Monitor Polski

M.P.1983.8.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 22 lutego 1983 r.
w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.

Na podstawie § 3 uchwały nr 235 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 276) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 W przetargu na zakup walut wymienialnych mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie, zwane w skrócie "przedsiębiorstwami", nie uczestniczące w systemie odpisów dewizowych, które nabywają waluty wymienialne dla sfinansowania importu na potrzeby produkcji rynkowej i eksportu za waluty wymienialne, oraz na finansowanie importu dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych wyłącznie na cele produkcji eksportowej.
§  2. Sprzedaż walut wymienialnych na zasadach przetargu polega na przyznaniu prawa do zakupu określonej kwoty dolarów USA po obowiązującym kursie pod warunkiem złożenia depozytu.
§  3. Przedsiębiorstwo bada celowość i efektywność zakupu walut wymienialnych i na tej podstawie określa wielkość depozytu, który gotowe jest złożyć w banku za uzyskanie prawa do nabycia walut wymienialnych.
§  4. 2 Minimalną wielkość depozytu ustala się jako dwukrotną równowartość w złotych kwoty dolarów USA, którą przedsiębiorstwo zamierza zakupić.
§  5. 3 Depozyt obciąża zysk do podziału (nadwyżkę bilansową) przedsiębiorstwa.
§  6. Przedsiębiorstwo składa depozyt w oddziale banku prowadzącego rachunek podstawowy po otrzymaniu zawiadomienia o wygraniu przetargu.
§  7. 4 Depozyt zablokowany jest na okres 1 roku lub na okres do zakończenia realizacji zadania, nie krótszy niż 1 rok, na nie oprocentowanym rachunku specjalnym. W razie uzyskania efektów wyższych niż zadeklarowane, zespół, o którym mowa w § 10, może skrócić okres zablokowania depozytu.
§  8. Wcześniejsze zwolnienie depozytu następuje w razie:
1) niezrealizowania przyznanego prawa do nabycia walut wymienialnych w okresie 3 miesięcy od daty przetargu - z dniem upływu tego terminu,
2) rezygnacji z prawa do nabycia walut wymienialnych w terminie krótszym niż określony w pkt 1 - z dniem poinformowania banku organizującego przetarg o decyzji przedsiębiorstwa.
§  9. Przetarg organizuje Bank Handlowy w Warszawie S.A.
§  10.
1. Powołuje się Zespół do Spraw Organizowania Przetargów Walutowych, zwany dalej "Zespołem". Miejscem urzędowania Zespołu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A.
2. 5 W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Handlu Zagranicznego, Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług, Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Banku Polska Kasa Opieki S.A., wyznaczeni przez kierowników tych jednostek organizacyjnych. Każdą jednostkę organizacyjną reprezentuje jeden przedstawiciel.
3. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego.
4. W pracach Zespołu mogą brać udział przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych, zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu.
5. Zespół pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  11. Zespół dokonuje wyboru ofert, kierując się następującymi kryteriami:
1) rodzajem i znaczeniem produkcji rynkowej,
2) wartością dostaw krajowych w cenach aktualnie obowiązujących w stosunku do kwoty zakupionych dewiz,
3) wartością eksportu wyrażoną w walutach obcych w stosunku do kwoty zakupionych dewiz,
4) wartością depozytu w stosunku do kwoty zakupionych dewiz.
§  12.
1. Udział w przetargu następuje na podstawie oferty przedsiębiorstwa, skierowanej do Zespołu za pośrednictwem oddziału banku prowadzącego rachunek podstawowy przedsiębiorstwa.
2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  13.
1. Udział w przetargu biorą przedsiębiorstwa, których oferty wpłyną do Zespołu w terminie 14 dni przed datą przetargu.
2. 6 Ustala się następujące terminy przetargów:

I przetarg - 25.III.1983 r.,

II przetarg - 25.IV.1983 r.,

III przetarg - 25.V.1983 r.,

IV przetarg - 27.VI.1983 r.,

V przetarg - 25.XI.1983 r.,

VI przetarg - 20.XII.1983 r.,

VII przetarg - 25.I.1984 r.,

VIII przetarg - 27.II.1984 r.,

IX przetarg - 26.III.1984 r.,

X przetarg - 25.IV.1984 r.,

XI przetarg - 25.V.1984 r.,

XII przetarg - 25.VI.1984 r.,

XIII przetarg - 25.VII.1984 r.,

XIV przetarg - 27.VIII.1984 r.,

XV przetarg - 25.IX.1984 r.,

XVI przetarg - 25.X.1984 r.,

XVII przetarg - 26.XI.1984 r.,

XVIII przetarg - 20.XII.1984 r.

XIX przetarg 25.I.1985 r.

XX przetarg 25.II.1985 r.

XXI przetarg 25.III.1985 r.

XXII przetarg 25.IV.1985 r.

XXIII przetarg 27.V.1985 r.

XXIV przetarg 25.VI.1985 r.

XXV przetarg 25.VII.1985 r.

XXVI przetarg 26.VIII.1985 r.

XXVII przetarg 25.IX.1985 r.

XXVIII przetarg 25.X.1985 r.

XXIX przetarg 25.XI.1985 r.

XXX przetarg 20.XII.1985 r.

XXXI przetarg - 27.I.1986 r.

XXXII przetarg - 25.II.1986 r.

XXXIII przetarg - 25.III.1986 r.

XXXIV przetarg - 25.IV.1986 r.

XXXV przetarg - 26.V.1986 r.

XXXVI przetarg - 25.VI.l986 r.

XXXVII przetarg - 25.VII.1986 r.

XXXVIII przetarg - 25.VIII.1986 r.

XXXIX przetarg - 25.IX.1986 r.

XL przetarg - 27.X.1986 r.

