Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części.

Monitor Polski

M.P.1964.49.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 20 lipca 1964 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części.

Na podstawie art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się "Przepisy zdatności technicznej cywilnego sprzętu lotniczego - Szybowce", określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części.
2.
Przepisy określone w ust. 1 wydane są w oddzielnym wydaniu książkowym przez Ministerstwo Komunikacji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1964 r.