produkcji rolnej. *

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121 i z 1964 r. Nr 8, poz. 50), § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 z późniejszymi zmianami), § 7, 8, 10 pkt 1 i § 11 ust. 1 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
1.
Bank Rolny i spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe mogą udzielać kredytów indywidualnym rolnikom oraz innym osobom fizycznym, prowadzącym lub podejmującym działalność w zakresie produkcji rolnej, z zachowaniem warunków określonych w załączniku do zarządzenia.
2.
Utrzymuje się w mocy odmienne warunki udzielania kredytów określone odrębnymi przepisami, wydanymi przed dniem 1 stycznia 1973 r., do czasu wygaśnięcia terminu ich ważności.
3.
Oprocentowanie w wysokości 2% stosuje się również do kredytów udzielonych przez Bank Rolny na cele określone w poz. 5 załącznika do zarządzenia, a nie spłaconych przed dniem 1 stycznia 1973 r.
4.
Szczegółowe warunki udzielania kredytów bankowych określają instrukcje Naczelnego Dyrektora Banku Rolnego i Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, zatwierdzone przez Ministra Finansów.
Tracą moc przepisy:
1)
§ 35 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1961 r. w sprawie państwowej pomocy kredytowej dla wsi (Monitor Polski z 1962 r. Nr 9, poz. 30 i z 1963 r. Nr 10, poz. 53),
2)
§ 1 ust. 1 i 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1968 r. w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (Monitor Polski Nr 28, poz. 189).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW DLA INDYWIDUALNYCH ROLNIKÓW I INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH LUB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRODUKCJI ROLNEJ

Poz.Rodzaj i przeznaczenie kredytuMaksymalny okres spłatyWysokość oprocentowania
do latw tym okres karencji do latw stosunku rocznym
12345
Kredyty obrotowe na:
1zakup środków produkcji i opłacanie usług produkcyjnych w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz inne nakłady wynikające z umów kontraktacyjnych, a także zakup bydła, trzody chlewnej i owiec w obrocie między rolnikami1,5-3%
2pozostałe nakłady produkcyjne i cele płatnicze1,5-6%
Kredyty inwestycyjne na:
3zakup gospodarstw rolnych od osób fizycznych oraz wyposażenie i zagospodarowanie nowo zakładanych gospodarstw nabytych od Państwa, od osób fizycznych i gospodarstw przejętych od rodziców3051%
4zakup nieruchomości od osób fizycznych na powiększenie istniejących gospodarstw2032%
5nowe budownictwo inwentarskie, gospodarcze i mieszkaniowe3032%
6nakłady związane z mechanizacją hodowli, zaopatrzeniem w wodę, z instalacją siły energetycznej oraz na kapitalne remonty budynków1222%
7pozostałe nakłady1), z wyjątkiem określonych w poz. 81222)4%
8budowę szklarni, ferm jajczarsko-drobiarskich, ferm zwierząt futerkowych i urządzeń do uprawy pieczarek, jeżeli kredyt przekracza 200 tys. zł dla jednego pożyczkobiorcy816%
Kredyty przeterminowane:
9od kredytów obrotowych i inwestycyjnych nie spłaconych w terminie pobierane są odsetki ponad stopę podstawową w wysokości4%
1) - budowa szklarni, ferm jajczarsko-drobiarskich, ferm zwierząt futerkowych i urządzeń do uprawy pieczarek,

- zakładanie sadów, urządzeń ogrodniczych, stawów rybnych,

- drobne budownictwo (szopy, wiaty, silosy, gnojownie, urządzenia gazyfikacyjne),

- zakup traktorów, maszyn rolniczych i urządzeń,

- remonty kapitalne traktorów, maszyn, urządzeń oraz inne nakłady produkcyjne,

2) dla kredytów na sady handlowe objęte kontraktacją stosuje się karencję i terminy płatności określone w warunkach umów kontraktacyjnych.

* Z dniem 1 maja 1976 r. tracą moc przepisy nin. zarządzenia określające wysokość oprocentowania kredytów, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 12 lit. f) zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym (M.P.76.18.80).