XLI przetarg - 25.XI.1986 r.

XLII przetarg - 22.XII.1986 r.

§  14.
1. Kwota dolarów USA przyznana w drodze przetargu może być wykorzystana wyłącznie na import towarów wymienionych w ofercie; powinna być ona rozliczona przez przedsiębiorstwo z obciążeniem kosztów produkcji.
2. 7 W razie wykorzystania zakupionych walut wymienialnych na cele inne niż wymienione w ofercie przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazania do budżetu państwa kwoty stanowiącej 10-krotną wartość w złotych zakupionych walut wymienialnych, liczoną według kursu obowiązującego w dniu przetargu. Powyższa kwota obciąża zysk do podziału (nadwyżkę bilansową) przedsiębiorstwa.
3. 8 W razie nieosiągnięcia deklarowanej w ofercie wielkości produkcji rynkowej lub na eksport, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przekazania do budżetu państwa kwoty stanowiącej 2-krotną wartość w złotych zakupionych środków dewizowych według kursu obowiązującego w dniu przetargu. Powyższa kwota obciąża zysk do podziału (nadwyżkę bilansową).
§  15.
1. 9 Ustala się maksymalną kwotę walut wymienialnych przeznaczonych do sprzedaży dla jednego przedsiębiorstwa w jednym przetargu w wysokości 200.000 dolarów USA.
2. Przyznana przedsiębiorstwu przez Zespół kwota dolarów USA zapisywana jest na wyodrębnionym rachunku ewidencyjnym dla przedsiębiorstwa, prowadzonym przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3. Wykorzystanie środków dewizowych w dolarach USA następuje według kursu obowiązującego w dniu zaakceptowania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. zlecenia płatniczego przedsiębiorstwa, złożonego za pośrednictwem właściwego przedsiębiorstwa handlu zagranicznego.
4. Wykorzystanie środków dewizowych w walutach innych niż dolary USA następuje w granicach równowartości tych środków w dolarach USA przeliczonych według kursów średnich, obowiązujących w dniu zaakceptowania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. zlecenia płatniczego.
5. W razie niewykorzystania w ciągu 3 miesięcy środków dewizowych przyznanych przedsiębiorstwu w drodze przetargu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. zwraca je do dyspozycji Zespołu.
6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. pobierze prowizję płatną w złotych w wysokości 1% równowartości przyznanych przez Zespół środków dewizowych według kursu obowiązującego w dniu przetargu z obciążeniem rachunku podstawowego przedsiębiorstwa.
§  16. 10 Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie, które uzyskają prawo do zakupu walut wymienialnych począwszy od listopada 1983 r. do końca 1984 r., zobowiązane są do złożenia Zespołowi do dnia 15 lutego 1985 r. informacji o efektach wykorzystania środków dewizowych określonych w ofercie, potwierdzonej przez oddział banku prowadzącego rachunek podstawowy.
§  17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW WALUTOWYCH

1. Kierownictwo Zespołu stanowią:

1) przewodniczący Zespołu - przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego,

2) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2. Obsługę Zespołu zapewnia Bank Handlowy w Warszawie S. A.

3. Zadaniem Zespołu jest dokonanie wyboru ofert przedsiębiorstw i przyznanie im prawa zakupu środków dewizowych.

4. Wyboru ofert Zespół dokonuje większością głosów. W braku takiej większości, decyduje głos przewodniczącego Zespołu.

5. Zespół ma prawo nie rozdzielić całej kwoty przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

6. Po zakończeniu przetargu o jego wynikach sekretariat Zespołu zawiadamia zainteresowane przedsiębiorstwa i oddział banku prowadzący rachunek podstawowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  11 Nazwa przedsiębiorstwa Bank Handlowy w Warszawie S.A.

i adres Zespół do Spraw Organizowania

Przetargów Walutowych

Warszawa

ul. Chałubińskiego 8

Za pośrednictwem Oddziału .....................................

(nazwa oddziału banku)

...............................................................

(adres banku)

1. Zgłaszamy ofertę na zakup środków dewizowych w kwocie

dolarów USA ................................................

2. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na zakup:

................................. ....................

(nazwa towaru) (ilość)

3. Towary wymienione w pkt 2 zostaną wykorzystane do produkcji

następujących wyrobów rynkowych (na eksport): *)

(nazwa towaru) (ilość) (wartość w cenach aktualnie

obowiązujących)(w dolarach

USA przy eksporcie) *)

4. Za sprzedaż środków dewizowych wymienionych w pkt 1 złożymy

depozyt z zysku do podziału (nadwyżki bilansowej) w kwocie zł.

5. Wartość sprzedaży w cenach aktualnie obowiązujących w

dolarach USA przy eksporcie *) w przeliczeniu na 1 dolara

USA (3:1) .............

6. Kwota depozytu w przeliczeniu na 1 dolara USA (4:1) ........

7. W razie niespełnienia warunków określonych w ofercie,

zobowiązujemy się do przekazania do budżetu państwa kwot

wymienionych w § 14 ust. 2 i 3 zarządzenia Prezesa

Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1983 r. (Monitor

Polski Nr 8, poz. 51).

8. W razie nieuzyskania prawa do nabycia środków dewizowych w

przetargu w dniu .......... prosimy o włączenie niniejszej

oferty do udziału w przetargu w dniu ......................

............................ ................

(główny księgowy) (dyrektor)

______

*) Niepotrzebne skreślić

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1984 r. (M.P.85.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.

2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.
4 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.
5 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.
6 § 13 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1984 r. (M.P.85.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1985 r. (M.P.85.43.284) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1986 r.

7 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.
8 § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.
9 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1984 r. (M.P.85.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
10 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.
11 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 17 października 1983 r. (M.P.83.36.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1983 r.